Opłata za zarobkowe filmowanie i fotografowanie

Opłata za udostępnienie terenu Parku w celu filmowania i fotografowania na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Opłata za udostępnienie terenu Parku w celu filmowania i fotografowania wynosi:

 •  300,00 – 1000,00 zł brutto – opłata za filmowanie (Wymagana pisemna zgoda Dyrektora ŚPN);
 •  300,00 – 500,00 zł brutto – opłata za fotografowanie (Wymagana pisemna zgoda Dyrektora ŚPN);
 • Nie pobiera się opłaty za fotografowanie i filmowanie niekomercyjne wykonywane na oznakowanych szlakach i trasach oraz na Galerii widokowej na gołoborzu na Łysej Górze (Łyścu).

Opłata za udostępnienie terenu Parku w celu filmowania i fotografowania przy użyciu bezzałogowego statku powietrznego (BSP) wynosi:

 • 500,00 – 2 000,00 zł brutto (Wymagana pisemna zgoda Dyrektora ŚPN).

W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku Dyrektor ŚPN wydaję zgodę na warunkach określonych w Regulaminie  (załącznik nr 8 do Zarządzenia).

Zasady pobierania opłat za fotografowanie i filmowanie

 1. Nie pobiera się opłat za fotografowanie i filmowanie niekomercyjne wykonywane na oznakowanych szlakach i trasach oraz Galerii widokowej na gołoborzu na Łysej Górze.
 2. Fotografowanie i filmowanie w celach komercyjnych wymaga uzyskania pisemnej zgody Dyrektora ŚPN i wiąże się z pobraniem opłaty za udostępnienie.
 3. Dyrektor ŚPN wydaje zezwolenie po rozpatrzeniu prawidłowo wypełnionego wniosku. Wniosek o udostępnienie Parku w celu komercyjnego fotografowania lub filmowania znajduje się na stronie internetowej https://www.swietokrzyskipn.org.pl/wnioski/
 4. Opłata za fotografowanie i filmowanie w celach komercyjnych jest pobierana w okresie całorocznym.
 5. Wysokość opłaty za fotografowanie i filmowanie w celach komercyjnych określana jest indywidualnie na podstawie zgłoszonego we wniosku miejsca wykonywania czynności, czasu trwania czynności oraz terminu wykonania czynności.
 6. Opłata za fotografowanie i filmowanie w celach komercyjnych dokonywana jest na podstawie faktury.
 7. Opłata za udostępnianie Parku w celach komercyjnego fotografowania i filmowania nie zwalnia z obowiązku uiszczenia odpowiedniej opłaty za wstęp do ŚPN, na oznakowane szlaki i trasy oraz na Galerię widokową na gołoborzu na Łysej Górze.
 8. Fotografowanie i filmowanie poza oznakowanymi szlakami i trasami oraz Galerią widokową na gołoborzu na Łysej Górze wymaga uzyskania zgody Ministra właściwego ds. Środowiska, a następnie uzyskania zgody Dyrektora ŚPN i wiąże się z pobraniem opłaty.
  W takim przypadku, wysokość opłaty określana jest w drodze indywidualnych negocjacji.
 9. Wykonywanie zdjęć i filmów z użyciem bezzałogowego statku powietrznego (BSP) wymaga uzyskania pisemnej zgody Dyrektora ŚPN zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie stanowiącym załącznik nr 8 do niniejszego Zarządzenia.