Regulamin

REGULAMIN

WOLONTARIATU dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego

§ 1
Główne założenia

 1. Wolontariat dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego(zwanego dalej Wolontariatem) polega na wspieraniu Świętokrzyskiego Parku Narodowego (zwanego dalej ŚPN) w pełnieniu jego zadań poprzez: wsparcie pracowników, kształtowanie postaw ekologicznych i promowanie zaangażowania obywateli w ochronę przyrody;
 2. Poprzez Wolontariat promujemy także takie wartości jak: troska o dobro wspólne, rozwój społeczeństwa obywatelskiego, tolerancja oraz zdrowy, aktywny styl życia;
 3. Wolontariat daje możliwość własnego rozwoju poprzez kontakt z przyrodą oraz zdobywanie wiedzy i doświadczenia.

 § 2
Podstawa prawna

 1. Wolontariat dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Świętokrzyskim Parku Narodowym z siedzibą w Bodzentynie jest organizowany zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1118 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2135 ze zm.);
 2. Zadania wykonywane przez Wolontariusza są zgodne z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. 2015 poz. 1651 ze zm.).

§ 3
Postanowienia ogólne

 1. Wolontariusz to osoba, która świadomie, dobrowolnie i nieodpłatnie wykonuje świadczenia na rzecz Świętokrzyskiego Parku Narodowego w ramach Wolontariatu dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego;
 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o świadczeniach, należy przez to rozumieć pakiet różnorodnych działań na rzecz ochrony przyrody ŚPN, czynności związanych z udostępnianiem turystycznym Parku, monitoringiem, edukacją oraz inne zadania zlecone przez pracowników Parku;
 3. Zakres świadczeń wykonywanych przez Wolontariusza określa Porozumienie stanowiące załącznik nr 1 do Regulaminu;
 4. Terenem, na którym Wolontariusz będzie wykonywał powierzone mu obowiązki jest obszar Świętokrzyskiego Parku Narodowego;
 5. Wykonywanie świadczeń przez Wolontariusza planuje się w dniach i godzinach pracy Dyrekcji ŚPN tj. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30 lub w szczególnych przypadkach w innych dniach lub godzinach;
 6. Prace wykonywane przez Wolontariusza organizuje wyznaczony do organizacji Wolontariatu pracownik ŚPN (zwany dalej Koordynatorem), a nadzór nad przebiegiem tych prac pełni przydzielony do opieki nad Wolontariuszem pracownik ŚPN (zwany dalej Opiekunem);
 7. ŚPN nie pokrywa kosztów dojazdów Wolontariusza z miejsca zamieszkania do miejsca zakwaterowania oraz wyżywienia na czas trwania Porozumienia.

§ 4
Warunki rozpoczęcia Wolontariatu

 1. Warunkami wykonywania świadczeń w ramach Wolontariatu są:
  1. ukończenie 18 roku życia;
  2. wysłanie lub dostarczenie do ŚPN wypełnionego formularza zgłoszenia na zadanie (wzór formularza stanowi załącznik nr 2 do Regulaminu);
  3. pozytywne zaliczenie testu kwalifikacyjnego w przypadku zadań edukacyjnych i innych określonych przez Koordynatora;
  4. złożenie pisemnego oświadczenia o przeszkoleniu w zakresie ryzyka dla zdrowia i bezpieczeństwa oraz zasad ochrony przed zagrożeniami związanymi z wykonywaniem świadczeń, a także o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania świadczeń (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu);
  5. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 23 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2015 r. poz. 2135 ze zm.) (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu);
  6. podpisanie Porozumienia pomiędzy Wolontariuszem a ŚPN w przypadku świadczeń wykonywanych przez okres dłuższy niż 30 dni. W okresie krótszym Porozumienie podpisywane jest na żądanie Wolontariusza;
 2. Decyzję o przyjęciu w poczet Wolontariuszy podejmuje Dyrektor ŚPN.

§ 5
Obowiązki Wolontariusza

 1. Wolontariusz jest zobowiązany do:
  1. sumiennego wykonywania powierzonych mu zadań;
  2. nie angażowania do wykonywania zadań osób trzecich;
  3. przestrzegania przepisów BHP i p.poż.;
  4. przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie ŚPN;
  5. zachowania zasad kultury osobistej oraz poprawnego zachowania wobec pracowników ŚPN, innych Wolontariuszy i osób odwiedzających ŚPN, dbania o dobre imię ŚPN;
  6. używania zgodnie z przeznaczeniem oraz poszanowaniem przydzielonego mu wyposażenia;
  7. komunikacji z Opiekunem i Koordynatorem oraz informowania ich o wszelkich nieprawidłowościach;
  8. uzupełnienia Karty Czasu Pracy i dostarczenia jej do Koordynatora po zakończeniu Wolontariatu (wzór Karty Czasu Pracy stanowi załącznik nr 4 do Regulaminu);
  9. posiadania odzieży i obuwia odpowiedniego do pracy i poruszania się w trudnym terenie lub niesprzyjających warunkach pogodowychz wyjątkiem odzieży służbowej zapewnionej przez ŚPN;
 2. Zakres czynności Wolontariusza jest każdorazowo określany w zawieranym Porozumieniu – dostosowanym do specyfiki wykonywanych zadań.

§ 6
Świadczenia ŚPN dla Wolontariusza

 1. Świętokrzyski Park Narodowy zapewnia Wolontariuszowi:
  1. informację o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi świadczeniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami;
  2. informację o przysługujących mu prawach i ciążących na nim obowiązkach;
  3. dodatkowe specjalistyczne przeszkolenie, jeśli jest niezbędne do wykonywania zadania;
  4. ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków na kwotę 10 000 zł w przypadku wykonywania świadczeń przez okres nie dłuższy niż 30 dni;
  5. odpowiednie dla wykonywania świadczeń środki ochrony indywidualnej, uzależnione od zagrożeń i specyfiki tych świadczeń;
  6. odzież służbową zapewniającą identyfikację wizualną t.j. czapka, koszulka i polar oznakowane logotypem ŚPN oraz napisem „Wolontariusz”;
  7. wyposażenie niezbędne do poprawnego wykonywania zadań;
  8. legitymację Wolontariusza i identyfikator uprawniające do bezpłatnych wejść na płatne szlaki ŚPN oraz Galerię widokową i do Muzeum Przyrodniczego ŚPN w okresie obowiązywania Porozumienia;
  9. możliwy bezpłatny nocleg (w przypadku posiadania wolnych miejsc noclegowych w pokojach gościnnych ŚPN). W przydzielaniu wolnych miejsc noclegowych pierwszeństwo mają Wolontariusze długoterminowi;
  10. w przypadku braku wolnych miejsc noclegowych, koszty dojazdu i zakwaterowanie Wolontariusz pokrywa we własnym zakresie;
  11. zwrot kosztów podróży służbowych i diet na zasadach dotyczących pracowników;
  12. w miarę potrzeb i możliwości bezpłatny transport z miejsca zakwaterowania w budynku ŚPN do miejsca wykonywania świadczenia;
  13. pisemne zaświadczenie o wykonaniu świadczeń przez Wolontariusza wydawane na żądanie Wolontariusza;
  14. pisemną opinię o wykonanych świadczeniach wydawaną na prośbę Wolontariusza.

§ 7
Zakwaterowanie

 1. Możliwy bezpłatny nocleg przysługuje Wolontariuszowi podczas wykonywania świadczeń wolontariackich, włączając w to przysługujące dni wolne, szkolenia oraz w innych sytuacjach po uzgodnieniu z Koordynatorem;
 2. Wolontariusz korzystający z noclegu jest zobowiązany do zakwaterowania i opuszczenia kwatery ostatniego dnia pobytu w godzinach obowiązujących w miejscu noclegowym;
 3. Wolontariusz jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa oraz utrzymania czystości i porządku w miejscu noclegu. Wolontariusz odpowiada materialnie za braki w wyposażeniu oraz szkody wyrządzone w miejscu noclegu;
 4. Wolontariusza korzystającego z miejsca noclegowego obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00-6.00. Organizując wieczorne spotkania należy pamiętać, by nie zakłócać spokoju innych osób;
 5. ŚPN nie ponosi odpowiedzialności za Wolontariusza poza czasem wykonywania przez niego świadczeń.

§ 8
Zasady korzystania z odzieży służbowej

 1. W skład odzieży służbowej wchodzą czapka, koszulka, polar oznakowane logotypem ŚPN oraz napisem „Wolontariusz”;
 2. Po odbyciu Wolontariatu na własność Wolontariusza przechodzi czapka i koszulka wchodząca w skład odzieży służbowej, natomiast polar podlega zwrotowi do ŚPN;
 3. Odzież służbowa może być używana przez Wolontariuszy wyłącznie podczas wykonywania zadań powierzonych przez pracowników ŚPN. Dopuszczalne jest użycie odzieży podczas szkoleń oraz w innych sytuacjach za zgodą Opiekuna;
 4. Zabrania się używania odzieży służbowej do celów prywatnych. Niedopuszczalne jest używanie odzieży służbowej przez osoby nieposiadające aktualnego Porozumienia z ŚPN;
 5. Używając odzieży służbowej Wolontariusz winien przykładnie przestrzegać przepisów ŚPN oraz wykazywać się dużą kulturą osobistą. Dba w ten sposób o wizerunek ŚPN oraz Wolontariatu dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego;
 6. Zabrania się usuwania bądź zakrywania oznakowania, o którym mowa w punkcie 1 oraz naszywania na odzieży służbowej dodatkowych oznaczeń;
 7. Odzież służbowa powinna być czysta i schludna;
 8. Wolontariusz zobowiązany jest do zwrotu wypożyczonej odzieży wraz z dniem wygaśnięcia Porozumienia z ŚPN.

§ 9
Rozwiązanie porozumienia

 1. W razie umyślnego i rażącego naruszenia przez Wolontariusza przepisów prawa lub zasad określonych w niniejszym Regulaminie, Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego ma prawo rozwiązać zawarte Porozumienie ze skutkiem Niezwłocznie po rozwiązaniu Porozumienia Wolontariusz jest zobowiązany, zwrócić powierzone mu w ramach wykonywanych czynności mienie, odzież służbową, legitymację, identyfikator oraz opuścić zapewnione przez ŚPN miejsce noclegu;
 2. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze Stron z 5 dniowym wypowiedzeniem;
 3. Porozumienie może być rozwiązane przez każdą ze Stron bez wypowiedzenia, lecz z ważnych przyczyn.
 4. Za ważne przyczyny Strony uznają w szczególności:
  1. umyślne i rażące naruszenia przez Wolontariusza przepisów prawa lub zasad określonych w Regulaminie Wolontariatu dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Niezwłocznie po rozwiązaniu Porozumienia Wolontariusz jest zobowiązany zwrócić powierzone mu w ramach wykonywanych czynności wyposażenie, odzież służbową, legitymację, identyfikator oraz opuścić zapewnione przez ŚPN miejsce noclegu.
 5. Wolontariusz może odmówić wykonania świadczeń, informując o tym Opiekuna lub Koordynatora Wolontariatu w przypadku niezapewnienia niezbędnych środków ochrony indywidualnej lub narzędzi pracy, bądź jeśli wykonanie świadczenia wykracza poza umiejętności Wolontariusza.

§ 10

Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 30 marca 2016 r.