Szkolenia w ŚPN

I Szkolenie: „ Siedliska z załącznika I Dyrektywy Siedliskowej – występowanie w Świętokrzyskim Parku Narodowym – rozpoznawanie, metody inwentaryzacji i ochronyprowadzący dr Alojzy Przemyski.

 

II Szkolenie:  „Gatunki ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej w Świętokrzyskim Parku Narodowymprowadzący mgr Krzysztof Dudzik.

 

III Szkolenie:  „Różnorodność biologiczna ekosystemów leśnych Polski i ich ochronaprowadzący prof. dr hab. Janusz Nowacki

 

IV szkolenie : „Problem wzmożonego występowania kambio- i foliofagów w ekosystemach leśnych objętych ochroną prawną oraz aktualnie proponowane i wdrażane kierunki postępowania prowadzący prof. dr hab. Jerzy Gutowski

 

V szkolenie:  „Chronione, rzadkie i zagrożone gatunki owadów w Świętokrzyskim Parku Narodowym i ich ochrona prowadzący prof. dr hab. Janusza Nowacki

 

VI szkolenie:Systemy Informacji Geograficznej i GPS oraz ich wykorzystanie w działalności parków narodowych prowadzący inż. Marek Bukowski

 

VII szkolenie: Ochrona czynna w ekosystemach leśnych – sytuacje uzasadniające jej prowadzenie oraz sposoby realizacji prowadzący prof. dr hab. Jerzy Szwagrzyk

 

VIII szkolenie: Specyfika i metody realizacji prac związanych z usuwaniem drzew powodujących zagrożenie wzdłuż szlaków turystycznych i dróg publicznych prowadzący inż. Andrzej SzczocarzProjekt pt. Budowa wspólnej platformy wymiany informacji oraz systemu szkoleń zawodowych w parkach narodowychrealizowany przez Narodową Fundację Ochrony Środowiska(01-445 Warszawa, ul. Erazma Ciołka 13; tel./fax 22 877 23 59; e-mail: zarzad@nfos.org.pl)

we współpracy z parkami narodowymi.