Wynajem lokalu z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na wynajem lokalu Świętokrzyskiego Parku Narodowego

z przeznaczeniem na cele mieszkaniowe.

Organizator przetargu: Świętokrzyski Park Narodowy zwany dalej ŚPN

Forma przetargu: Publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytacja publiczna)

1. Przedmiot przetargu

– Przedmiotem wynajmu jest :

– lokal mieszkalny usytuowany w budynku drewnianym przy ul. Kieleckiej 5/3 w Świętej Katarzynie

– Lokal znajduje się na działce nr 379/3 gmina Bodzentyn , obręb Św. Katarzyna, dla którego prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Starachowicach Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KW KI 1H/00029537/5

1.2. Oferowany do wynajmu lokal mieszkalny położony jest w Św. Katarzynie, przy ul. Kieleckiej 5/3, blisko centrum , w otoczeniu terenów zabudowanych. Jest to drewniany budynek, którego pomieszczenia pełnią funkcje mieszkalne.

Do wynajęcia został przeznaczony wolny lokal, usytuowany na parterze o pow. użytkowej 52,20 m2 składający się z 2 pokoi, kuchni, łazienki, w.c. i ganku z niezależnym wejściem do lokalu od strony północnej.

Stan techniczny lokalu:

– podłogi drewniane, z miejscowymi ubytkami malowane farbą olejną

– stolarka okienna i drzwiowa – okna drewniane nowe, drzwi płycinowe pełne z lat 50-tych ubiegłego wieku

– ogrzewanie – piec kaflowy dwustronny, kuchnia kaflowa

– łazienka – po remoncie generalnym stan bardzo dobry

2. Przeznaczenie lokalu

Użytkowania lokalu mieszkalnego wyłącznie na cele mieszkaniowe.

3. Termin, w jakim można dokonać oględzin nieruchomości:

Od dnia 15 marca 2013 roku, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 do 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu z Panią Urszulą Kuroś – tel. 41 3115106 wew. 1

4. Okres wynajmu: począwszy od dnia podpisania umowy wynajmu na okres 5 lat.

5. Licytacja ustna stawki rocznego czynszu wynajmu za lokal mieszkalny.

6. Miejsce, termin, i zasady prowadzenia przetargu- licytacji ustnej:

a) przetarg odbędzie się w siedzibie ŚPN , w sali konferencyjnej (parter pokój nr 5) w dniu 25 marca godz. 11.00, będzie miał charakter ustny nieograniczony (licytacja ustna).

Przewodniczącego oraz członków komisji od 3 do 5 osób wyznacza Dyrektor ŚPN.

b) Licytację prowadzi przewodniczący komisji przetargowej albo wyznaczony przez niego członek komisji przetargowej.

c) Przed wywołaniem licytacji prowadzący licytację sprawdza, czy uczestnicy przetargu wnieśli wadium w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu (dowód wniesienia wadium przez uczestnika podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu).

d) Wywołujący licytację, podaje do wiadomości przedmiot przetargu, wysokość rocznych opłat z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego.

e) Prowadzący licytację informuje uczestników o nieprzyjmowaniu dalszych postąpień po trzecim wywołaniu najwyższej zaproponowanej oferty.

f) Uczestnicy przetargu decydują o wysokości postąpień , z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % wysokości rocznego czynszu z tytułu najmu lokalu, postąpienie nie może wynosić mniej niż 20 złotych.(słownie: dwadzieścia złotych).

g) Uczestnicy przetargu zgłaszają kolejne postąpienia wysokości rocznego czynszu z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego.

h) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników , jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny rocznego czynszu wynajmu.

i) Po ustaniu zgłaszania postąpień prowadzący licytację wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę rocznego czynszu wynajmu , i zamyka licytację, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę uczestnika przetargu, który przetarg wygrał.

j) Prowadzący przetarg sporządza protokół z przebiegu przetargu , który zawiera: oznaczenie miejsca, terminu i rodzaju przetargu, oznaczenie nieruchomości i sposobu rozporządzenia tą nieruchomością, zobowiązaniach i obciążeniach nieruchomości, wysokość stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego, informację o osobach zakwalifikowanych do licytacji ustnej(wnieśli w terminie wadium) , przyczyny odrzucenia pozostałych uczestników przetargu, najwyższą roczną stawkę dzierżawy zaoferowaną za nieruchomość, imię nazwisko i miejsce zamieszkania osoby wygrywającej przetarg lub nazwę i adres firmy, która przetarg wygrała, wzmiankę o odczytaniu protokółu ,imiona i nazwiska członków komisji, przewodniczącego komisji, prowadzącego licytację , ich podpisy i wygrywającego, datę sporządzenia i podpisania protokołu.

