Biblioteka

Biblioteka w Świętokrzyskim Parku Narodowym posiada księgozbiór o charakterze naukowym oraz popularnonaukowym w zakresie szeroko rozumianego przyrodoznawstwa, kulturoznawstwa, ochrony przyrody i jej zasobów oraz publikacje dotyczące Świętokrzyskiego Parku Narodowego. W skład zbiorów bibliotecznych wchodzi:

 • Księgozbiór (w tym prace doktorskie, magisterskie i inne, plany ochrony, kronika parku) i czasopisma – Łysogóry, Parki Narodowe i Rezerwaty Przyrody, Nature Conservation, Las Polski, Leśne Prace Badawcze, Sylwan, Wiadomości Ekologiczne, Przyroda Polska, Fragmenta Faunistica, Wiadomości Entomologiczne, Ornis Polonica (Notatki Ornitologiczne), czasopisma wydawane przez inne parki narodowe, czasopisma o charakterze regionalnym
  – około 9300 skatalogowanych pozycji.
 • Broszury – 1110 egzemplarzy
 • Nadbitki prac naukowych – 171 egzemplarzy

Świętokrzyski Park Narodowy w każdym roku opracowuje kronikę Parku, która prowadzona jest od początku jego istnienia. Pierwszy tom obejmuje lata 1950 do 1961, pozostałe tomy zawierają już dane dotyczące jednego kolejnego roku kalendarzowego.

REGULAMIN

korzystania ze zbiorów bibliotecznych Świętokrzyskiego Parku Narodowego

 1. Biblioteka jest czynna w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godzinach 8.00 – 14.00.
 2. Korzystanie ze zbiorów bibliotecznych jest bezpłatne.
 3. Prawo do wypożyczania zbiorów na zewnątrz mają pracownicy Świętokrzyskiego  Parku Narodowego oraz członkowie Rady Naukowej Parku.
 4. Wypożyczeniom na zewnątrz nie podlegają wydawnictwa o charakterze encyklopedycznym, wielotomowym, prace naukowe i dyplomowe, wykazy meteorologiczne oraz inne uznawane za szczególnie cenne.
 5. Zbiory biblioteczne wypożycza się na zewnątrz na okres trzech miesięcy.
 6. Możliwe jest przedłużenie terminu zwrotu jeżeli na dane dzieło nie ma zapotrzebowania ze strony innych osób.
 7. W uzasadnionych przypadkach obsługujący bibliotekę może zażądać zwrotu dzieła przed upływem terminu.
 8. Niezwrócenie w terminie wypożyczonych zbiorów pociąga za sobą czasowe lub trwałe pozbawienie prawa do wypożyczeń.
 9. W przypadku zagubienia lub zniszczenia wypożyczonych zbiorów należy:
  • odkupić egzemplarz tego samego autora, o tym samym tytule i tego samego albo nowszego wydania, lub
  • dostarczyć inne dzieło (dzieła) poszukiwane przez bibliotekę o wartości rzeczywistej zagubionego dzieła, lub
  • uregulować koszt naprawy dzieła.
 10. Osoby niewymienione w punkcie 3 mają prawo do korzystania ze zbiorów w czytelni usytuowanej w pomieszczeniu biblioteki.
 11. Osoby korzystające z czytelni obowiązuje:
  • zgłoszenie się do obsługującego bibliotekę, okazanie dowodu tożsamości i wpisanie się do zeszytu czytelni,
  • zamówienie danego dzieła lub określenie treści poszukiwanej informacji,
  • zakaz samowolnego pobierania zbiorów z półek,
  • zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków,
  • zakaz wynoszenia udostępnionych materiałów poza czytelnię,
  • zachowanie ciszy.
 12. Jednorazowo można udostępnić w czytelni do 4 woluminów.
 13. Zabrania się kopiowania i rozpowszechniania wypożyczonych i udostępnionych zbiorów.
 14. Za szkody wyrządzone przez osoby niepełnoletnie odpowiadają rodzice lub opiekunowie prawni.

Serdecznie zapraszamy do korzystania z biblioteki Świętokrzyskiego Parku Narodowego