Współpraca

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy zachęcić do pisania artykułów do kwartalnika Łysogóry wydawanego przez Świętokrzyski Park Narodowy.

Łysogóry to bogato ilustrowane pismo o tematyce przyrodniczej, a zarazem ekologicznej. Poruszać będzie problemy związane z ochroną przyrody, zachowaniem, jak również właściwym wykorzystaniem zasobów i składników przyrody, w szczególności dziko występujących roślin i zwierząt oraz kompleksów przyrodniczych i ekosystemów. Celem wydawnictwa jest przybliżenie czytelnikom wartości przyrodniczych, krajobrazowych
i kulturowych terenów cennych przyrodniczo na terenie Parku, jego otuliny, jak również województwa. Poprzez pismo chcemy upowszechniać także informacje o ścieżkach dydaktycznych i wędrówkach przyrodniczych by mieć udział w kreowaniu tak koniecznych zmian w świadomości ekologicznej społeczeństwa.

W ubiegłym roku wydaliśmy pierwszy numer poświęcony jubileuszowi 60-lecia istnienia Parku. Obecnie trwają prace redakcyjne nad kolejnymi numerami pisma.

Liczymy na Państwa współpracę przy tworzeniu naszego kwartalnika i zapraszamy do przysyłania drogą mailową (dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl) tekstów napisanych zgodnie z wytycznymi. Do artykułu prosimy dołączyć oświadczenie.

Redakcja zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w nadesłanych materiałach, nie zwraca tekstów i nie wypłaca honorariów autorskich.