III szkolenie dla pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego

W dniu 10 czerwca 2010 roku odbyło się  trzecie szkolenie dla pracowników zajmujących się realizacja zadań ochronnych, edukacją oraz badaniami naukowymi i monitoringiem w naszym Parku.  Było to kolejne szkolenie w ramach przewidzianych w projekcie 8 szkoleń. Szkolenie odbyło się na temat: „Różnorodność biologiczna ekosystemów leśnych Polski i ich ochrona”. Prowadzącym był prof. dr hab. Janusz Nowacki – pracownik naukowy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Składało się ono z dwóch części. Pierwsza odbyła się w siedzibie dyrekcji Parku w Bodzentynie. W formie prezentacji przedstawiono złożoność problematyki związanej z pojęciem różnorodność biologiczna, a także sposoby jej ochrony. Zaprezentowano między innymi zróżnicowanie lasów występujących na obszarze Polski, czynniki sprzyjające utrzymaniu naturalnej różnorodności biologicznej w lasach i czynniki jej zagrażające, sposoby ochrony tejże różnorodności itp. Omówiono także zmiany jakim podlegać może bioróżnorodność i czynniki je wywołujące.  Druga część szkolenia odbyła się w terenie, w Obwodzie Ochronnym Święty Krzyż. Szkolenie, w którym wzięło udział ponad 30 pracowników Parku, zakończyło się ciepłym posiłkiem w budynku Muzeum ŚPN na Łysej Górze.

Szkolenie zorganizowane zostało przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Świętokrzyski Park Narodowy w ramach projektu „Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych”. Projekt ten finansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Małgorzata Ossowska