Regulamin zwiedzania Muzeum Przyrodniczego

Regulamin zwiedzania i funkcjonowania
Muzeum Przyrodniczego ŚPN na Świętym Krzyżu
Święty Krzyż 2; 26-006 Nowa Słupia

tel. 41 31 77 087; 690 080 034

 1. W Muzeum Przyrodniczym można zwiedzać dwie ekspozycje stałe:
 • ekspozycję przyrodniczą
 • ekspozycję więzienną
 1. Zwiedzanie Muzeum może wiązać się z wniesieniem opłaty.
 2. Muzeum jest czynne :
 • w okresie od 2 stycznia do 30 kwietnia od wtorku do niedzieli w godzinach od 900 do 1600
 • okresie od 1 maja do 30 września we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 900 do 1700.
 • w okresie od 1 października do 31 grudnia od wtorku do niedzieli w godzinach od 900 do 1600.
 • ostatni zwiedzający są wpuszczani na 45 minut przed zamknięciem Muzeum.
 1. Ponadto Muzeum jest nieczynne:
 • 1 stycznia
 • 6 stycznia
 • pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych
 • 1 listopada
 • 11 listopada
 • 25 grudnia.
 1. Rezerwacji zwiedzania ekspozycji należy dokonać osobiście w budynku Muzeum lub pod numerem tel. 41 317 70 87 lub kom. 690 080 034.
 2. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego terminu zwiedzania prosimy o jak najszybszą informację pod w/w numery telefonów.
 3. Ekspozycje można zwiedzać indywidualnie lub grupowo. Grupa nie powinna liczyć więcej niż 35 osób łącznie z opiekunami grupy (w przypadku gdy opiekun grupy chce wprowadzić jednocześnie większą ilość zwiedzających, należy taką możliwość uzgodnić indywidualnie z obsługą Muzeum. ŚPN nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje wynikłe z wprowadzenia większej ilości zwiedzających). Grupy większe niż 35 osób są dzielone.
 4. Pierwszeństwo zwiedzania mają grupy posiadające rezerwację. Grupa taka powinna zgłosić swoje przybycie na co najmniej 10 minut przed zarezerwowanym terminem zwiedzania, bądź uprzedzić co najmniej o jedną godzinę wcześniej o ewentualnym spóźnieniu. Niedotrzymanie tych warunków może być powodem anulowania rezerwacji.
 5. Obiekt jest MONITOROWANY – wszelkie wykroczenia względem obowiązujących przepisów, w tym niniejszego Regulaminu mogą być dokumentowane i zgłaszane właściwym organom.
 6. Opiekun grupy ma obowiązek towarzyszyć grupie podczas zwiedzania ekspozycji.
 7. Świętokrzyski Park Narodowy nie odpowiada za przerwy w zwiedzaniu spowodowane przyczynami niezależnymi od Parku (niewykorzystane bilety po odpowiedniej adnotacji mogą być wykorzystane w innym terminie).
 8. Zabrania się zwiedzającym dotykania eksponatów. Za wyrządzone szkody będzie obciążona osoba, która ich dokonała, a w przypadku osób nieletnich opiekun grupy.
 9. Na ekspozycji nie wolno spożywać żywności, napojów oraz palić tytoniu. Zabrania się także wprowadzania i wnoszenia zwierząt.
 10. Zabrania się wstępu osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu eksponatów, zakłóca porządek zwiedzania, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 11. W trakcie zwiedzania zezwala się na wykonywanie zdjęć fotograficznych w sposób nie przeszkadzający innym w zwiedzaniu.
 12. Cała ekspozycja obejmująca materiał wideo, audio, teksty, aranżacje i inne jest własnością Świętokrzyskiego Parku Narodowego i nie może być wykorzystana bez pisemnej zgody ŚPN do celów komercyjnych. Wszelkie inne próby wykorzystania ekspozycji bez zezwolenia do celów reklamowych, kopiowania, naśladowania, powielania oraz filmowania są zabronione.
 13. Świętokrzyski Park Narodowy zastrzega sobie prawo przerwania zwiedzania ekspozycji dla osób i grup, które nie przestrzegają niniejszego Regulaminu oraz w razie wyższej konieczności np.: prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem powszechnym.
 14. Pracownicy Służby Świętokrzyskiego Parku Narodowego są uprawnieni do kontroli i egzekwowania przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie Muzeum ŚPN.
 15. Wszelkie odstępstwa od niniejszego Regulaminu wymagają pisemnej zgody Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego.