Udostępnianie Parku do Badań Naukowych

Badania naukowe w Parku wykonywane są przez pracowników parku oraz przez podmioty zewnętrzne. W przypadku podmiotów zewnętrznych całość spraw jest obsługiwana przez Dział Monitoringu, Badań i Analiz.

Osoby i instytucje planujące badania na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego zgłaszają temat badawczy przekazując/przesyłając do Dyrekcji ŚPN wypełniony formularz „Wniosku o wydanie licencji na prowadzenie badań naukowych w Parku”. Należy załączyć do wniosku harmonogram prowadzonych prac oraz metodykę planowanych badań. W przypadku badań, w zakres których wchodzić ma zbiór materiałów dowodowych (roślin, zwierząt bądź ich części, grzybów, minerałów, skamielin itp.), konieczne jest wyraźne zaznaczenie tego we wniosku. Jeśli w obrębie grupy, która objęta jest badaniami znajdują się gatunki objęte ścisłą ochroną prawną, do wniosku dołączyć należy kopię zezwolenia Ministra Środowiska na prowadzenie badań nad tymi gatunkami.

Zezwolenia na udostępnienie Parku do badań udziela Dyrektor Parku, po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej Parku i (lub) Samodzielnego stanowiska ds. udostępniania Parku do badań naukowych.

Las na zboczach Łysicy. Fot. P. Szczepaniak
Las na zboczach Łysicy

Badania prowadzone mogą być przez osoby i instytucje posiadające status naukowy. Inne osoby mogą ubiegać się o wydanie zgody na takie badania tylko pod warunkiem przedłożenia rekomendacji instytucji naukowej lub towarzystwa naukowego na prowadzenie przez daną osobę badań na terenie Parku. W przypadku realizacji danego tematu przez więcej niż jedną osobę, wskazana musi być osoba odpowiedzialna za prowadzone badania (kierownik projektu). W przypadku prac licencjackich, dyplomowych, magisterskich itp., kierownikiem projektu jest promotor/opiekun danej pracy.

O wydaniu przez Dyrektora Parku zgody na prowadzenie badań, ich wykonawca (kierownik projektu) jest poinformowany – otrzymuje on także kserokopię zatwierdzonego „Wniosku o udostępnienie terenu Parku do badań”. Osoba (osoby), które otrzymały zgodę na prowadzenie badań naukowych na terenie Parku, mogą otrzymać przepustki na teren ŚPN.

Prowadzący badania zobowiązany jest do składania corocznych sprawozdań z przeprowadzonych prac (w terminie do końca stycznia roku następnego). Jest to warunkiem przedłużenia zgody na udostępnienie Parku do badań i wydania przepustek na kolejny rok badań.

Po zakończeniu badań, ich wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia sprawozdania końcowego z przeprowadzonych badań lub nadbitki (nadbitek) publikacji będących efektem tych badań. W przypadku prac doktorskich, magisterskich dyplomowych, licencjackich itp. konieczne jest dostarczenie oprawionego egzemplarza takiej pracy.

Regulamin udostępniania danych przestrzennych Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie

Wniosek o udostępnienie danych przestrzennych Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Regulamin udostępniania terenu/danych Świętokrzyskiego Parku Narodowego do badań

Wniosek o udostępnienie terenu/danych Świętokrzyskiego Parku Narodowego do badań