Dotacje Funduszu Leśnego

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe – fundusz leśny

Zgodnie z umową NR ZP-3/14 zawartą w dn. 09.05.2014 r.  pomiędzy Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe a Świętokrzyskim Parkiem Narodowym na realizację zadania pt. ”Ochrona ekosystemów leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz ocena stanu tej ochrony” zostały przeznaczone środki finansowe funduszu leśnego w wysokości 302 400,00 zł.

Świętokrzyski Park Narodowy informuje w dniu 18.05.2015 r. podpisał z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe umowę nr EZ.0290.1.12.2015 na dofinansowanie zadania: „Ochrona ekosystemów leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz ocena stanu tej ochrony”

Wartość całego zadania to 16.600,00 zł brutto; dofinansowanie z PGL LP to 100% kosztów kwalifikowanych, czyli 16.600,00 zł brutto.

Zakres rzeczowy dofinansowywanych zadań:

Lp. Zadanie / umowa Zakres rzeczowy Kwota dofinansowania zgodnie z umowa w zł
1 Ochrona ekosystemów leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz ocena stanu tej ochrony

Umową NR ZP-3/14 z dnia 09.05.2014 r.

– Zakup sprzętu do wstępnej dokumentacji i analizy wykonywanych obserwacji w terenie z zakresu ochrony lasu, monitoringu sposobów ochrony ekosystemów leśnych , monitoring fauny i flory: rejestratory terenowe GPS – 12 szt., zestawy komputerowe z drukarkami – 8 szt., aparaty fotograficzne – 4 szt. i fotopułapki – 8 szt.

– Prowadzenie stałych obserwacji zagrożeń ze strony szkodnictwa leśnego – obsługa sprzętu rejestrującego wykroczenia

– Zakup i obsługa pułapek feromonowych (60 szt.), zakup dyspenserów feromonowych oraz oznaczenie materiałów z pułapek

– Zakup pojemników (4000 szt.), sprzętu laboratoryjnego oraz płynów konserwujących (500l) do monitoringu fauny bezkręgowców

302 400,00
2 Ochrona ekosystemów leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego oraz ocena stanu tej ochrony

Umowa nr EZ.0290.1.12.2015
z dnia 18.05.2015 r.

– Zakup 116 sztuk dyspenserów do pułapek feromonowych (Ipsodor, Curodor, Cembrodor; Tortrodor oraz Colodor wraz z lepami).

– Oznaczanie materiału z pułapek feromonowych oraz sporządzenie wykazów oznaczonych gatunków

16.600,00 zł brutto