Rada Naukowa ŚPN

Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 (art. 95 pkt 3) przy dyrektorze parku narodowego działa Rada Naukowa Parku Narodowego, która stanowi organ opiniodawczo-doradczy w zakresie ochrony przyrody. Członków rady naukowej powołuje minister właściwy do spraw środowiska w drodze zarządzenia na kadencję trwającą 5 lat.

Do zadania rady naukowej parku narodowego należy w szczególności ( art.98 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r.):

– ocena stanu zasobów, tworów i składników przyrody;

– opiniowanie projektów planu ochrony i zadań ochronnych;

– ocena realizacji ustaleń planu ochrony, rocznych zadań ochronnych i skuteczność zabiegów ochronnych

– opiniowanie programów badawczych i naukowych w zakresie ochrony przyrody

– przedstawienie wniosków i opinii w sprawach ochrony przyrody i funkcjonowania parku narodowego

Skład Rady Naukowej Świętokrzyskiego Parku Narodowego (Zarządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2014.)