Relacja z V spotkania konsultacyjnego w sprawie planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Łysogóry

loga-plan-ochrony

Piąte spotkanie informacyjno-konsultacyjne w ramach prac nad projektem Planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Łysogóry na lata 2013 – 2033,  odbyło się 2 czerwca 2014 w Bodzentynie w siedzibie Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

PROGRAM

V spotkania informacyjnego w ramach opracowania planu ochrony

Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000

 Bodzentyn 2 czerwca 2014 r.

  1. Projektowane działania ochronne i monitoring
  2. Przebieg „strefy ekotonowej” wokół granic Parku

Godz.9.00-9.15

Przywitanie uczestników, sprawy organizacyjne

Godz.9.15-10.15

  • Omówienie działań ochronnych wynikających z planu ochrony
  • Omówienie przewidywanych działań monitoringowych

Godz. 10.15-11.15

  • Dyskusja na temat działań ochronnych

Godz. 11.15 – 11.45

Przerwa kawowa

Godz. 11.45-15.00

  • Prezentacja zasięgu „strefy ekotonowej” w poszczególnych gminach
  • Dyskusja dot. przebiegu „strefy ekotonowej” w poszczególnych gminach

Godz. 15.00

Zakończenie spotkania

Po rozpoczęciu spotkania i przywitaniu jego uczestników, p. Lech Buchholz, z-ca Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego, przedstawił cel spotkania oraz jego harmonogram.

Pan Jacek Klusek, Zastępca Dyrektora oddziału warszawskiego Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej, przedstawił wykonawców projektu planu i uwarunkowania formalne związane z jego powstawaniem.

Na wniosek p. Marka Kraka, burmistrza Miasta i Gminy Bodzentyn, zmieniono zaplanowany harmonogram spotkania w ten sposób, że rozpoczęto od omówienia zasięgu „strefy ekotonowej” w poszczególnych gminach, a dopiero w dalszej kolejności omówiono działania ochronne i monitoringowe wynikające z projektu planu ochrony.

Wystąpienie na temat „strefy ekotonowej” wygłosiła p. Małgorzata Strzyż. W prezentacji przedstawiono uwarunkowania wiążące się z funkcjonowaniem „strefy ekotonowej”, w tym zakres dopuszczalnego na tym terenie zainwestowania. Omówiono także aspekty związane z ochroną korytarzy ekologicznych w otulinie ŚPN, a także plany związane z budową w tym obszarze kilku zbiorników wodnych o charakterze retencyjno-rekreacyjnym, które mogą mieć wpływ na zasoby chronione w ŚPN. Następnie zaprezentowano w szczegółach przebieg „strefy ekotonowej” wzdłuż granic Parku, w poszczególnych gminach.  Ważną częścią spotkania była dyskusja, która głównie skoncentrowała się na szczegółowym rozwiązaniach związanych z zagospodarowaniem przestrzennym i utworzenie strefy ekotonowej wokół parku.

Po przerwie kawowej  pan Tomasz Figarski z Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Warszawie zaprezentował prezentację dotyczącą działań ochronnych oraz przewidywanych działań monitoringowych wynikających z planu ochrony przedstawił.

Spotkanie zakończyło się o godzinie 15 i  wzięło w nim udział 51 osób.

Do pobrania

Protokół ze spotkania konsultacyjnego z dnia 2.06.2014 r.

Prezentacje ze spotkania:

  1. Przebieg „strefy ekotonowej” wokół granic Parku (Małgorzata Strzyż), Planowana strefa ekotonowa – mapa [zip 19MB]
  2. Projektowane działania ochronne i monitoring (Tomasz Figarski)