Turystyka

Brama wejściowa do ŚPN w Hucie Szklanej
 1. Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego udostępniając teren Parku powierza zwiedzającym dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe wielkiej wartości. Dyrektor prosi
  w związku z tym o szczególną dbałość, o powierzone walory. Jej wyrazem będzie przestrzeganie niniejszego Regulaminu.
 2. Obszar Świętokrzyskiego Parku Narodowego jest udostępniany w celach edukacyjnych, kulturowych, turystycznych, rekreacyjnych, sportowych, filmowania, fotografowania
  w sposób, który nie wpłynie negatywnie na przyrodę w Parku Narodowym na podstawie Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.
 3. Świętokrzyski Park Narodowy można zwiedzać od świtu do zmierzchu bez względu
  na porę roku wyłącznie po oznakowanych szlakach turystycznych, ścieżkach edukacyjnych lub miejscach udostępnionych do działalności edukacyjnej lub turystycznej.
 4. Szlaki, ścieżki edukacyjne i miejsca udostępnione w Świętokrzyskim Parku Narodowym oraz  obiekty związane z działalnością edukacyjną mogą być udostępniane po wniesieniu opłaty według cennika (załącznik nr 3 do Zarządzenia).
 5. Przebywanie na terenach udostępnionych Świętokrzyskiego Parku Narodowego może być niebezpieczne dla życia i zdrowia ludzi. Decyzje dotyczące wejścia na teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego turysta podejmuje samodzielnie,
  w oparciu o własne doświadczenie oraz wskazówki zawarte w komunikatach zamieszczanych na stronie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej https://www.imgw.pl oraz oficjalnej stronie internetowej Świętokrzyskiego Parku Narodowego (www.swietokrzyskipn.org.pl), a także w miejscach wejścia na szlaki turystyczne, ścieżki i obiekty edukacyjne. W przypadku grup zorganizowanych, prowadzonych przez opiekuna grupy (przewodnika turystycznego, opiekuna wycieczki, nauczyciela, organizatora) decyzję podejmuje opiekun prowadzący grupę lub organizator wycieczki na własną odpowiedzialność.
 6. Poruszanie się po terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w niesprzyjających warunkach atmosferycznych (silny wiatr, okiść śniegowa, burza, ulewne deszcze itp.) grozi niebezpieczeństwem (m.in. spadające gałęzie, wiatrołomy, porażenia piorunem, możliwość upadku). Park nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w takich sytuacjach.
 7. Park Narodowy jest ostoją dzikich zwierząt, roślin i grzybów. Niektóre z nich mogą być niebezpieczne dla zdrowia i życia ludzi (ugryzienia, ukąszenia, zatrucia itp.). Poruszaj się tylko po wyznaczonych szlakach i trasach, zachowaj ostrożność, nie płosz i nie chwytaj zwierząt. Nie zrywaj i nie niszcz roślin oraz grzybów.
 8. Dbając o bezpieczeństwo turystów oraz właściwe zachowanie stan, Dyrektor ŚPN zastrzega sobie prawo do zamykania tras udostępnionych, ich odcinków lub obiektów oraz urządzeń turystycznych i edukacyjnych. Informacje o zamknięciu tras, obiektów lub urządzeń będą zamieszczane na oficjalnej stronie internetowej Parku lub oznaczone w terenie.
 9. Szlaki, ścieżki edukacyjne oraz inne miejsca udostępnione dla turystyki pieszej lub w innej formie udostępnienia, nie są utrzymywane (odśnieżanie itp.) ani zabezpieczane przed niebezpieczeństwami związanymi z warunkami pogodowymi (śliskie podłoże, zaśnieżenie itp.). Turysta lub uczestnik imprezy porusza się po nich na własną odpowiedzialność lub odpowiedzialność organizatora imprezy.
 10. Wyznaczone szlaki i trasy piesze w ŚPN są również trasami, na których dozwolone jest poruszanie się na nartach biegowych (skitourowych).
  • Na szlakach i trasach udostępnionych równocześnie dla turystyki pieszej i narciarskiej obowiązuje zasada pierwszeństwa ruchu pieszego.
  • Na szlakach i trasach udostępnionych równocześnie dla turystyki pieszej i rowerowej obowiązuje zasada pierwszeństwa ruchu pieszego.
  • Turystyka narciarska może być uprawiana pod warunkiem występowania pokrywy śnieżnej zabezpieczającej roślinność i glebę przed oddziaływaniem narciarstwa.
  • ŚPN nie przygotowuje tras narciarskich i turysta porusza się po nich na własną odpowiedzialność.
 11. Osoby korzystające z infrastruktury informacyjnej oraz turystyczno-edukacyjnej Parku (wiaty, ławki, stoły, tablice informacyjne i edukacyjne) są zobowiązane do wykorzystywania ich w celu do tego przeznaczonym, w sposób właściwy, nie powodujący ich dewastacji
 12. Ruch pojazdów z napędem silnikowym na terenie ŚPN dozwolony jest wyłącznie
  po drogach publicznych.
 13. Na obszarze ŚPN obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych.
 14. Organizowanie imprez rekreacyjno-sportowych na terenie ŚPN jest dopuszczalne wyłącznie za zgodą Dyrektora Parku. Za bezpieczeństwo osób biorących udział w imprezie rekreacyjno-sportowej ponosi odpowiedzialność organizator.
 15. W Świętokrzyskim Parku Narodowym zabrania się:
 • umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych (każdorazowo na podstawie decyzji Dyrektora ŚPN).
 • śmiecenia, zanieczyszczania wód, powietrza, gleby i zakłócania ciszy;
 • uszkadzania, zrywania i zbierania roślin oraz zbierania jagód i grzybów
 • płoszenia, chwytania i zabijania zwierząt (w tym bezkręgowców);
 • połowu ryb;
 • niszczenia gleby, źródeł i potoków;
 • pozyskiwania skał, skamieniałości, minerałów;
 • palenia ognisk poza miejscami wyznaczonymi przez Dyrektora Parku oraz używania źródeł światła o otwartym płomieniu;
 • biwakowania w miejscach do tego nie wyznaczonych;
 • turystyki konnej i rowerowej poza drogami publicznymi lub trasami wyznaczonymi
  do tych celów;
 • używania bezzałogowych statków powietrznych tzw. dronów w przestrzeni powietrznej znajdującej się bezpośrednio nad obszarem Parku bez zgody Dyrektora Parku;
 • wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, za wyjątkiem psów asystujących.
 1. Udostępnianie ŚPN do zwiedzania może być czasowo ograniczone lub zawieszone
  na skutek przepisów spowodowanych ustawami i rozporządzeniami oraz zarządzeniami
  o charakterze nadrzędnym, wykonywaniem zadań wynikających z planu ochrony lub zadań ochronnych, likwidacji nagłych zagrożeń mogących mieć wpływ na życie lub zdrowie turystów, prowadzenia akcji ratowniczej, wykonywaniem działań związanych
  z bezpieczeństwem powszechnym lub wykonywaniem koniecznych napraw i remontów.
 2. Teren Świętokrzyskiego Parku Narodowego jest MONITOROWANY – wszelkie wykroczenia względem obowiązujących przepisów – ustawy o ochronie przyrody, rozporządzeń, zarządzeń i regulaminów dotyczących Świętokrzyskiego Parku Narodowego (w tym, jego dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego) mogą być dokumentowane
  i zgłaszane właściwym organom.
 3. Pracownicy Służby Świętokrzyskiego Parku Narodowego są uprawnieni do kontroli
  i egzekwowania przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie ŚPN.
 4. Naruszenie zasad obowiązujących w Parku podlega odpowiedzialności administracyjnej lub karnej na podstawie przepisów dotyczących kodeksu wykroczeń, ochrony przyrody
  i ochrony środowiska.
 5. Wszelkie odstępstwa od niniejszego Regulaminu wymagają pisemnej zgody Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego.