2010 Międzynarodowy Rok Różnorodności Biologicznej

Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych ogłosiło rok 2010 Międzynarodowym Rokiem Różnorodności Biologicznej. Obchody tego roku będą okazją do przeprowadzenia ogólnoświatowej kampanii mającej na celu podniesienie świadomości społecznej na temat różnorodności biologicznej.

Różnorodność biologiczna albo w skrócie bioróżnorodność – jest terminem odnoszącym się do zróżnicowania organizmów żywych (zwierząt, roślin, grzybów i mikroorganizmów) na Ziemi, jak również powiązań pomiędzy samymi organizmami oraz środowiskiem naturalnym. Według Konwencji o bioróżnorodności biologicznej (podpisanej w roku 1992 podczas trwania konferencji ONZ „Szczyt Ziemi” w Rio de Janeiro) bioróżnorodność to „zróżnicowanie wszystkich żywych organizmów występujących na Ziemi w ekosystemach lądowych, morskich i słodkowodnych oraz w zespołach ekologicznych, których są częścią; dotyczy to różnorodności w obrębie gatunku, pomiędzy gatunkami oraz różnorodności ekosystemów”.

Różnorodność biologiczną można podzielić na trzy jednostki organizacyjne:

– bioróżnorodność genetyczną

– bioróżnorodność gatunkową,

– bioróżnorodność ponadgatunkowa (zbiorowiska, ekosystemy, krajobrazy)

Różnorodność biologiczna ma kluczowe znaczenie w utrzymaniu skomplikowanych powiązań pomiędzy poszczególnymi gatunkami, jak i ich środowiskiem, oraz człowiekiem. Ratowanie różnorodności biologicznej wymaga wysiłku każdego z nas. Poprzez działania prowadzone na całym świecie, cała ludzkość podejmie pracę mającą na celu zapewnienie godnej przyszłości dla nas i dla przyszłych pokoleń.

Różnorodność biologiczna to również każdy z nas. Większość tlenu, którym oddychamy pochodzi od planktonu żyjącego w oceanach oraz porośniętych bujną roślinnością lasów naszego globu. Owoce i warzywa, które spożywasz, zostały prawdopodobnie zapylone przez pszczoły, a woda którą pijesz jest cząstką wielkiego globalnego systemu, który obejmuje Ciebie, chmury, opady, lodowce, rzeki i oceany. Około 2 kg masy naszego ciała stanowią inne organizmy żyjące w nas i na nas. Np. bakterie jelitowe – dzięki którym sprawnie funkcjonuje nasz układ pokarmowy i odpornościowy.

Więcej informacji na temat  różnorodności biologicznej i obchodów Roku Różnorodności Biologicznej w Polsce na stronie Ministerstwa Środowiska :

http://www.mos.gov.pl/kategoria/2958_2010_miedzynarodowy_rok_roznorodnosci_biologicznej/

Małgorzata Ossowska