Opłata za zarobkowe filmowanie i fotografowanie

Opłata za zarobkowe (komercyjne) filmowanie i fotografowanie na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego

 1. Opłata za realizację zdjęć filmowych:
  • Zdjęcia ze szlaku turystycznego lub miejsca udostępnionego w celach edukacyjnych lub turystycznych – od 200 do 500,00 zł brutto za jeden dzień zdjęciowy
  • Zdjęcia poza szlakiem turystycznym lub miejscem udostępnionym w celach turystycznych lub edukacyjnych, pod opieką pracownika ŚPN i za zgodą Dyrektora Parku – od 500 do 1000,00 zł brutto w zależności od czasu trwania za jeden dzień zdjęciowy (maksymalny czas trwania do 8 godzin).
 2. Opłata za fotografowanie:
  • Zdjęcia ze szlaku turystycznego lub miejsca udostępnionego w celach edukacyjnych lub turystycznych – od 100 do 300,00 zł brutto za jeden dzień zdjęciowy
  • Zdjęcia poza szlakiem turystycznym lub miejscem udostępnionym w celach turystycznych lub edukacyjnych, pod opieką pracownika ŚPN i za zgodą Dyrektora Parku – od 300 do 500,00 zł brutto za jeden dzień zdjęciowy (maksymalny czas trwania do 8 godzin).
  • Dokładna stawka za fotografowanie i filmowanie na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego będzie wyliczana z uwzględnieniem czasu i miejsca trwania zdjęć, ich długości i zapotrzebowania logistycznego.
  • Powyższe zapisy nie odnoszą się do fotografowania i filmowania przy użyciu bezzałogowych statków powietrznych typu „dron” niezależnie od charakteru wykonywanych zdjęć.
 3. Opłata za realizację zdjęć filmowych lub fotografowanie obszaru we władaniu Świętokrzyskiego Parku Narodowego (grunty znajdujące się w użytkowaniu wieczystym lub będące własnością Parku) oraz w strefie 200 mb. bezpośrednio przyległej do granic Parku przy pomocy bezzałogowego statku powietrznego typu dron:
  • Start ze szlaku turystycznego lub miejsca udostępnionego w celach edukacyjnych, turystycznych lub ze strefy 200 mb. bezpośrednio przyległej do granic Parku – od 300 do 600,00 zł brutto w zależności od miejsca oraz planowanego czasu trwania lotu.
  • Start z miejsca poza szlakiem turystycznym lub miejscem udostępnionym w celach turystycznych lub edukacyjnych, pod opieką pracownika ŚPN i za zgodą Dyrektora Parku – od 600 do 1000,00 zł brutto w zależności od miejsca oraz planowanego czasu trwania lotu.
 4. Wykonywanie lotu z użyciem bezzałogowego statku powietrznego typu „dron” wymaga każdorazowej zgody Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego
  i może być wyceniana indywidualnie. Podstawą do uzyskania zgody jest złożenie wniosku (w formie pisemnej lub elektronicznej) na wykonanie lotu, złożony co najmniej 14 dni przed planowanym terminem lotu. Wniosek jest dostępny w Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie oraz na stronie internetowej Parku https://www.swietokrzyskipn.org.pl/wnioski/. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Dyrektor ŚPN wydaję zgodę na warunkach określonych w Regulaminie.
 5. Opłata za zarobkowe (komercyjne) filmowanie i fotografowanie na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego jest pobierana w okresie całorocznym w siedzibie Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie lub przelewem na konto bankowe.

 

Regulamin w sprawie warunków i wymogów dotyczących używania bezzałogowych statków powietrznych w strefie o ograniczonym ruchu lotniczym R – (Restricted Area), obejmującej przestrzeń powietrzną znajdującą się w strefie EPR 18.

