Rada Naukowa ŚPN

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 (art. 95 pkt 3) przy dyrektorze parku narodowego działa Rada Naukowa Parku Narodowego, która stanowi organ opiniodawczo-doradczy w zakresie ochrony przyrody. Członków rady naukowej powołuje minister właściwy do spraw środowiska w drodze zarządzenia na kadencję trwającą 5 lat.

Do zadania rady naukowej parku narodowego należy w szczególności ( art.98 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.):

– ocena stanu zasobów, tworów i składników przyrody;

– opiniowanie projektów planu ochrony i zadań ochronnych;

– ocena realizacji ustaleń planu ochrony, rocznych zadań ochronnych i skuteczność zabiegów ochronnych

– opiniowanie programów badawczych i naukowych w zakresie ochrony przyrody

– przedstawienie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody i funkcjonowania parku narodowego

Skład Rady Naukowej Świętokrzyskiego Parku Narodowego (Zarządzenie Ministra Środowiska nr 92 z dnia 8 grudnia 2009r.) :

 • mgr Irena Chojnacka
 • prof. dr hab. Agnieszka Gałuszka
 • prof. dr hab. Kazimierz Gądek
 • mgr inż. Marek Gos
 • dr Cezary Jastrzębski
 • prof. dr hab. Bartłomiej Jaśkowski
 • dr Ryszard Kapuściński
 • mgr Stanisław Krak
 • prof. dr hab. Zbigniew Lechowski
 • prof. dr hab. Mieczysław Mazur
 • prof. dr hab. Zdzisław Migaszewski
 • prof. dr hab. inż. arch. Zbigniew Myczkowski
 • prof. dr hab. Janusz Nowacki
 • dr Szymon Orzechowski
 • mgr inż. Jarosław Pajdak
 • dr inż. Waldemar Pietrasik
 • dr Alojzy Przemyski
 • prof. dr hab. Jerzy Starzyk
 • mgr inż. Wojciech Ścisło
 • prof. dr hab. Anna Świercz
 • mgr inż. Adam Wasiak