Rada Naukowa ŚPN

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 przy dyrektorze parku narodowego działa Rada Naukowa Parku Narodowego, która stanowi organ opiniodawczo-doradczy w zakresie ochrony przyrody. Członków rady naukowej powołuje minister właściwy do spraw środowiska w drodze zarządzenia na kadencję trwającą 5 lat.

Do zadania rady naukowej parku narodowego należy w szczególności (ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.):

– ocena stanu zasobów, tworów i składników przyrody;

– opiniowanie projektów planu ochrony i zadań ochronnych;

– ocena realizacji ustaleń planu ochrony, rocznych zadań ochronnych i skuteczność zabiegów ochronnych

– opiniowanie programów badawczych i naukowych w zakresie ochrony przyrody

– przedstawienie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody i funkcjonowania parku narodowego

Skład Rady Naukowej Świętokrzyskiego Parku Narodowego

ZARZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 10 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania członków Rady Naukowej Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 21 września 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania członków Rady Naukowej Świętokrzyskiego Parku Narodowego

OBWIESZCZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA1) z dnia 7 września 2020 r. o sprostowaniu błędu

Uchwała Rady Naukowej Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 16.07.2021r. w sprawie wyłączenia z ŚPN gruntów na Łyścu