Szkolenie oficerów i podoficerów Grupy Brygadowych Specjalistów na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego

W dniu 28 kwietnia br. na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego (Obwód Ochronny Święty Krzyż) przeprowadzone zostało jednodniowe szkolenie oficerów i podoficerów Grupy Brygadowych Specjalistów CIMIC (CIMIC: ang. Civil-Military Co-operation – współpraca cywilno – wojskowa, termin używany w ramach struktur NATO, służący określeniu strategii, zakładającej współpracę sił wojskowych z organami władzy cywilnej w ramach prowadzonych operacji)

Szkolenie zorganizowane zostało przez Dowódcę Centralnej Grupy Wsparcia Współpracy Cywilno – Wojskowej w Kielcach, w ramach przygotowań oficerów – specjalistów CIMIC do działania na misjach zagranicznych w czasie kryzysów.

Uczestników szkolenia przywitał Dyrektor dr hab. Stanisław HURUK i zapoznał ich z historią i aktualnym obszarem działania Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Spotkało to się z dużym zainteresowaniem słuchaczy, gdyż w przeważającej części były to informacje znane jedynie w kręgu ekspertów zajmujących się ochroną naszej ojczystej przyrody.

Następnie Specjalista ds. Obronnych płk rez. Zbigniew GLINA – w ramach przybliżenia zakresu odpowiedzialności Parku w dziedzinie obronności zapoznał słuchaczy ze specyfiką zadań obronnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego, eksponując obszar działań o charakterze ochronno – obronnym.

Ćwiczące zespoły miały za zadanie dokonanie praktycznej oceny i weryfikacji stanu zabezpieczenia oraz określić potrzeby i sposoby działania na wypadek różnorodnych zagrożeń militarnych i nie militarnych wybranych obiektów infrastruktury „cywilnej” na Świętym Krzyżu. Muzeum Przyrodnicze, należące do Świętokrzyskiego Parku Narodowego, stanowiło także obiekt szkolenia dla oficerów i podoficerów Grupy Brygadowych Specjalistów CIMIC, żołnierzy naszych Sił Zbrojnych, którzy w różnych rejonach świata dotkniętych konfliktami zajmować się będą koordynowaniem współpracy między wojskiem a organizacjami cywilnymi.

W szkoleniu uczestniczyli także pracownicy Świętokrzyskiego Parku Narodowego, którzy w ramach wewnętrznego szkolenia obronnego, doskonalili się w wypełnianiu swoich obowiązków przewidzianych do realizacji w sytuacjach kryzysowych, m. in. jako obsada Punktu Kontrolnego Stałego Dyżuru czy grupa wzmocnieniowo – ochronna ważnych obiektów naszego Parku.

Uważa się, że możliwość nawiązania kontaktu przez pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego z żołnierzami zawodowymi, przewidzianymi do udziału w misjach pokojowych sił zbrojnych oraz pomoc w ich przygotowaniu do wypełniania obowiązków poza granicami naszego kraju jest dużym wyróżnieniem dla naszej społeczności i powinna być kontynuowana.

Zbigniew Glina