Gołoborze

Panorama gołoborza na Łysej Górze

Nazwa gołoborze jest prawdopodobnie pochodzenia ludowego. Określa ona obszary bezleśne (gołe od boru) znajdujące się na stokach pasm górskich. Gołoborza zbudowane są z bloków kambryjskiego piaskowca kwarcytowego, powstałych ponad 500 mln lat temu. W Świętokrzyskim Parku Narodowym występują one zarówno na północnym jak i południowym stoku pasma Łysogórskiego. Współcześnie zajmują one obszar około 22 ha, jednak ze względu na ciągły, choć powolny proces sukcesji pierwotnej ich powierzchnia ulega zmniejszeniu.

Gołoborza powstawały w plejstocenie, podczas zlodowacenia północnopolskiego (bałtyckiego), mniej więcej od 74 000 do 8 500 lat temu. W Górach Świętokrzyskich panował wtedy klimat peryglacjalny (przedpola lodowca), który warunkował silne procesy wietrzenia mrozowego piaskowców kwarcytowych. W miejscach gdzie zwietrzelina uległa przemieszczeniu w wyniku soliflukcji, zostały odsłonięte piaskowce kwarcytowe. W wyniku oscylacji temperatury wokół 0oC woda uwięziona w szczelinach skalnych po zamarznięciu zwiększała swoją objętość powodując rozsadzanie skały. Zwietrzałe bloki piaskowców przemieszczały się następnie w dół stoku.

Oprócz często unikatowej flory i fauny gołoborza, środowisko to posiada szereg innych nie mniej ważnych walorów poznawczych. Piaskowce kwarcytowe budujące gołoborza zostały utworzone w kambrze, ponad 500 mln lat temu. Są jednymi z najstarszych skał występujących na powierzchni w Polsce. Skały te odsłaniają tajemnice świata, jaki istniał tu 500 mln lat temu. Jednym ze świadków tamtych dni były z pewnością glony morskie. Także odkryte na gołoborzach, nieznane wcześniej nauce kambryjskie gatunki koralowców (prof. W. Sedlak). Jak odmienny od naszego był to świat, świadczy choćby to, że obszar Polski znajdował się wówczas w okolicach równika i zalany był przez płytkie morze.

Gołoborza przekazują nam również informacje o tym, jak przebiegał mechanizm wietrzenia podczas zlodowacenia północnopolskiego. Umożliwiają obserwacje form wietrzeniowych. Uzmysławiają nam jak zwietrzelina przemieszczała się po stokach. Gołoborza są miejscem, na którym możemy współcześnie dostrzec zachodzące procesy glebotwórcze. Występują tu bowiem bardzo rzadkie w warunkach Polski na tej wysokości gleby inicjalne (litosole), oraz gleby typu rankerów. Wraz z obserwacją procesów glebotwórczych, dostrzegamy nie mniej fascynującą powolną sukcesję biologiczną. I to od najprostszych organizmów zasiedlających nagie głazy piaskowców, po stadium klimaksowe lasu. Tu możemy obserwować unikalny zespół leśny jarzębiny świętokrzyskiej (Sorbetum sanctae-crucianum). Na obszarze gołoborzy oraz w ich pobliżu możemy zobaczyć jak wyglądają najbardziej pierwotne, najmniej zmienione biocenozy. Zawierają one liczne reliktowe gatunki roślin (porosty) oraz zwierząt (mięczaki). Łysogórskie gołoborza stanowią najbardziej charakterystyczny element przyrody znajdujący się na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego.