Opis obszaru Natura 2000 – „Łysogóry”

Informacje ogólne

Różnorodność biologiczna jest bezcennym elementem wspólnego dziedzictwa przyrodniczego region, państwa , Europy i świata. Przyroda nie zna granic, chcąc ją chronić zarówno działania państw jak i działania społeczne winny być zjednoczone. Natura 2000, nazywana także „Europejską Siecią Ekologiczną, to system obszarów chronionych, który w założeniach ma zapewnić zachowanie różnorodności biologicznej Europy poprzez ochronę jej dziedzictwa przyrodniczego, czyli cennych a przy tym zagrożonych gatunków fauny i flory oraz ich siedlisk. Program ten ma na celu także ochronę typowych, wciąż jeszcze powszechnie występujących siedlisk przyrodniczych, charakterystycznych dla danego regionu biogeograficznego oraz realizację idei zrównoważonego rozwoju w skali ponad krajowej.

Natura 2000 chroni najcenniejsze przyrodniczo obszary Europy, państw członkowskich Unii europejskiej. Natura 2000 jest to zbiór obszarów wyznaczonych według jednolitych kryteriów w całej Unii Europejskiej, w sposób zapewniający ochronę siedlisk przyrodniczych i gatunków „ważnych dla Europy”. Za obszary Natura 2000 uznaje się tereny najważniejsze dla zachowania zagrożonych lub bardzo rzadkich gatunków roślin, zwierząt, czy charakterystycznych siedlisk przyrodniczych dla ochrony różnorodności biologicznej. Ważnym elementem nowego systemu ochrony przyrody jest monitoring stanu siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt.

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 obejmuje dwa odrębne systemy obszarów chronionych:

  • specjalne obszary ochrony (SOO) tworzone dla ochrony wybranych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk wybranych gatunków roślin i zwierząt (nazwane potocznie obszarami „siedliskowymi”)
  • obszary specjalnej ochrony ptaków (OSO) tworzone dla ochrony siedlisk ptaków (tzw. ostoje dzikich ptaków, potocznie nazywane obszarami „ptasimi”),

Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „ŁYSOGÓRY” PLH2600002

Na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w ramach formy ochrony Natura 2000 utworzono specjalny obszar ochronny (SOO) siedlisk o nazwie “Łysogóry”, kod obszaru PLH260002

Na obszarze tym stwierdzono 7 rodzajów siedlisk oraz łącznie dotychczas 31 gatunków roślin i zwierząt tzw. „siedlisk i gatunków naturowych” to znaczy takich dla których konieczne jest wyznaczenie obszaru Natura 2000. Obszar jest w około 90% porośnięty lasem, w większości są to lasy jodłowo-bukowe. Występuje tu endemiczny świętokrzyski bór jodłowy – Abietetum polonicum, bogate w rzadkie i cenne gatunki mszaków, porostów i zwierząt gołoborza. Mniej liczne są bory sosnowe i mieszane z udziałem dębu. W niższych położeniach spotyka się grądy, a w miejscach wilgotnych bory wilgotne i bagienne a także olsy. Lasy charakteryzują się znacznym stopniem naturalności, a wręcz pierwotności. Na terenie ostoi znajdują się niewielkie enklawy łąk i pastwisk oraz siedliska kserotermicznych, a także liczne stale i okresowe cieki wodne. Stwierdzono tu ok. 800 gatunków roślin naczyniowych, zagrożonych, rzadkich i chronionych. Fauna bezkręgowców reprezentowana jest przez ponad 4000 stwierdzonych gatunków (prawdopodobnie w rzeczywistości jest ich znacznie więcej). Wiele z nich to unikatowe relikty lasów pierwotnych, tzw. „gatunki puszczańskie”.

 

Więcej na temat Europejskiej Sieci Natura 2000, dowiedzieć się można na stronach:
natura2000.gdos.gov.pl oficjalna strona Natura 2000 w Polsce
www.ec.europa.eu/environment/nature europejska strona sieci Natura 2000.