Informacja o wprowadzaniu psów na teren Parku

Pies w Parku - piktogramŚwiętokrzyski Park Narodowy można zwiedzać wyłącznie po oznakowanych szlakach turystycznych lub miejscach udostępnionych do działalności edukacyjnej. Na dzień dzisiejszy jedynym odcinkiem szlaku pieszego, po którym można spacerować wraz z psem na smyczy, jest fragment szlaku czerwonego Huta Szklana – Łysa Góra, biegnący wzdłuż drogi asfaltowej. Znajduje się on w strefie ochrony krajobrazowej.

Na pozostałych odcinkach szlaków pieszych, wszystkich ścieżkach edukacyjnych oraz we wszystkich obiektach edukacyjnych na terenie Parku jest zakaz wprowadzania psów.

Świętokrzyski Park Narodowy uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 15 ust. 1 pkt. 16 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 roku (Dz. U. 2020 poz. 55 z poźń. zm.), w parkach narodowych zabrania się wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony. Na dzień dzisiejszy plan ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego jest w fazie projektu rozporządzenia Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Do czasu jego ustanowienia, wprowadzanie psów jest niemożliwe z wyjątkiem psów pasterskich na obszary objęte ochroną czynną, na których plan ochrony albo zadania ochronne dopuszczają wypas oraz psów asystujących w rozumieniu art. 2. pkt. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2046). Zgodnie z ustawą pies asystujący – oznacza to odpowiednio wyszkolonego i specjalnie oznaczonego psa, w szczególności psa przewodnika osoby niewidomej lub niedowidzącej oraz psa asystenta osoby niepełnosprawnej ruchowo, który ułatwia osobie niepełnosprawnej aktywne uczestnictwo w życiu społecznym.

Mapa szlaków turystycznych