 1. Regulamin określa warunki i wymagania dotyczące używania bezzałogowych statków powietrznych typu „dron” w zasięgu wzroku, o masie startowej nie większej niż 25 kg, w strefie EPR 18 zarządzanej przez Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego:
 • nad obszarem we władaniu Świętokrzyskiego Parku Narodowego (grunty znajdujące się w użytkowaniu wieczystym lub będące własnością Parku);
 • w strefie 200 mb. bezpośrednio przyległej do granic Parku;
 • na pozostałych częściach strefy EPR 18.
 1. Podstawą do uzyskania zgody na lot jest złożenie wypełnionego wniosku (w formie pisemnej lub elektronicznej), na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem lotu. Wniosek jest dostępny w Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie oraz na stronie internetowej Parku https://www.swietokrzyskipn.org.pl/wnioski/. Do formularza należy dołączyć ksero świadectwa kwalifikacji operatora oraz ksero obowiązkowego ubezpieczenia OC. Dotyczy to również operatora UAV, który planuje wykonać lot w celach rekreacyjnych dronem do 600 g.
 2. Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego jako osoba zarządzająca strefą ma prawo weryfikacji dokumentów potwierdzających uprawnienia operatora w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego.
 3. Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego jako osoba zarządzająca strefą ma prawo odmówić zgody na lot bezzałogowego statku powietrznego jeśli uzna, że lot może się przyczynić do powstania szkód przyrodniczych i powodować zagrożenie dla zwierząt (w szczególności ptaków drapieżnych, których siedliska znajdują się na trasie lotu), spowodować zagrożenie dla zdrowia lub życia osób postronnych, zakłócić spokój lub porządek publiczny oraz spowodować szkody w mieniu publicznym lub prywatnym. 
 4. Operator musi przestrzegać przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późń. zm. ) oraz Zarządzeń i Regulaminów Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego, obowiązujących przepisów Prawa Lotniczego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1183) oraz przestrzegać obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 27 października 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie wyłączenia zastosowania niektórych przepisów ustawy – Prawo lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków (Dz. U. z 2016 r. poz. 1993).
 5. Kto narusza przepisy o lotach w strefie EPR 18, której górna wysokość wynosi 5300ft
  (1650 m), podlega karze pieniężnej w wysokości 10 000 zł określonej w art. 209 q Prawo Lotnicze.
  Funkcjonariusze Straży Parku mają prawo przeprowadzić czynności wyjaśniające wobec operatora który:
 • zostaje ujęty na terenie zarządzanym przez ŚPN w trakcje wykonywania czynności lotniczych bez posiadanej zgody na lot;
 • publikuje bądź sprzedaje materiały filmowe i zdjęcia zrealizowane na terenie ŚPN
  w internecie, serwisach społecznościowych i mediach.
 1. Operator bezzałogowego statku powietrznego zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania zasad bhp, ochrony przeciwpożarowej oraz innych wynikających ze stosownych przepisów, a także ogólnie przyjętych norm dotyczących porządku publicznego.
 2. Zgody na lot bezzałogowym statkiem powietrznym mogą być wydawane przez cały rok.
  W okresie lęgowym ptaków tj. od 1 marca do 15 października loty mogą być czasowo wstrzymane.  
 3. Start oraz lądowanie bezzałogowego statku powietrznego nie powinno powodować utrudnień dla turystów lub osób postronnych oraz wpłynąć negatywnie na wartości przyrodnicze Parku. Operator wykonujący lot za zgodą zarządzającego powinien posiadać obserwatora monitorującego cały czas lot „drona”. W przypadku bliskiego kontaktu z ptakami operator zobowiązany jest do bezwzględnego lądowania w bezpiecznym miejscu. Dalszy lot może skutkować kolizją powietrzną z ptakiem i niebezpieczeństwem spowodowania zagrożenia na ziemi.
 4. Start bezzałogowego statku powietrznego może odbyć się na terenie Parku z miejsc nieudostępnionych w celach turystycznych (np.: poza szlakami pieszymi, ścieżkami lub obiektami edukacyjnymi). W takim przypadku Dyrektor ŚPN, za dodatkową opłatą może oddelegować pracownika Parku do kontroli wykonania postanowień niniejszego Regulaminu.
 5. Lot bezzałogowym statkiem powietrznym na terenie ŚPN oraz w strefie 200 mb. bezpośrednio przyległej do granic Parku możliwy jest po uiszczeniu stosownej opłaty w kasie Dyrekcji ŚPN
  w Bodzentynie lub przelewem na konto bankowe. Wysokość opłaty zależy od miejsca wykonywania lotu oraz planowanego czasu trwania lotu. Wysokość opłaty określona jest
  w cenniku.
 6. Opłatę za lot bezzałogowym statkiem powietrznym należy dokonać najpóźniej na 3 dni przed planowanym terminem lotu. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować cofnięciem zgody.
 7. Zgoda na lot bezzałogowym statkiem powietrznym wykonywanym w strefie EPR 18, ale poza granicami Parku oraz poza strefą 200 mb. bezpośrednio przyległej do granic Parku może być wydana bezpłatnie, pod warunkiem dopełnienia formalności zawartych w niniejszym Regulaminie.
 8. Operator, który uzyskał zgodę na lot powinien co najmniej godzinę przed lotem poinformować o tym  funkcjonariusza Straży Parku tel. 690033234 lub 690810017.
 9. Wyrażenie zgody na lot bezzałogowym statkiem powietrznym nie zwalnia z opłat za wstęp na teren ŚPN na płatne odcinki szlaków lub miejsca, na których pobiera się opłaty.
 10. Funkcjonariusze Straży Parku oraz Służby Świętokrzyskiego Parku Narodowego są uprawnieni do kontroli i egzekwowania przestrzegania niniejszego Regulaminu.
 11. W przypadku odmowy wydania zgody na lot, Park może zaproponować na indywidualnych zasadach własne materiały, będące w bazie multimedialnej Parku. 
 12. Integralną częścią niniejszego regulaminu jest mapa, która przedstawia obszar zasięgu strefy EPR 18 stanowiąca załącznik do niniejszego regulaminu.
 13. Wszelkie odstępstwa od niniejszego regulaminu wymagają pisemnej zgody Dyrektora Parku.