Relacja z IV spotkania konsultacyjnego w sprawie planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Łysogóry

loga-plan-ochrony

Czwarte spotkanie informacyjno-konsultacyjne w ramach prac nad projektem Planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Łysogóry na lata 2013 – 2033,  odbyło się 4 grudnia 2013 w Bodzentynie w siedzibie Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Kolejne spotkanie było na temat:  Charakterystyka, cele ochrony, zagrożenia i zadania ochronne walorów kulturowych i krajobrazowych Parku oraz zagadnienia związane z planowaniem przestrzennym, udostępnianiem i edukacją

Zagadnienia przedstawiono w formie prezentacji w czterech  blokach tematycznych:

1.  Walory kulturowe Parku (referował Cezary Jastrzębski)

 • Omówienie walorów kulturowych materialnych i niematerialnych (np.: miejsca pamięci narodowej, zabytki, miejsca kultu, symbole religijne, legendy itp.),
 • Cele ochrony zasobów kulturowych
 • Zagrożenia dla zachowania tych walorów na terenie Parku
 • Koncepcja ochrony walorów kulturowych
 • Zadania ochronne

2. Walory krajobrazowe (referowała  Małgorzata Strzyż)

 • Omówienie walorów (zinwentaryzowane elementy osie widokowe, miejsca widokowe, jednostki architektoniczne i krajobrazowe)
 • Cele ochrony walorów krajobrazowych
 • Zagrożeń dla zachowania tych walorów na terenie Parku
 • Koncepcja ochrony walorów krajobrazowych
 • Zadania ochronne

3. Zagospodarowanie przestrzenne (referowała  Małgorzata Strzyż)

 • Omówienie istniejących studiów i planów
 • Wskazanie zagrożeń wynikających z tych dokumentów
 • Wskazanie korytarzy ekologicznych
 • Proponowane wskazania do zmian planów i studiów

4. Udostępnienie parku i edukacja (referował Cezary Jastrzębski)

 • Inwentaryzacja infrastruktury edukacyjnej i turystycznej
 • Koncepcja działalność edukacyjnej Parku
 • Zasady udostępniania wg obowiązujących przepisów
 • Udostępnianie naukowe
 • Udostępnianie turystyczne
 • Kanalizacja ruchu turystycznego (ze szczególnym uwzględnieniem Świętego Krzyża)
 • Udostępnianie dla celów rekreacyjnych i sportowych
 • Udostępnianie dla celów komunikacyjnych

Ważną częścią spotkania była dyskusja, która głównie skoncentrowała się na szczegółowym rozwiązaniach związanych z zagospodarowaniem przestrzennym i utworzenie strefy ekotonowej wokół parku. Spotkanie rozpoczęło się o godzinie  9.00 i zakończyło o 15.30.. W trakcie spotkania odbyły się dwie przerwy kawowe. Wzięło w nim udział 47 osób

Do pobrania

Protokół z IV spotkania w dniu 4.12.2013

Prezentacje ze spotkania:

Walory kulturowe Parku (Cezary Jastrzębski) [0,55MB]

Walory krajobrazowe (Małgorzata Strzyż) [5.0MB]

Zagospodarowanie przestrzenne ( Małgorzata Strzyż) [2,36MB]

Udostępnienie parku i edukacja (Cezary Jastrzębski) [0,65MB]