Opłata za korzystanie z wiaty z miejscem grillowo-ogniskowym

Opłata za korzystanie z wiaty z miejscem grillowo-ogniskowym

Udostępnienie wiaty z miejscem grillowo-ogniskowym w pobliżu Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie

 • 200 zł/h brutto (od 1 do 3 godzin)
 • 150  zł/h brutto (od 4 do 6 godzin)

Cena obejmuje opłatę za udostępnienie wiaty, przygotowanie miejsca grillowo-ogniskowego, kijki na ognisko. Możliwość połączenia z innymi zajęciami w terenie i budynku Dyrekcji ŚPN.

Drewno na ognisko do wiaty 1mp – 81,09 zł brutto. Cena obejmuje opłatę za drewno pocięte i połupane.

 

Regulamin korzystania z obiektu „drewniana wiata z miejscem grillowo-ogniskowym” w pobliżu dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie

Postanowienia niniejszego Regulaminu mają na celu ochronę mienia, utrzymanie bezpieczeństwa, higieny, estetyki obiektu i jego otoczenia oraz zapewnienie zgodnego współżycia użytkowników obiektu.

 1. Obiekt stanowi własność Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn.
 2. Obiektem zarządza Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
 3. Korzystający z obiektu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i przestrzegania jego zasad.
 4. Regulamin umieszczony jest w widocznym miejscu przy obiekcie oraz na stronie internetowej Parku swietokrzyskipn.org.pl
 5. Korzystanie z obiektu jest płatne wg cennika dostępnego na stronie internetowej Parku.
 6. Obiekt udostępniany jest w godzinach od 8:00 do 22:00. Po 22:00 obowiązuje bezwzględna cisza nocna.
 7. Obiekt jako miejsce wypoczynku służy zarówno osobom indywidualnym jak i grupom zorganizowanym.
 8. Wiata udostępniana jest dla osób pełnoletnich lub osób niepełnoletnich znajdujących się pod opieką osób uprawnionych.
 9. W przypadku grup zorganizowanych organizatorem wypoczynku pod wiatą może być wyłącznie osoba pełnoletnia biorąca odpowiedzialność za pozostałych członków grupy.
 10. Zabronione jest korzystanie z obiektu przez osoby niepełnoletnie bez nadzoru opiekunów. Za osoby niepełnoletnie przebywające na terenie obiektu odpowiedzialność przyjmują ich opiekunowie.
 11. Termin korzystania z obiektu należy uzgodnić z Dyrektorem Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez złożenie w Dyrekcji pisemnego wniosku o najem na formularzu rezerwacji.
 12. Osoby posiadające rezerwację, mają pierwszeństwo do korzystania z obiektu.
 13. Korzystający z obiektu zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej, wynikających ze stosownych przepisów oraz ogólnie przyjętych norm dotyczących porządku publicznego.
 14. Dopuszcza się rozpalanie ognia wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym – murowany grill, miejsce na ognisko.
 15. Korzystanie z ognia może odbywać się tylko pod nadzorem osoby pełnoletniej, przy czym:
  1. rozpalający ogień zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności przy jego rozpalaniu i utrzymywaniu;
  2. w trakcie korzystania z miejsca na ognisko zabrania się pozostawiania ognia bez nadzoru;
  3. po zakończeniu pobytu w obiekcie, osoby które korzystały z miejsca na ognisko zobowiązane są do jego zagaszenia i sprawdzenia, czy używane palenisko zostało skutecznie zagaszone;
  4. w trakcie korzystania z miejsca na ognisko należy zachować szczególną ostrożność przy używaniu okapu.
 16. Drewno do rozpalenia i utrzymania ognia na palenisku zapewnia Świętokrzyski PN za określoną opłatą (cennik dostępny na stronie internetowej Parku).
 17. Na terenie obiektu i wokół niego zabrania się:
  1. wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody Dyrektora ŚPN;
  2. zaśmiecania i zanieczyszczania obiektu;
  3. niszczenia budowli i wyposażenia obiektu;
  4. niszczenia zieleni;
  5. puszczania psów bez smyczy (obowiązek sprzątania po psie ciąży na jego opiekunie);
  6. biwakowania;
  7. korzystania z wyposażenia terenu niezgodnie z jego przeznaczeniem.
 18. Korzystającym z obiektu zabrania się używania wulgarnego słownictwa, zachowywania się w sposób agresywny i zagrażający bezpieczeństwu.
 19. Korzystający z obiektu mają obowiązek stosować się do zaleceń pracowników ŚPN. Pracownicy ŚPN mają prawo wyprosić Korzystających w przypadku złamania zasad zapisanych w niniejszym regulaminie.
 20. Wszelkie odpady wytworzone w czasie korzystania z obiektu należy zabrać ze sobą lub zostawić w pojemnikach, znajdujących się obok wiaty.
 21. Korzystający z wiaty ponoszą odpowiedzialność za utrzymanie ładu i porządku w trakcie korzystania z obiektu oraz za szkody powstałe podczas pobytu. W związku z tym przed wejściem na teren obiektu należy zgłosić wszystkie stwierdzone przypadki zniszczeń, nieporządku oraz inne nieprawidłowości.
 22. Parkowanie pojazdów jest możliwe tylko w miejscu wyznaczonym.
 23. Świętokrzyski Park Narodowy nie ponosi odpowiedzialności za:
  1. wypadki powstałe na terenie obiektu z winy Korzystających;
  2. zgubione rzeczy osobiste i wartościowe.
 24. W sprawach skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania obiektu należy się zwracać do Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

 

Telefony alarmowe:Drewniana wiata z miejscem grillowo-ogniskowym

 • POGOTOWIE RATUNKOWE 999 lub 112
 • STRAŻ POŻARNA 998 lub 112
 • POLICJA 997 lub 112
 • STRAŻ PARKU 690 033 234