Opłata za udostępnianie Parku w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych.

Opłata za udostępnianie Parku w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych:

  •  10 zł brutto od osoby – grupa do 50 osób;
  •  13 zł brutto od osoby – grupa od 51 do 100 osób;
  •  16 zł brutto od osoby – grupa od 101 do 200 osób;
  •  19  zł brutto od osoby – grupa od 201 do 300 osób;
  •  22 zł brutto od osoby – grupa od 301 do 400 osób;
  •  25 zł brutto od osoby – grupa od 401 do 500 osób.

Zasady pobierania opłat za udostępnienie Parku w celach rekreacyjnych i sportowych

  1. Opłata za udostępnienie Parku w celach rekreacyjnych i sportowych jest pobierana w okresie całorocznym.
  2. Termin udostępnienia szlaków i tras należy uzgodnić z Dyrektorem ŚPN, który wydaje zezwolenie po rozpatrzeniu prawidłowo wypełnionego wniosku i wiąże się z pobraniem opłaty za udostępnienie. Wniosek o udostępnienie Parku w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych znajduje się na stronie internetowej https://www.swietokrzyskipn.org.pl/wnioski/
  3. Stawki opłat uzależnione są od ilości osób zgłoszonych do udziału w wydarzeniu. Określone są w załączniku nr 3 do niniejszego Zarządzenia.
  4. Sposób udostępnienia Parku w celach rekreacyjnych i sportowych określa Regulamin (załącznik nr 6 do Zarządzenia).