Opłata za organizację imprez rekreacyjno-sportowych

Opłata za udostępnianie terenu Parku do organizacji imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym

 • Opłata za udostępnienie terenu Parku do organizacji imprezy o charakterze rekreacyjno-sportowym wynosi:
 • 10 zł brutto od osoby – do 50 uczestników imprezy,
 • 12 zł brutto od osoby – od 51 do 100 uczestników imprezy,
 • 14 zł brutto od osoby – od 101 do 200 uczestników imprezy,
 • 16 zł brutto od osoby – od 201 do 300 uczestników imprezy,
 • 18 zł brutto od osoby – od 301 do 400 uczestników imprezy,
 • 20 zł brutto od osoby – od 401 do 500 uczestników imprezy,
 • Sposób udostępnienia terenu Parku do organizacji imprez rekreacyjno-sportowych określa Regulamin udostępnienia terenu Parku do  organizacji imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym.
 • Wniosek o udostępnienie terenu Parku pod organizację imprez o charakterze rekreacyjno – sportowym znajduje się na stronie internetowej Parku https://www.swietokrzyskipn.org.pl/wnioski/
 • Opłata za udostępnienie terenu Parku do organizacji imprezy o charakterze rekreacyjno-sportowym jest pobierana w okresie całorocznym w siedzibie Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie lub przelewem na konto bankowe.

Regulamin organizacji imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

 

 1. Obszar Świętokrzyskiego Parku Narodowego jest udostępniany w celach rekreacyjno-sportowych w sposób, który nie wpłynie negatywnie na przyrodę w Parku Narodowym.
 1. Przez imprezę o charakterze rekreacyjno-sportowym rozumie się zawody (np.: biegi, maratony, wyścigi, marszobiegi) o charakterze współzawodnictwa między uczestnikami imprezy.
 2. Obszarem udostępnianym do imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym są:
 • szlak czerwony Święta Katarzyna – Trzcianka,
 • szlak niebieski Święta Katarzyna – Bodzentyn,
 • szlak niebieski Nowa Słupia – Święty Krzyż,
 • szlak czarny przez Chełmową Górę,
 • szlak zielony Zagórze – Psary Podlesie,
 • szlak żółty Klonów – Bukowa Góra,
 • ścieżka przyrodnicza czerwona Nowa Słupia – Łysa Góra,
 • ścieżka przyrodnicza niebieska Huta Szklana – Łysa Góra,
 • ścieżka przyrodniczo-kulturowa zielona Nowa Słupia – Święta Katarzyna.
 1. Organizowanie imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym na terenie ŚPN
  jest dopuszczalne wyłącznie za pisemna zgodą Dyrektora Parku zgodnie z Art. 15 pkt. 27 Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z późn. zm.) oraz w oparciu o pisemne oświadczenie Organizatora dotyczące zachowania zasad uwzględnionych w niniejszym Regulaminie.
 2. Maksymalna liczba uczestników imprezy o charakterze rekreacyjno-sportowym na terenie ŚPN w ciągu jednego dnia wynosi 500 osób. Organizację imprez obejmującą większą liczbę uczestników należy rozłożyć na kilka dni.
 3. Obszary udostępnione do organizacji imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego są udostępniane po wniesieniu opłaty według określonego cennika.
 4. Podstawą do wyliczenia wysokości opłaty za udostępnienie terenu ŚPN będzie lista uczestników zgłoszonych we wniosku o udostępnienie terenu Świętokrzyskiego Parku Narodowego pod organizację imprez o charakterze  rekreacyjno – sportowym.
 5. Na podstawie zgłoszonej liczby uczestników ŚPN obciąży Organizatora opłatą za udostępnienie terenu ŚPN. Organizator może dokonać korekty uczestników najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem imprezy. Opłata nie podlega zwrotowi w wypadku zmniejszenia liczby startujących faktycznie w zawodach.
 6. ŚPN zastrzega sobie prawo do kontroli faktycznej liczby uczestników imprezy.
 7. Przebieg imprezy, ilość osób oraz pora przeprowadzenia imprezy będzie każdorazowo uzgadniana z pracownikiem ŚPN.
 8. Imprezy o charakterze rekreacyjno-sportowym mogą się odbywać od świtu do zmierzchu bez względu na porę roku, wyłącznie na wyznaczonych obszarach. Udostępnienie terenu Parku po zmroku dopuszcza się wyłącznie za dodatkową za zgodą Dyrektora ŚPN.
 9. Pracownicy Służby Świętokrzyskiego Parku Narodowego są uprawnieni do kontroli przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie ŚPN. Naruszenie zasad obowiązujących w Parku podlega odpowiedzialności karnej na podstawie przepisów dotyczących ustawy o ochronie przyrody oraz innych przepisów ogólnie obowiązujących.
 10. W czasie trwania imprezy o charakterze rekreacyjno-sportowym organizator musi stosować się do poleceń wydawanych przez służby porządkowe oraz wskazanych pracowników ŚPN.
 11. Pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczestników imprezy oraz szkody przez nich wyrządzone ponosi Organizator imprezy.
 12. Organizator imprezy o charakterze rekreacyjno-sportowym powinien zabezpieczyć ją zgodnie z wymogami spełniającymi standardy organizacji tego typu imprez i przejmuje odpowiedzialność za wszelki uszczerbek na mieniu, zdrowiu i życiu powstały w trakcie uczestnictwa w imprezie lub wynikający z działania ich uczestników.
 13. Umieszczanie materiałów reklamowych (promocyjnych) na terenie ŚPN jest zarezerwowane dla oficjalnych sponsorów/partnerów imprez w miejscach wskazanych i za zgodą Dyrektora ŚPN.
 14. Udostępnianie ŚPN do imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym może być czasowo ograniczone lub zawieszone na skutek zarządzeń lub ogłoszeń Dyrektora ŚPN wynikających z trudnych warunków pogodowych, wykonywania zadań wynikających z  planu ochrony lub zadań ochronnych, likwidacji nagłych zagrożeń, prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem powszechnym.
 15. Organizatora imprezy o charakterze rekreacyjno-sportowych na czas startu w zawodach zobowiązuje się do:
 • zachowania szczególnej troski o przyrodę Świętokrzyskiego Parku Narodowego,
 • przestrzegania zakazu poruszania się poza wyznaczoną trasą imprezy o charakterze rekreacyjno-sportowym,
 • przestrzegania zakazu zaśmiecania,
 • przywrócenia terenu przebiegu imprezy do stanu sprzed imprezy poprzez prace porządkowe np.; zdjęcie oznakowania trasy, usunięcie śmieci na własny koszt po przeprowadzonej imprezie, naprawy urządzeń turystyczno-edukacyjnych po ewentualnym uszkodzeniu lub wykonaniu innych prac.
 1. Organizator wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w celach promocji terenu ŚPN.
 2. Świętokrzyski Park Narodowy zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie imprezy o charakterze rekreacyjno-sportowym.
 3. Informacje o zmianach w niniejszym Regulaminie pojawią się na stronie internetowej ŚPN, ogłoszone w osobnym komunikacie.
 4. Niedopełnienie lub złamanie Regulaminu organizacji imprez o charakterze rekreacyjno-sportowym na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego może skutkować niewydaniem zgody na przeprowadzenie imprezy dla Organizatora na kolejne imprezy.
 5. Naruszenie zasad zawartych w regulaminie może podlegać odpowiedzialności administracyjnej lub karnej na podstawie przepisów dotyczących kodeksu wykroczeń, ochrony przyrody i ochrony środowiska oraz może być zgłaszane właściwym organom.