SOPR w Świętokrzyskim Parku Narodowym

W każdą sobotę i niedzielę wakacji na szlakach turystycznych i ścieżkach edukacyjnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego będzie można spotkać medyków i ratowników Specjalistycznego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Grupa Ratownictwa Specjalistycznego SOPR.
W przypadku zagrożenia zdrowia lub życia można się kontaktować z dyspozytorem GRS SOPR – nr tel. 696 519 396.

Specjalistyczne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe SOPR jest stowarzyszeniem specjalistycznym, którego celem jest organizowanie pomocy oraz ratowanie osób, które uległy wypadkowi lub narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na terenach o utrudnionym dostępie.
Członkami Grupy Ratownictwa Specjalistycznego SOPR są medycy oraz ratownicy.

Celem Stowarzyszenia jest działalność na rzecz ochrony zdrowia, a także wspieranie inicjatyw społecznych w tym zakresie, w szczególności działanie na rzecz ratowania życia i zdrowia ludzkiego w nagłych stanach zagrożenia i dbanie nad jego bezpieczeństwem oraz działalność oświatowa w tym zakresie.

SOPRCele szczegółowe SOPR to:

 • Prowadzenie ratownictwa specjalistycznego (wysokościowego, jaskiniowego, drogowego, poszukiwawczego, medycznego, wodnego, górskiego) oraz innych działań ratowniczych.
 • Niesienie pomocy ludziom, których zdrowie lub życie jest zagrożone.
 • Ochrona życia i zdrowia poprzez edukację prozdrowotną.
 • Działanie na rzecz ochrony naturalnego środowiska.
 • Upowszechnianie i rozwijanie wiedzy o medycynie ratunkowej oraz pierwszej pomocy.
 • Współudział w inicjowaniu i koordynacji programów edukacyjnych z zakresu
 • Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.
 • Prowadzenie działalności wychowawczej i popularyzatorskiej w zakresie Pierwszej Pomocy Przedmedycznej.
 • Szkolenie oraz doskonalenie kadry wychowawczej i instruktorskiej.
 • Szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy.
 • Edukacja z zakresu równości, zapobieganiu dyskryminacji oraz równego traktowania.

Grupa Ratownictwa Specjalistycznego SOPR organizuje oraz bierze udział w projektach społecznych, których celem jest uświadamianie społeczeństwu ważnej roli, jaką odgrywa prewencja w pierwszej pomocy.

SOPR