Podstawy prawne

Podstawy prawne sporządzenia projektu planu ochrony

Projekt  planu  ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i SOO Natura 2000 PLH260002 Łysogóry na lata 2013-2033.  jest wykonywany zgodnie z:

  1. Ustawa. o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r (Dz.U.z 2009 r. Nr 151, poz.1220 z późn. zm.),
  2. Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko z dnia 3 października 2008 roku (Dz.U.2008 Nr 199, poz.1227
  3. Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12  maja 2005 roku, w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla parku narodowego, rezerwatu przyrody i parku krajobrazowego, dokonywania zmian w tym planie oraz ochrony zasobów, tworów i składników przyrody (Dz. U. z 2005 r. nr 94, poz. 794)