Opłata za udostępnianie Parku w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych.

Opłata za udostępnianie Parku w celach edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych i sportowych:

  • 15,00 zł brutto od osoby – grupa do 100 osób;
  • 20,00 zł brutto od osoby – grupa od 101 do 300 osób;
  • 25,00 zł brutto od osoby – grupa od 301 do 500 osób.

Zasady pobierania opłat za udostępnienie Parku w celach rekreacyjnych lub sportowych

  1. Termin udostępnienia Parku, oznakowanych szlaków i tras należy uzgodnić z Dyrektorem ŚPN, który wydaje pisemne zezwolenie po rozpatrzeniu prawidłowo wypełnionego wniosku i wiąże się z pobraniem opłaty za udostępnienie.
  2. Wniosek o udostępnienie Parku w celach rekreacyjnych lub sportowych znajduje się na stronie internetowej https://www.swietokrzyskipn.org.pl/wnioski/
  3. Opłata za udostępnienie Parku w celach rekreacyjnych lub sportowych pobierana jest
    w okresie całorocznym.
  4. Opłata za udostępnianie Parku w celach sportowych dokonywana jest na podstawie faktury.
  5. Sposób udostępnienia Parku w celach rekreacyjnych i sportowych określa Regulamin (załącznik nr 6 do Zarządzenia).