Konkursy edukacyjne

Świętokrzyski Park Narodowy organizuje zajęcia edukacyjne dla młodzieży szkolnej z otuliny Parku, które kończą się konkursami. Ich celem jest utrwalenie zgromadzonej wiedzy oraz zwiększenie atrakcyjności prowadzonych zajęć. Każde zajęcia prowadzone w ramach cyklu edukacji lokalnej kończą się konkursem odpowiednim do treści programu. Udział uczniów w konkursie ma również na celu usystematyzowanie wiedzy zdobytej na zajęciach. Obecnie prowadzone są niżej opisane konkursy:

Konkurs na folder pt. „Co to jest Świętokrzyski Park Narodowy” jest skierowany do uczniów klas V szkół podstawowych. Kończy on zajęcia pod tym samym tytułem. Jego założeniem jest wykonanie przez uczestników, folderu wyjaśniającego pojęcie parku narodowego. Należy przedstawić ustawowe cele, zasady ochrony przyrody w strefach ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej, jak również reguły zachowania się na terenie parku itp.

Konkurs na najciekawsze wypracowanie pod tytułem: „Jakie elementy krajobrazu szpecą a jakie zdobią moją miejscowość” jest obecnie skierowany do klas VI. Ma on na celu wykorzystanie zdobytej wiedzy na zajęciach „Mieszkam w otulinie Parku – poznaję krajobraz mojej miejscowości”.

Konkurs edukacyjny „Najciekawsze drzewo w mojej miejscowości” jest zwieńczeniem zajęć „Drzewo mój przyjaciel – jakie drzewo taki cień”. W konkursie biorą udział uczniowie klas gimnazjalnych z gmin położonych w otulinie Parku. W ramach konkursu należy wykonać pracę pisemno-graficzną przedstawiającą najciekawsze drzewo w miejscowości zamieszkania uczestnika konkursu. W treści pracy, powinny być zawarte następujące podstawowe informacje: miejsce występowania drzewa, podanie nazwy gatunku, obwodu pnia, wieku, przedstawienie potrzeby oraz możliwości przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych, możliwości ochrony drzewa. Własnoręcznie wykonane prace powinny zawierać również rysunki, fotografie oraz inną ważną z punktu widzenia autora dokumentację.

Uroczyste wręczenie nagród laureatom konkursów 2007 roku