Konkurs „Świętokrzyska Przyroda” – formularz

Regulamin konkursu „Świętokrzyska Przyroda” organizowanego przez Świętokrzyski Park Narodowy.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie ul. Suchedniowska 4; 26-010 Bodzentyn tel. 41 311 51 06.
 2. Konkurs jest organizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Konkurs nie jest loterią promocyjną ani loterią fantową w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 i 10 Ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 227) i nie podlega regułom zawartym w w/w Ustawie oraz rozporządzeniach wykonawczych do tej Ustawy.

§2 Cele konkursu

 1. Promocja wiedzy o dziedzictwie przyrodniczym i kulturowym Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
 2. Zachęcanie uczestników do zgłębiania wiedzy na temat Gór Świętokrzyskich.
 3. Kształtowanie świadomości ekologicznej i ochrony przyrody.

§3 Warunki uczestnictwa w konkursie

 1. Uczestnikiem konkursu może być każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, odwiedzająca oficjalną stronę Świętokrzyskiego Parku Narodowego: https://swpn.gov.pl 
 2. Uczestnictwo w konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest spełnienie następujących wymogów:
 1. zapoznanie się z regulaminem konkursu na stronie: https://swpn.gov.pl
 2. prawidłowe wypełnienie formularza konkursowego
 3. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.), tzw. RODO, w celu realizacji konkursu, zgodnie z Klauzulą informacyjną stanowiącą Załącznik nr 1 do regulaminu.

§ 4 Zasady konkursu i nagroda

 1. Przedmiotem konkursu jest udzielenie poprawnej odpowiedzi na pytanie konkursowe zadane w danym miesiącu (edycji) przez Organizatora za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
 2. Uczestnik konkursu udziela odpowiedzi na postawione pytanie wypełniając formularz konkursowy.
 3. Pytanie konkursowe dotyczy wiedzy i znajomości z zakresu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego regionu świętokrzyskiego w tym Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
 4. Konkurs jest przeprowadzany raz w miesiącu (edycja) przez cały rok kalendarzowy tj. od stycznia do grudnia. W każdym miesiącu (edycji) jest zadawane pytanie konkursowe.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo niezorganizowania konkursu w danym miesiącu (edycji) bez podania przyczyny.
 6. Każda edycja konkursu rozpocznie się w dniu ogłoszenia pytania konkursowego i zakończy w tym samym dniu każdorazowo o godzinie 24:00.
 7. Imię i nazwisko osoby, która jako pierwsza przyśle prawidłową odpowiedź na pytanie konkursowe w danym miesiącu (edycji),  zostanie umieszczone na stronie internetowej konkursu.
 8. Nagrodę otrzyma ten Uczestnik konkursu, który najwięcej razy odpowiedział jako pierwszy prawidłowo na pytania konkursowe w poszczególnych miesiącach (edycjach) w ciągu danego roku kalendarzowego.
 9. Fundatorem nagrody jest Organizator.
 10. Nagrodą w konkursie są materiały edukacyjne m.in.: książka o tematyce przyrodniczej, foldery, naklejka, przypinka z logo ŚPN i itp.
 11. W przypadku, gdy dwie lub więcej osób jako pierwsze udzieliły prawidłowej odpowiedzi na pytania konkursowe w identycznej liczbie edycji konkursu w danym roku kalendarzowym, nagrodę otrzyma każda z tych osób.
 12. W przypadku, gdy w dniu ogłoszenia pytania konkursowego nikt się nie zgłosi lub uczestnicy przyślą nieprawidłowe odpowiedzi, wówczas na stronie konkursu pojawi się informacja o nierozstrzygnięciu danej edycji konkursu.
 13. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad konkursu rozstrzyga Organizator.
 14. Zdobywca nagrody na koniec danego roku kalendarzowego zostanie powiadomiony o wygranej pocztą elektroniczną w przeciągu 7 (siedmiu) dni od zakończenia konkursu w danym roku kalendarzowym, a na wskazany przez niego adres zostanie przesłana nagroda.
 15. Celem potwierdzenia woli przyjęcia nagrody, powiadomiony Uczestnik powinien odpowiedzieć pocztą elektroniczną, podając dane adresowe w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem utraty prawa do nagrody.

§5 Dane osobowe uczestników konkursu

 1. Warunkiem udziału w konkursie jest podanie przez uczestnika konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej (w celu umówienia terminu i adresu przekazania nagrody w przypadku wygranej).
 2. W konkursie wezmą udział tylko te odpowiedzi, które będą zawierały powyższe informacje, wszystkie pozostałe odpowiedzi nie będą brane pod uwagę.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą wyłącznie w celach związanych z konkursem organizowanym przez Świętokrzyski Park Narodowy.

§6 Postanowienia końcowe

 1. Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Udział w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 3. Regulamin obowiązuje wraz z wprowadzeniem go w życie Zarządzeniem Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu internetowego „Świętokrzyska Przyroda” organizowanego przez Świętokrzyski Park Narodowy

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.), tzw. RODO,  informuję, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn, tel. 41 311 51 06, w imieniu którego działa Dyrektor – dr inż. Jan Reklewski.
 2. inspektorem ochrony danych w Świętokrzyskim Parku Narodowym z siedzibą w Bodzentynie jest Pani Sylwia Poznańska (e-mail: iodo@swietokrzyskipn.org.pl).
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji konkursu internetowego „Świętokrzyska Przyroda”, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie również polegać na umieszczeniu imienia i nazwiska na stronie internetowej konkursu.
 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, którym Administrator zleci wykonanie czynności, z którymi wiąże się konieczność przetwarzania danych (podmioty przetwarzające).
 5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów archiwizacyjnych.
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 8. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 9. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestniczenia Pani/Pana
  w konkursie.
 10. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, np. w formie profilowania.

 

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Odpowiedź


  Oświadczam, że zapoznałam/em się z regulaminem konkursu Świętokrzyska Przyroda na stronie internetowej Świętokrzyskiego Parku Narodowego i akceptuję jego warunki.


  Oświadczam, że zapoznałam/em się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w celu realizacji konkursu - Świętokrzyska Przyroda.

  Ta strona korzysta z zabezpieczenia reCAPTCHA Google PrywatnośćWarunki