Postanowienia dotyczące licytacji ustnej.

Wywoławcza wysokość czynszu najmu: 1.879,20 złotych (słownie: jeden tysiąc osiemset siedemdziesiąt dziewięć 20/100 złotych) rocznie

6. Cena jest jedynym kryterium wyboru oferenta.

7. Postanowienia dotyczące wadium

7.1. Przed przystąpieniem do licytacji należy wnieść wadium w wysokości 188 złotych / słownie zł: Sto osiemdziesiąt osiem złotych./

7.2. Wadium należy wnieść do dnia 22 marca 2013 roku

7.3. Wadium należy wpłacić do kasy organizatora przetargu w dyrekcji ŚPN lub przelewem na rachunek bankowy Nr: BGK o/Kielce

Nr konta bankowego 66 1130 1192 0027 6162 2820 0003 – z dopiskiem na blankiecie przelewu – Przetarg – „Wynajem lokalu mieszkalnego w Św. Katarzynie przy ul. Kieleckiej 5”

7.4. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy – o jego wniesieniu decyduje data wpływu środków na w/w rachunek bankowy.

7.5. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy,

a) przynajmniej jeden uczestnik nie zaoferuje, co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej,

b) uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy

7.6. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał , zalicza się na poczet czynszu wynajmu.

7.7. niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od przetargu lub zamknięcia przetargu lub unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym wniesione przez uczestnika wadium podlega zwrotowi.

8. Inne postanowienia.

8.1. Przed rozpoczęciem przetargu organizator przetargu może odstąpić od jego prowadzenia bez podania przyczyny.

8.2. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący i członkowie komisji przetargowej oraz uczestnik przetargu, który przetarg wygrał.

8.3. Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał otrzymuje protokół z przeprowadzonego przetargu, który stanowi podstawę zawarcia umowy wynajmu.

8.4. Osoby reprezentujące oferenta przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy.

9. Z Komisji Przetargowej podlegają wyłączeniu

Członkowie tej Komisji będący uczestnikiem przetargu lub , których osoba bliska jest uczestnikiem przetargu , przy czym przez osoby bliskie rozumie się zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz osobę pozostającą w takim stosunku prawnym lub faktycznym , który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności członka komisji przetargowej .

10.Protesty i odwołania

10.1. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Ministra właściwego do spraw Środowiska w terminie 7 dni za pośrednictwem Dyrektora ŚPN.

10.2 Minister Środowiska rozpatruje skargę w terminie 7 dni od jej otrzymania. Do czasu rozpatrzenia skargi czynności związane z wynajmem ulegają wstrzymaniu.

10.3. W przypadku nie zaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu Dyrektor ŚPN podaje do publicznej wiadomości , wywieszając na tablicy ogłoszeń ŚPN (Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4) i umieszczając na stronie internetowej (BIP) ŚPN na okres 7 dni informację o wyniku przetargu.

10.4. Informacja Dyrektora o sposobie rozstrzygnięcia skargi przez Ministra zostanie zamieszczona na okres 7 dni na stronie internetowej (BIP) ŚPN oraz na tablicy ogłoszeń ŚPN ( ul. Suchedniowska 4 Bodzentyn) niezwłocznie po zawiadomieniu Dyrektora o sposobie rozstrzygnięcia skargi.

11.Terminy wnoszenia opłat i zasady ich aktualizacji

11.1. Terminy wnoszenia opłat z tytułu wynajmu oraz innych opłat oraz zasady ich aktualizacji zawarte zostały w umowie stanowiącej integralną część ogłoszenia o przetargu (sposób płatności , termin płatności, podatki, inne opłaty)

11.2. Opłaty miesięczne z tytułu wynajmu waloryzowane będą corocznie , jeden raz na początku każdego roku kalendarzowego według wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku minionym ogłoszonego przez Prezesa GUS.

11.3 Przekazanie lokalu wyłonionemu w drodze przetargu najemcy nastąpi po podpisaniu umowy wynajmu.

DYREKTOR

mgr inż. Wojciech Świątkowski

Załącznik

Zał. nr 1 Regulamin

Zał. nr 2 Wzór umowy