Opłaty za wstęp do Parku

Brama wejściowa do Parku w Nowej Słupi. Fot. E. Kosela
Brama wejściowa do Parku w Nowej Słupi

Cennik opłat związanych z udostępnieniem terenu ŚPN

Opłata za wstęp do Świętokrzyskiego Parku Narodowego (ŚPN) jest pobierana na podstawie art. 12 ust 3 i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U z 2023 r. poz. 1336 z późn. zm.) oraz § 1 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie parków narodowych lub niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty (Dz.U. 2022 poz. 1030),

Opłata za wstęp do Świętokrzyskiego Parku Narodowego, na szlaki i trasy udostępnione wskazane Załączniku nr 3 do Zarządzenia wynosi:

 • 10,00 zł brutto za normalny bilet wstępu;
 • 5,00 zł brutto za ulgowy bilet wstępu.

Zasady pobierania opłat  za wstęp do Świętokrzyskiego Parku Narodowego

 1. Opłata za wstęp do ŚPN, na oznakowane szlaki i trasy jest pobierana w okresie całorocznym.
 2. Jednodniowy bilet wstępu do ŚPN zakupiony na dany dzień kalendarzowy upoważnia do wejścia na oznakowane szlaki, ścieżki edukacyjne.
 3. Bilet ważny jest na dany dzień zakupu, a nie na czas trwania doby liczonej od chwili zakupu.
 4. Zakupiony normalny bilet wstępu do ŚPN upoważnia w tym samym dniu do zakupu jednorazowego ulgowego biletu wstępu na Galerię widokową na gołoborzu na Łysej Górze.
 5. Zakupiony ulgowy bilet wstępu do ŚPN upoważnia w tym samym dniu do zakupu jednorazowego specjalnego biletu wstępu na Galerię widokowa na gołoborzu na Łysej Górze.
 6. Bilety, o których mowa w ust. 4 i 5 można zakupić w formie odpowiedniego Pakietu tj. Pakiet normalny lub Pakiet ulgowy.
 7. Wykaz osób zwolnionych z opłat za wstęp do Parków Narodowych zawiera art. 12 ust. 7 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2023 poz. 1336 z późn. zm.). Na podstawie w/w art. z opłat za wstęp do Parku zwolnione są m.in. następujące osoby (wyciąg):

7.1 dzieci w wieku do 7 lat;
7.2 osoby, które posiadają zezwolenie dyrektora parku narodowego na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody;
7.3 uczniowie szkół i studenci odbywający zajęcia dydaktyczne w parku narodowym
w zakresie uzgodnionym z dyrektorem parku narodowego;
7.4 mieszkańcy gmin położonych w granicach parku narodowego (ŚPN) i gmin graniczących z parkiem narodowym (ŚPN); tj. osób mających ważny dokument poświadczający stałe zamieszkanie na terenie gminy Bieliny, miasta i gminy Bodzentyn, gminy Łączna, gminy Górno, gminy Masłów, miasta i gminy Nowa Słupia, gminy Pawłów, gminy Waśniów;
7.5 osoby udające się do miejsc kultu religijnego;
7.6 członkowie rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.

 1. Wykaz osób uprawnionych do zakupu biletu ulgowego zawiera art. 12 ust. 8 ustawy
  o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2023 poz. 1336 z późn. zm.).
  Na podstawie w/w art. do zakupu biletu ulgowego uprawnione są m.in. następujące osoby (wyciąg):

8.1 uczniowie szkół i studenci;
8.2 dzieci i młodzież, nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia, w okresie  pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:

  1. szkołach prowadzonych  przez  organizacje społeczne  za  granicą zarejestrowanych w bazie  prowadzonej  przez  upoważnioną  jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania;
  2. szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw;
  3. sekcjach polskich   funkcjonujących   w szkołach   działających w systemach oświaty innych państw;
  4. szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej  w Luksemburgu  dnia  21 czerwca 1994 r.
 1.  

8.3 emeryci i renciści;
8.4 osoby niepełnosprawne;
8.5 żołnierze służby czynnej.

 1. Osoby posiadające uprawnienia, wymienione w ust. 7 i 8 mogą otrzymać potwierdzenie wejścia na teren ŚPN po pozytywnej weryfikacji danego uprawnienia. Udowodnienie posiadanych uprawnień do ulgi lub zwolnienia, poprzez okazanie właściwych dokumentów spoczywa na osobie kupującej bilet.
 2. Odpowiedni bilet wstępu do ŚPN można zakupić poprzez:

10.1 sprzedaż online w sieci Internet odbywa się przez cały rok w sposób ciągły przez 24 godziny na dobę;

10.2 sprzedaż offline (stacjonarna w punktach poboru opłat) może odbywać się przez cały rok (minimum w okresie od 1 kwietnia do 31 października) w następujących punktach:

 1. przy wejściu do ŚPN w Nowej Słupi;
 2. przy wejściu do ŚPN w Świętej Katarzynie;
 3. przy wejściu do Galerii widokowej na gołoborzu na Łysej Górze.

10.3 sprzedaż offline (stacjonarna w kasie Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie) odbywa się przez cały rok w dniach i godzinach pracy kasy Dyrekcji.

10.4 sprzedaż mobilną, która może odbywać się przez cały rok przy wejściach do parku, wejściu do Galerii widokowej na gołoborzu na Łysej Górze, na oznakowanych szlakach i ścieżkach edukacyjnych;

10.5 opłacenie dowodu zakupu (np. faktury wystawionej na wniosek zamawiającego).

 1. Opłaty będą pobierane przez osoby prowadzące administracyjną obsługę ruchu turystycznego posiadający jednolity strój w kolorze zielonym z napisem „Obsługa turystyczna w Świętokrzyskim Parku Narodowym” oraz imienny identyfikator z logo ŚPN lub przez pracowników ŚPN.
 2. W przypadku braku obsługi w punkcie pobierania opłat lub w przypadku braku stacjonarnego punktu sprzedaży na szlaku, zwiedzający ma obowiązek uiścić opłatę wstępu online (płatność kanałem elektronicznym) bądź offline w najbliższym czynnym punkcie sprzedaży np. przy zejściu ze szlaku, bądź u osoby upoważnionej do mobilnego pobierania opłat (kasjer mobilny).
 3. Potwierdzeniem uiszczenia opłaty jest bilet w wersji papierowej, będący jednocześnie paragonem fiskalnym od kasjera/kasjera mobilnego (sprzedaż offline), bilet w wersji elektronicznej na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym – (zakupiony poprzez sprzedaż online) lub faktura w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym (sprzedaż w kasie Dyrekcji ŚPN). Bilety oraz ewentualne dowody uiszczenia opłaty należy zachować do kontroli.
 4. Niewykorzystanie biletu we wskazanym terminie nie uprawnia do zwrotu kosztów jego zakupu.
 5. Zwrot kosztów biletu, zakupionego poprzez zawarcie umowy on-line (na odległość) poprzez zamówienie przez klienta Wejściówki, określa Regulamin sprzedaży on-line dostępny na https://www.swietokrzyskipn.org.pl/regulamin-sprzedazy-online/
 6. Pracownicy Służby Parku, Straży Parku lub inne osoby upoważnione przez Dyrektora ŚPN mogą dokonywać kontroli dowodów wniesienia opłat.