Parkowy System Informacji

Brama w Nowej Słupi przed wdrożeniem Parkowego Systemu Informacji. Fot. M. Matysek Brama w Nowej Słupi po wdrożeniu Parkowego Systemu Informacji. Fot. M. Matysek

W roku 2003 w Świętokrzyskim Parku Narodowym przyjęto do realizacji Parkowy System Informacji (PSI), którego założeniem jest zapewnienie przyjaznej i kompetentnej obsługi zwiedzających. Celem jest też takie zorganizowanie zwiedzania, by nie powodowało ono zagrożenia dla przyrody, krajobrazu oraz dziedzictwa historycznego i kulturowego Parku. Program służy bardziej aktywnej formie edukacji, wykorzystującej atuty bezpośredniego kontaktu z przyrodą, zabytkami kultury i miejscami pamięci narodowej.
Cele wprowadzenia PSI:

  • przyjazna i kompetentna obsługa zwiedzających;
  • rzetelna, zwięzła i czytelna informacja o zasadach zwiedzania, zakazach, ograniczeniach na szlakach turystycznych i ścieżkach poznawczych;
  • zapewnienie możliwości odpoczynku, spożycia posiłku bądź sporządzenia notatek ze spostrzeżeń w miejscach do tego przeznaczonych;
  • ograniczenie bądź eliminowanie zagrożeń przyrody w miejscach nadmiernej aktywności turystycznej;
  • edukacja na szlakach i ścieżkach poznawczych poprzez wyeksponowanie największych atrakcji przyrodniczych i kulturowych.

Parkowy System Informacji realizowany jest poprzez odpowiednie zagospodarowanie wejść na szlaki turystyczne Parku, miejsc do wypoczynku i do obserwacji przyrody oraz właściwe oznakowanie szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych.

Koncepcja Parkowego Systemu Informacji.

Oznaczenia turystyczne przed wdrożeniem Parkowego Systemu Informacji. Fot. M. MatysekOznaczenia turystyczne po wdrożeniu Parkowego Systemu Informacji. Fot. M. Matysek

Istotą Parkowego Systemu Informacji jest pełne wykorzystanie ścieżek poznawczych i szlaków turystycznych do celów edukacyjnych. Musi on również zaspokoić potrzeby zwiedzających odnośnie wypoczynku czynnego oraz doznań estetycznych. Aby zrealizować zakładane cele wykonuje się następujące zadania:

  • projektuje się i wykonuje z trwałych i solidnych materiałów, spójne pod względem stylu, formy, treści i kolorystyki oraz liternictwa oznakowanie i urządzenia;
  • ściśle wkomponowuje się wszystkie elementy Parkowego Systemu Informacji (obudowy tablic, drogowskazy, ławy, stoły, zadaszenia, bramy, ogrodzenia itp.) aby były na tyle widoczne, na ile jest to konieczne dla ich funkcji i na tyle ukryte aby nie raziły agresywna formą;
  • nawiązuje się stylem nowych obudów tablic, bram i drogowskazów do lokalnych tradycji zdobnictwa i budownictwa;
  • znakuje się przebieg szlaków i ścieżek poznawczych wg zasad określonych w „Instrukcji znakowania szlaków turystycznych PTTK” – sprawdzonych i przyjętych w całej Polsce;
  • zakłada się i systematycznie aktualizuje ewidencje szlaków, lokalizację tablic i pozostałych składników Parkowego Systemu.

Parkowy System Informacji przyczynia się do fachowego wyeksponowania walorów edukacyjnych Parku, eliminuje mylne przeświadczenie, że sam fakt istnienia parku narodowego spełnia w stopniu wystarczającym funkcje wychowawcze.

Zgodnie z założeniami PSI jest systematycznie wdrażany na poszczególnych szlakach Parku.