Plan ochrony ŚPN i Obszaru Natura 2000 Łysogóry na lata 2013-2033

Plan ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i Obszaru Natura 2000 Łysogóry na lata 2013-2033

Infrastruktura i środowidko -SPN-EFRR

Informacje o programie

Celem Programu Infrastruktura i Środowisko www.pois.gov.pl jest poprawa atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej. Program, zgodnie z Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia (NSRO), zatwierdzonymi w dniu 7 maja 2007 r. przez Komisję Europejską, stanowi jeden z programów operacyjnych będących podstawowym narzędziem do osiągnięcia założonych w nich celów przy wykorzystaniu środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Instytucją Zarządzającą PO IiŚ jest minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, który wykonuje swoje funkcje przy pomocy Departamentu Koordynacji Programów Infrastrukturalnych w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego www.mrr.gov.pl. Instytucja Zarządzająca przekazała realizację części swoich zadań Instytucjom Pośredniczącym, tj. właściwym ministrom. Instytucją Pośredniczącą, która jest odpowiedzialną za wdrażanie priorytetu V jest Ministerstwo Środowiska www.mos.gov.pl.

Funkcję Instytucji Wdrażającej dla V osi priorytetowej pełni Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych www.ckps.lasy.gov.pl

Opis projektu

„Plan ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i Obszaru Natura 2000 Łysogóry na lata 2013-2033”

Projekt „Plan Ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i Obszaru Natura 2000 Łysogóry na lata 2013-2033” o nr POIS.05.03.00-284/10, współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach działania 5.3 priorytetu V. Realizacja projektu przewidziana jest na lata 2011-2014, a jego wartość całkowita wynosi 2 206 567 PLN (w tym 85% kwoty pochodzi ze środków Unii Europejskiej, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 15% ze środków krajowych)

I. Tytuł projektu: Plan ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i Obszaru Natura 2000 Łysogóry na lata 2013-2033
II Nr projektu: POIS.05.03.00-00-284/10
III Beneficjent: Świętokrzyski Park Narodowy
IV Cele projektu

(wskaźniki

rezultatu):

Opracowanie dokumentacji niezbędnej do zarządzania obszarami chronionymi

Powierzchnia obszarów sieci Natura 2000, dla których opracowano palny ochrony (plan zadań ochronnych (ha): 7626,45

Liczba obszarów, dla których opracowano dokumentację niezbędną do zarządzania obszarami chronionymi (szt.): 2

w tym dla:

obszarów specjalnej ochrony siedlisk Natura 2000 (szt)(szt.): 1

parków narodowych (szt.): 1

Powierzchnia obszarów, dla których opracowano dokumentację niezbędną do zarządzania obszarami chronionymi (ha): 15252,00 7

w tym dla:

specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 (ha): 7626,45 );

parków narodowych (ha): 7626,45

Projekt planu ochrony dla Świętokrzyskiego Parku Narodowego (szt) 1

V Lokalizacja projektu: Projekt zostanie zrealizowany na terenie następujących jednostek terytorialnych położonych w obrębie specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000”Łysogóry” PLH260002: Miasto i Gmina Bodzentyn, gmina Masłów, Nowa Słupia, Górno, Bieliny, Waśniów i Łączna.