Opłaty za wstęp do Parku

Brama wejściowa do Parku w Nowej Słupi. Fot. E. Kosela

Brama wejściowa do Parku w Nowej Słupi

Opłata za wstęp na niektóre obszary Świętokrzyskiego Parku Narodowego

 • Opłata za wstęp na niektóre obszary Świętokrzyskiego Parku Narodowego jest pobierana na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie parków narodowych lub niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty (Dz.U. z 2013 r.  400):
  • na odcinku szlaku czerwonego Święta Katarzyna – Huta Szklana,
  • na odcinku szlaku czerwonego Święty Krzyż – Trzcianka,
  • na odcinku szlaku niebieskiego Nowa Słupia – Święty Krzyż.
 • Opłata za wstęp do Świętokrzyskiego Parku Narodowego lub na niektóre jego obszary wynosi:
  • 7,00 zł brutto za normalny bilet wstępu ważny 1 dzień;
  • 3,50 zł brutto za ulgowy bilet wstępu ważny 1 dzień;
  • 25,00 zł brutto za wielokrotny bilet wstępu ważny do końca roku kalendarzowego;
 • Jednodniowe bilety wstępu, zakupione w każdym z punktów sprzedaży, upoważniają
  w tym samym dniu do jednorazowego wstępu na wszystkie płatne odcinki szlaków pieszych, na ścieżki edukacyjne oraz do zakupu biletu ulgowego lub specjalnego na galerię widokową na gołoborzu na Łysej Górze.
 • Wielokrotne bilety wstępu upoważniają do wielokrotnego wstępu na wszystkie płatne odcinki szlaków pieszych, na galerię widokową na gołoborzu na Łysej Górze oraz przyrodnicze ścieżki edukacyjne w Parku, a także do Muzeum Przyrodniczego na Świętym Krzyżu. Bilet ważny jest od daty zakupu do końca danego roku kalendarzowego. Bilet ten jest biletem imiennym (ze zdjęciem). Do jego zakupu uprawnione są osoby, które przeszły stosowne szkolenie organizowane przez Świętokrzyski Park Narodowy. Bilet ten można nabyć wyłącznie w Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie. Osoby, które pragną nabyć bilet wielokrotny, a nie uczestniczyły w szkoleniu są zobowiązane do uczestnictwa w szkoleniu organizowanym przez ŚPN. Koszt szkolenia wynosi 75,00 zł brutto.
 • Opłaty za wstęp na niektóre obszary Świętokrzyskiego Parku Narodowego są pobierane gotówką (brak możliwości zapłaty kartą płatniczą) w okresie od 1 kwietnia do 31 października w następujących punktach:
  • przy wejściu do ŚPN na szlak niebieski w Nowej Słupi
  • przy wejściu do ŚPN na szlak czerwony w Świętej Katarzynie,
  • przy galerii widokowej na gołoborzu na Łysej Górze,

     oraz w kasie w budynku dyrekcji ŚPN w Bodzentynie przez cały rok w dniach i godzinach pracy dyrekcji.

 • Opłaty będą pobierane przez pracowników Parku lub inne osoby na podstawie pisemnego upoważnienia Dyrektora Parku, posiadające imienny identyfikator ze zdjęciem.
 • W przypadku braku obsługi w punkcie sprzedaży biletów, zwiedzający ma obowiązek zakupić bilet wstępu na płatny odcinek szlaku w najbliższym czynnym punkcie sprzedaży biletów np. przy zejściu ze szlaku.
 • Potwierdzeniem uiszczenia opłaty jest bilet wstępu z datą i numerem wraz z paragonem fiskalnym lub fakturą VAT. Dowody uiszczenia opłaty należy zachować do kontroli.
 • Zgodnie z art. 12 pkt. 7 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2018 poz. 1614 z późn. zm.) z opłat za wstęp do Parku zwolnione
  są następujące osoby:

