Szkolenie dla pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Kolejne siódme spotkanie z przewidzianego cyklu szkoleń, odbyło się  15 czerwca 2011 roku. Uczestniczyli w nim pracownicy zajmujących się realizacją zadań ochronnych, edukacją oraz badaniami naukowymi i monitoringiem w naszym Parku. Szkolenie o tematyce „Ochrona czynna w ekosystemach leśnych – sytuacje uzasadniające jej prowadzenie oraz sposoby realizacji” prowadzone było przez prof. dr hab. Jerzego Szwagrzyka z Katedry Botaniki Leśnej i Ochrony Przyrody Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie. Program szkolenia obejmował część kameralną, która prowadzona była w siedzibie Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie oraz część terenową. Cześć kameralna obejmowała wykład wprowadzający na temat celów ochrony czynnej w ekosystemach leśnych oraz seminarium z dyskusją na którym omówiono zagadnienia poruszone w wykładzie, a w szczególności typy ochrony czynnej, sposoby realizacji ochrony czynnej w lasach, monitoring efektów realizowanej ochrony czynnej itp. Druga, terenowa część szkolenia odbyła się na Chełmowej Górze, gdzie zaprezentowano miejsca prowadzenia ochrony czynnej w lesie oraz omówiono sposoby realizowania tej ochrony;

Dyskusja, która prowadzona była podczas zajęć o charakterze seminarium, a także w trakcie części terenowej, dotyczyła problemów związanych z realizowaniem ochrony czynnej w obiektach leśnych objętych ochroną, w szczególności w parkach narodowych. Zwracano uwagę na częste traktowanie miejsc objętych ochroną czynną jako miejsc gdzie realizowana jest ochrona częściowa, a więc specyficzne, ograniczone użytkowanie oparte na modelu gospodarki leśnej. Podkreślano, że ochrona czynna służyć ma wyłącznie do osiągnięcia założonego celu ochrony, zgodnego z ogólnymi wytycznymi zawartymi w Ustawie o ochronie przyrody oraz opracowywanymi w oparciu o te wytyczne planami ochrony lub planami rocznych zadań ochronnych. W oparciu o przedstawioną, klarowną klasyfikację rodzajów (sposobów realizacji) ochrony czynnej w lasach, dyskutowano nad skutkami różnych działań, próbując określić które z nich są, a które w zasadzie nie są działaniami z zakresu ochrony czynnej. Prowadzono dyskusję na temat wyboru miejsc i zakresu niezbędnych działań ochrony czynnej w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Szkolenie organizowała Narodowa Fundacja Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Świętokrzyski Park Narodowy w ramach projektu „Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowych”. Projekt finansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko oraz przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Małgorzata Ossowska i Lech Buchholz