Opłaty za wstęp do Parku

Brama wejściowa do Parku w Nowej Słupi. Fot. E. Kosela
Brama wejściowa do Parku w Nowej Słupi

Opłata za wstęp do Świętokrzyskiego Parku Narodowego jest pobierana na podstawie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 14 września 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie parków narodowych lub niektórych ich obszarów, gdzie za wstęp pobiera się opłaty (Dz.U. 2021 poz. 1735),

 • na odcinku szlaku czerwonego Święta Katarzyna – Kakonin;
 • na odcinku szlaku czerwonego Dalijanka – Huta Szklana;
 • na odcinku szlaku czerwonego Święty Krzyż – Trzcianka;
 • na odcinku szlaku niebieskiego Nowa Słupia – Święty Krzyż;
 • na odcinku szlaku niebieskiego Święta Katarzyna – Bodzentyn;
 • na odcinku szlaku zielonego Łączna – Bodzentyn;
 • na odcinku szlaku żółtego Klonów – Bukowa Góra;
 • na odcinku szlaku czarnego na Chełmowej Górze;
 • na przyrodniczej ścieżce edukacyjnej „Łysica”;
 • na przyrodniczej ścieżce edukacyjnej Huta Szklana – Łysiec (Łysa Góra);
 • na przyrodniczej ścieżce edukacyjnej Nowa Słupia – Święty Krzyż;
 • na przyrodniczej ścieżce edukacyjnej Trzcianka – Święty Krzyż;
 • na przyrodniczo-kulturowej ścieżce edukacyjnej „Śladem kolejki wąskotorowej” Nowa Słupia – Święta Katarzyna;
 • Opłata za wstęp do Świętokrzyskiego Parku Narodowego wynosi:
  • 8,00 zł brutto za normalny bilet wstępu ważny 1 dzień;
  • 4,00 zł brutto za ulgowy bilet wstępu ważny 1 dzień;
  • osoby wymienione w art. 12 ust. 7 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. ( U. 2021 poz. 1098 z późn. zm.) otrzymają potwierdzenie bezpłatnego wejścia na teren ŚPN po pozytywnej weryfikacji uprawnienia do zwolnień z opłat takich osób. Udowodnienie uprawnień do ulgi lub zwolnienia (poprzez okazanie właściwych dokumentów) spoczywa na kupującym bilet.
  • 40,00 zł brutto za wielokrotny bilet wstępu ważny do końca roku kalendarzowego;
 • Jednodniowe bilety wstępu, zakupione poprzez:
  • sprzedaż online (za pomocą systemu sprzedaży umieszczonego w sieci internet);
  • sprzedaż offline (za pomocą systemu sprzedaży w punktach poboru opłat, w kasie Muzeum, w kasie dyrekcji ŚPN);
  • sprzedaż mobilną (za pomocą systemu sprzedaży na szlakach, ścieżkach przyrodniczych);

upoważniają w tym samym dniu, do jednorazowego wstępu na szlaki, ścieżki przyrodnicze oraz do zakupu biletu ulgowego lub specjalnego na galerię widokową na gołoborzu na Łysej Górze.