  • dzieci w wieku do 7 lat;
  • osoby, które posiadają zezwolenie dyrektora parku narodowego na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody;
  • uczniowie szkół i studenci odbywający zajęcia dydaktyczne w parku narodowym
   w zakresie uzgodnionym z dyrektorem parku narodowego;
  • mieszkańcy gmin położonych w granicach parku narodowego i gmin graniczących
   z parkiem narodowym;
  • osoby udające się do wyznaczonych w parku narodowym plaż;
  • osoby udające się do miejsc kultu religijnego,
  • członkowie rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2017 r. poz. 1832 i 2161) posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.
 • Zgodnie z art. 12 pkt. 8 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.
  z późniejszymi zmianami (Dz.U. 2018 poz. 1614 z późn. zm.) do zakupu biletu ulgowego uprawnione są następujące osoby:
  • uczniowie szkół i studenci,
  • dzieci i młodzież, nie dłużej niż do ukończenia 18. roku życia, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:
   1. szkołach prowadzonych  przez  organizacje społeczne  za  granicą zarejestrowanych  w bazie  prowadzonej  przez  upoważnioną  jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,
   2. szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
   3. sekcjach polskich   funkcjonujących   w szkołach   działających w systemach oświaty innych państw,
   4. szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół  Europejskich, sporządzonej  w Luksemburgu  dnia  21 czerwca 1994r. (Dz.U. z 2005 r. poz. 10)

Punkty sprzedaży biletów wstępu do ŚPN:

  1. Brama wejściowa do ŚPN w Nowej Słupi.
   Punkt czynny od 1 kwietnia do 31 października codziennie od 9:00 do 17:00
  2. Wejście na szlak czerwony w Świętej Katarzynie przy źródełku Św. Franciszka.
   Punkt czynny od 1 kwietnia do 31 października codziennie od 9:00 do 17:00
  3. Galeria widokowa na gołoborzu.
   Punkt czynny od 1 kwietnia do 31 października codziennie od 9:00 do 17:00
  4. Kasa ŚPN w budynku Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
   Sprzedaż biletów do ŚPN  od 1 kwietnia do 31 października w dni powszednie od godz. 7:30 do 15:30. Przez cały rok w Kasie ŚPN są do nabycia wydawnictwa  przyrodnicze oraz pamiątki.

Opłaty za wstęp na galerię widokową na gołoborzu na Łysej Górze

 1. Opłata za wstęp na galerię widokową na gołoborzu na Łysej Górze wynosi:
 • 7,00 zł brutto za normalny bilet wstępu;
 • 3,50 zł brutto za ulgowy bilet wstępu;
 • 2,00 zł brutto za specjalny bilet wstępu;

Bilety ulgowe przysługują:

 • osobom posiadającym ważny normalny bilet wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego;
 • młodzieży szkolnej i studentom;
 • emerytom i rencistom;
 • inwalidom po okazaniu legitymacji inwalidzkiej;
 • osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny, w wieku powyżej 18 roku życia, którym nie przysługują bilety specjalne,
 • nauczycielom – opiekunom podczas wycieczki szkolnej (1 osoba na 10 uczniów) 

Bilety specjalne przysługują:

 • osobom posiadającym ważny ulgowy bilet wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego
 • osobom posiadającym zgodę Dyrektora Parku,
 • dzieciom od czterech do siedmiu lat,
 • osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny, w wieku do ukończenia 18 roku życia, w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • pracownikom innych Parków Narodowych oraz pracownikom PGL Lasy Państwowe,
 1. Z opłat zwolnieni są mieszkańcy gmin leżących w granicach ŚPN lub z nim graniczących (tj. miasta i gminy Bodzentyn, gmin: Bieliny, Górno, Łączna, Masłów, Nowa Słupia, Pawłów), osoby posiadające zgodę Dyrektora Parku, oraz dzieci do lat trzech.
 2. Opłaty są pobierane w punkcie sprzedaży przy wejściu na galerię widokową na gołoborzu na Łysej Górze w okresie od 1 kwietnia do 31 października przez pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego lub inne osoby na podstawie pisemnego upoważnienia Dyrektora Parku, posiadające imienny identyfikator ze zdjęciem oraz przez cały rok w Kasie Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie, w dniach i godzinach pracy Dyrekcji. Potwierdzeniem uiszczenia opłaty jest bilet wstępu lub dowód fiskalny (paragon, faktura itp.).