Dotacje NFOŚiGW

Logo - Narodowy FunduszOchrony Środowiskai Gospodarki Wodnej

NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE WSPIERAŁ FINANSOWO  DZIAŁANIA ŚWIĘTOKRZYSKIM PARKU NARODOWYM

W 2023 roku ŚPN zawarł umowę o dofinansowanie z NFOŚiGW na realizację działania:

„Ochrona ekosystemów Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Łysogóry przed szkodnictwem i antropopresją w celu przywrócenia bioróżnorodności”. Nr wniosku 1447/2023, nr umowy 1420/2023/Wn13/OP-wk/D o dofinansowanie w formie dotacji z dnia 26.10.2023 r.
Koszt całego przedsięwzięcia wynosi – 139 157,00 zł, w tym środki z NFOŚiGW – 125 241,00 zł.

„Przeciwdziałanie rozprzestrzeniania i likwidacja skutków pożarów w Świętokrzyskim Parku Narodowym”. Nr wniosku 1732/2023, nr umowy 1549/2023/Wn13/OP-po/D o dofinansowanie w formie dotacji z dnia 04.10.2023 r.
Koszt całego przedsięwzięcia wynosi – 1 071 150,00 zł, w tym środki z NFOŚiGW – 1 071 150,00 zł.

 

W 2022 roku NFOŚiGW wspierał finansowo następujące działanie ŚPN:

„Elektro Parki – elektromobilność w parkach narodowych” – zakup 3 zeroemisyjnych pojazdów, punktu oraz stacji ładowania. Nr wniosku 1714/2022, nr umowy 3267/2022/Wn13/OP-PO-FN/D o dofinansowanie w formie dotacji z dnia 04.11.2022 r.
Koszt całego przedsięwzięcia wynosi – 597 305,00 zł, w tym środki z NFOŚiGW – 538 309,00 zł.

 

W 2020 roku NFOŚiGW wspierał finansowo następujące działanie ŚPN:

Wykup nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działki ewidencyjne numerami 51, 52 i 53 o łącznej powierzchni 0,6200 ha nr wniosku 705/2020, nr umowy 1573/2020/Wn13/OP-wk/D o dofinansowanie w formie dotacji z dnia 02.09.2020 r.
Koszt całego zadania – 41 092,00 zł, środki z NFOŚiGW – 34 288,00 zł

 

W 2018 roku NFOŚiGW wspierał finansowo następujące działanie ŚPN:

 

Konferencja naukowa podsumowująca 70 lat pracy Świętokrzyskiego Parku Narodowego „Świętokrzyski Park Narodowy. Przyroda i człowiek”
Nr wniosku 1332/2017, nr umowy 125/2018/Wn50/EE-se/D z dnia 14-06-2018 roku.
Przewidywany, całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia: 235 856, 00 PLN,
Kwota dotacji: do 235 856, 00 PLN.

Wykup nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działki ewidencyjne oznaczone numerami 132, 133 i 134 o łącznej powierzchni 0,18 ha
nr wniosku  207/2018, nr umowy 72/2018/Wn13/OP-wk/D o dofinansowanie dotacji z dnia 8.05.2018r.
Koszt całego zadania – 11 624,84 zł, środki z NFOŚiGW – 11 203,00 zł 

 

W 2015 roku NFOŚiGW wspierał finansowo następujące działanie ŚPN:

Wykup nieruchomości gruntowej niezabudowanej oznaczonej jako działki ewidencyjne oznaczone numerami 4278/1 i 4278/2 o łącznej powierzchni 3,0390 ha zlokalizowanych w granicach Parku
nr wniosku  1209/2015, nr umowy 573/2015/Wn13/OP-wk/D o dofinansowanie dotacji z dnia 28.12.2015r.
Koszt całego zadania – 77 718,32 zł, środki z NFOŚiGW – 68 920,00 zł 

 

W latach 1991-2013 Narodowy Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wspierał finansowo następujące działania ŚPN:

Numer umowy Nazwa przedsięwzięcia Kwota dofinansowania /w tys. zł/ Etap realizacji umowy
557/2013/Wn-13/OP-WK/D Ochrona ekosystemów leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez ograniczenie skutków antropopresji na jego obszarze 313  Zak.
1007/2013/Wn-13/OP-Wk-PN/D 1006/2013/Wn-13/OP-Wk-KU/D Ograniczenie niskiej emisji na terenie ŚPN poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzeniem energii odnawialnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej – etap III 1 971  Zak.
268/2011/Wn-50/OP-MN/D Ocena stanu ochrony zasobów przyrodniczych, występujących zagrożeń oraz efektów realizowanych sposobów ochrony, metodą stałych punktów i powierzchni monitoringu na terenie Specjalnego Obszaru Ochrony Natura 2000 „Łysogóry” 1 858   Zak.
185/2011/Wn-50/OP-WK/D Kompleksowa ochrona ekosystemów Świętokrzyskiego Parku Narodowego i Obszaru Natura 2000 Łysogóry przed negatywnymi skutkami antropopresji przez modernizację infrastruktury turystycznej, przeciwpożarowej oraz działania z zakresu ochrony czynnej w latach 2011 – 2012 247,65 Zak.
310/2011/Wn-13/OP-WK-KU/D 309/2011/Wn-13/OP-WK-PN/D  Ograniczenie niskiej emisji na terenie ŚPN poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzeniem energii odnawialnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej – etap II – zdjęcie i utylizacja azbestu Ograniczenie niskiej emisji na terenie ŚPN poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzeniem energii odnawialnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej – etap II 929,06 Zak.
232/2010/Wn-13/OP-Wk-KU/D Ograniczenie niskiej emisji na terenie ŚPN poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzeniem energii odnawialnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej – etap I 641,92 Zak.
233/2010/Wn-13/OP-Wk/D Ograniczenie niskiej emisji na terenie ŚPN poprzez termomodernizację osad służbowych wraz z wprowadzeniem energii odnawialnej do ogrzewania ciepłej wody użytkowej – etap I – zdjęcie i utylizacja azbestu 35 Zak.
374/2010/Wn-13/OP-PO-PN/D Modernizacja i rozbudowa infrastruktury turystycznej jako element ochrony ekosystemów Świętokrzyskiego Parku Narodowego. 396,888 Zak.
673/2009/Wn50/OP-WK/D Prace pielęgnacyjno-ochronne w ekosystemach Świętokrzyskiego Parku Narodowego w 2009 roku. 45,853 Zak.
44/2009/Wn50/EE-BS/D Rozwój bazy dla realizacji programów edukacyjnych obejmujących ochronę przyrody i krajobrazu  – remont budynku i wymiana wystawy Muzeum Przyrodniczego Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu (Łysej Górze) – Etap I. 1 863, 610 Zak.
353/2008/Wn-13/OP-WK/D Prace pielęgnacyjno – ochronne w ekosystemach Świętokrzyskiego Parku Narodowego 40 Zak.
426/2007/Wn-50/OP-PO-LZ/D Zakup samochodu terenowo – osobowego 59 Zak.
250/2007/Wn-50/OP-WK/D Prace pielęgnacyjno – ochronne w ekosystemach ŚPN 35 Zak.
322/2006/Wn-50/EE-BS/D Zakup pomocy dydaktycznej do ćwiczeń edukacyjnych „Co to jest Świętokrzyski Park Narodowy” 177,1 Zak.
143/2006/Wn 50/OP-Wk/D Uporządkowanie gospodarki ściekowej na Św. Krzyżu 363,198 Zak.
442/2005/Wn 50/OP-Wk/D Prace pielęgnacyjno-ochronne w ekosystemach ŚPN. 61,178 Zak.
306/2004/Wn 50/OP-Wk/D Prace pielęgnacyjno-ochronne w ekosystemach ŚPN. 25,7 Zak.
110/2003/Wn-50/OP/WK/D Prace pielęgnacyjno -ochronne w ekosystemach Świętokrzyskiego Parku Narodowego. 43,6 Zak.