 • Wielokrotne bilety wstępu upoważniają do wielokrotnego wstępu na szlaki, ścieżki przyrodnicze, na galerię widokową na gołoborzu na Łysej Górze, a także do Muzeum Przyrodniczego na Świętym Krzyżu. Bilet ważny jest od daty zakupu do końca danego roku kalendarzowego. Bilet ten jest biletem imiennym (ze zdjęciem). Do jego zakupu uprawnione są osoby, które przeszły stosowne szkolenie organizowane przez Świętokrzyski Park Narodowy. Bilet ten można nabyć wyłącznie w Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie po odbyciu szkolenia. Terminy szkoleń ustala Dyrektor Parku.
 • Opłaty za wstęp do Świętokrzyskiego Parku Narodowego są pobierane przez cały rok przy czym:
  • sprzedaż online w sieci Internet odbywa się przez cały rok w sposób ciągły przez 24 godziny na dobę;
  • sprzedaż offline odbywa się minimum od 1 kwietnia do 31 października w następujących punktach poboru opłat:
   • przy wejściu do ŚPN na szlak niebieski w Nowej Słupi,
   • przy wejściu do ŚPN na szlak czerwony w Świętej Katarzynie,
   • przy galerii widokowej na gołoborzu na Łysej Górze,
   • w kasie Muzeum ŚPN na Łysej Górze (w dniach i godzinach pracy Muzeum),
   • w kasie w budynku dyrekcji ŚPN w Bodzentynie przez cały rok (w dniach i godzinach pracy dyrekcji),
  • sprzedaż mobilna może odbywać się przez cały rok na szlakach, ścieżkach przyrodniczych
   z częstotliwością uzależnioną od warunków pogodowych oraz ruchu turystycznego.
 • Opłaty będą pobierane przez pracowników Parku lub inne osoby prowadzące administracyjną obsługę ruchu turystycznego posiadający jednolity strój w kolorze zielonym z napisem „Obsługa turystyczna w Świętokrzyskim Parku Narodowym” oraz imienny identyfikator z logo ŚPN.
 • W przypadku braku obsługi w punkcie pobierania opłat lub w przypadku braku stacjonarnego punktu sprzedaży na szlaku, zwiedzający ma obowiązek uiścić opłatę wstępu online (płatność kanałem elektronicznym) bądź offline w najbliższym czynnym punkcie sprzedaży np. przy zejściu ze szlaku, bądź mobilnie u osoby upoważnionej do pobierania opłat (kasjer mobilny).
 • Potwierdzeniem uiszczenia opłaty jest bilet w wersji papierowej, będący jednocześnie paragonem fiskalnym od kasjera/kasjera mobilnego (sprzedaż offline) lub bilet w wersji elektronicznej na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym – (sprzedaż online). Bilety oraz ewentualne dowody uiszczenia opłaty należy zachować do kontroli.
 • Zgodnie z art. 12 ust. 7 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. 2021 poz. 1098 z późn. zm.) z opłat za wstęp do Parku zwolnione są następujące osoby:
  • dzieci w wieku do 7 lat;
  • osoby, które posiadają zezwolenie dyrektora parku narodowego na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody;
  • uczniowie szkół i studenci odbywający zajęcia dydaktyczne w parku narodowym w zakresie uzgodnionym z dyrektorem parku narodowego;
  • mieszkańcy gmin położonych w granicach parku narodowego i gmin graniczących z parkiem narodowym; tj. osób mających ważny dokument poświadczający stałe zamieszkanie na terenie gminy Bieliny, miasta i gminy Bodzentyn, gminy Łączna, gminy Górno, gminy Masłów, miasta i gminy Nowa Słupia, gminy Pawłów,
  • osoby udające się do miejsc kultu religijnego,
  • członkowie rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny ( U. z 2020 r. poz. 1348 z późn. zm.) posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.
 • Zgodnie z art. 12 ust. 8 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.(Dz. U. 2021 poz. 1098 z późn. zm.) do zakupu biletu ulgowego uprawnione są następujące osoby:
  • uczniowie szkół i studenci,
  • dzieci i młodzież, nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych
   w języku polskim w:
   1. szkołach prowadzonych  przez  organizacje społeczne  za  granicą zarejestrowanych  w bazie  prowadzonej  przez  upoważnioną  jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,
   2. szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
   3. sekcjach polskich   funkcjonujących   w szkołach   działających w systemach oświaty innych państw,
   4. szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół  Europejskich, sporządzonej  w Luksemburgu  dnia  21 czerwca 1994 r. (Dz.U. z 2005 r. poz. 10),
  • emeryci i renciści,
  • osoby niepełnosprawne,
  • żołnierze służby czynnej.
 • Teren ŚPN jest udostępniony do zwiedzania zgodnie z Regulaminem zwiedzania i korzystania z wartości przyrodniczo-kulturowych