Podpisanie umowy z NFOŚIGW na dofinansowanie projektu

W dniu 26 października br. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie została podpisana umowa nr POIS.02.04.00-00-0009/18-00 o dofinansowanie projektu „Wykorzystanie technik teledetekcyjnych przy ocenie stanu zasobów przyrodniczych Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Łysogóry” w ramach działania 2.4 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Planowany całkowity koszt projektu wynosi 3 138 677, 34 PLN. Wysokość udzielonego dofinansowania to 2 667 875, 73 PLN.