295/2003/Wn-50/OP-WK-BA/D Modernizacja budynku Muzeum ŚPN etap II. 583 Zak.
553/2002-50OP-BA-/D Remont budynku Muzeum Przyrodniczego ŚPN na Świętym Krzyżu. 210 Zak.
380/2002/Wn-50/OP-WK/D Modernizacja sieci radiokomunikacyjnej – ruchomej i lądowej ŚPN. 79,5 Zak.
333/2002/Wn-50/OP-WK/D Prace pielęgnacyjno -ochronne w ekosystemach Świętokrzyskiego Parku Narodowego. 78,9 Zak.
33/2001/Wn-50/OP-WK–/D Prace pielęgnacyjno -ochronne w ekosystemach Świętokrzyskiego Parku Narodowego. 122 Zak.
621/2000/Wn–50/OP-3A–/D Wyposażenie Ośrodka Edukacji P-NB i Centrum Zarządzania. 300 Zak.
109/2000/Wn-50/OP-WK/D Prace pielęgnacyjno – hodowlane w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego. 140 Zak.
384/99/Wn-50/EE-BS/D Rozbudowa bazy edukacyjnej Świętokrzyskiego Parku Narodowego. 359 Zak.
247/99/Wn – 50/OP-WK – -/D Budowa biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego. 345,76 Zak.
199/99/Wn – 50/OP-WK- -/D Likwidacja niskiej emisji na terenie Świętokrzyskiego parku Narodowego. 133,34 Zak.
139/99/Wn – 50/OP-WK – -/D Prace pielęgnacyjno – hodowlane w ekosystemach leśnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego. 11,72 Zak.
317/98/W – 50/OP-WK- – /D Usuwanie skutków powodzi w ŚPN. 30 Zak.
283/98/W-50/EE-WD- – /D Wydanie 2 przewodników po ścieżkach przyrodniczych: 1. „Huta Szklana – Święty Krzyż”,
2. „Góra Chełmowa”,i folderu pt. „Świętokrzyski Park Narodowy – walory przyrodnicze”.
19,2 Zak.
252/98/W-50/OP-BA- -/D Budowa Ośrodka Edukacyjnego, Pracowni Naukowo – Badawczej i Centrum Zarządzania ŚPN. 2 142,13 Zak.
110/98/W-5-/OP-WK- -/D Ochrona ekosystemów w ŚPN przez pożarami i szkodnictwem. 121 Zak.
94/98/W-50/OP-WK – – /D Prace pielęgnacyjno – hodowlane w ekosystemach Świętokrzyskiego Parku Narodowego. 100 Zak.
214/97/W – 50/OP – IN- -/D Opracowanie projektu planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego. 688 Zak.
158/97/W – 50/OP-WK – – /D Prace pielęgnacyjno – hodowlane w ekosystemach Świętokrzyskiego Parku Narodowego. 140,12 Zak.
264/96/W-50/OP – WK – – /D Wykonanie prac pielęgnacyjno – hodowlanych w ekosystemach leśnych ŚPN. 97,165 Zak.
798/95/W – 50/OP – WK – – /D Prace w lasach Świętokrzyskiego Parku Narodowego. 26,522 Zak.
692/95/W – 50/OP – BA – -/D Wykonanie zabezpieczenia przeciw pożarowego i przeciw włamaniowego w budynku Muzeum Przyrodniczo – Leśnego na Św. Krzyżu. 250,648 Zak.
691/95/W-50/OP-WK- -/D Modernizacja sieci łączności bezprzewodowej w ŚPN. 107,762 Zak.
646/94/W-50/OP-UR – – /D Modernizacja kotłowni dla obiektów ŚPN zlokalizowanych na Św. Krzyżu. 898.000.000 Zak.
645/94/W-50/OP-WK – -/D Zabezpieczenie upraw leśnych przed szkodami wyrządzanymi przez zwierzynę. 50.000.000 Zak.
91 / 91 / W – 15 / OP – PO / D Opracowanie operatu urządzeniowego Gospodarstwa Pomocniczego przy Świętokrzyskim Parku Narodowym. 400.000.000  Zak.

Mechanizm umożliwiający sygnalizowanie o potencjalnych nieprawidłowościach lub nadużyciach finansowych.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przywiązując szczególną wagę do zapewnienia realizacji swoich zadań w sposób etyczny, jawny i przejrzysty, z zachowaniem standardów transparentności, utworzył do Państwa dyspozycji adres mailowy:

nieprawidlowosci@nfosigw.gov.pl