Opłata za korzystanie z wiaty z miejscem grillowo-ogniskowym

Opłata za korzystanie z wiaty z miejscem grillowo-ogniskowym

 • 300 zł brutto za udostępnienie trwające do 3 h
 • 600 zł brutto za udostępnienie trwające do 8 h
 • Opłata obejmuje udostepnienie wiaty, metalowego grilla z rusztem, kijki na ognisko oraz drewno w ilości 0,3 mp za udostępnienie do 3 h oraz 0,5 mp za udostępnienie do 8 h.
 • Drewniana wiata z miejscem grillowo-ogniskowym w pobliżu Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie jest udostępniona w okresie całorocznym.
 • Termin korzystania z obiektu należy uzgodnić z Dyrektorem Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez złożenie wypełnionego wniosku w formie pisemnej w Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie lub elektronicznej. Wniosek o udostępnienie znajduje się na stronie internetowej Parku https://www.swietokrzyskipn.org.pl/wnioski/

Sposób udostępniania Drewnianej wiaty z miejscem grillowo-ogniskowym w pobliżu Dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie określa Regulamin

 

Regulamin korzystania z obiektu „drewniana wiata z miejscem grillowo-ogniskowym” w pobliżu dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie

Postanowienia niniejszego Regulaminu mają na celu ochronę mienia, utrzymanie bezpieczeństwa, higieny, estetyki obiektu i jego otoczenia oraz zapewnienie zgodnego współżycia użytkowników obiektu.

 1. Obiekt stanowi własność Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn.
 2. Obiektem zarządza Dyrektor Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
 3. Korzystający z obiektu zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i przestrzegania jego zasad.
 4. Regulamin umieszczony jest w widocznym miejscu przy obiekcie oraz na stronie internetowej Parku swietokrzyskipn.org.pl
 5. Korzystanie z obiektu jest płatne wg cennika zamieszczonego w załączniku nr 2 do zarządzenia.
 6. Obiekt udostępniany jest w godzinach od 8:00 do 22:00. Po godzinie 22:00 udostępnianie jest możliwe pod warunkiem zachowania ciszy nocnej.
 7. Obiekt jako miejsce wypoczynku służy zarówno osobom indywidualnym jak i grupom zorganizowanym.
 8. Wiata udostępniana jest dla osób pełnoletnich lub osób niepełnoletnich znajdujących się pod opieką osób uprawnionych.
 9. W przypadku grup zorganizowanych organizatorem wypoczynku pod wiatą może być wyłącznie osoba pełnoletnia biorąca odpowiedzialność za pozostałych członków grupy.
 10. Zabronione jest korzystanie z obiektu przez osoby niepełnoletnie bez nadzoru opiekunów. Za osoby niepełnoletnie przebywające na terenie obiektu odpowiedzialność przyjmują ich opiekunowie.
 11. Termin korzystania z obiektu należy uzgodnić z Dyrektorem Świętokrzyskiego Parku Narodowego poprzez złożenie w Dyrekcji pisemnego wniosku o udostępnienie wiaty.
 12. Osoby posiadające rezerwację, mają pierwszeństwo do korzystania z obiektu.
 13. Korzystający z obiektu zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania zasad ochrony przeciwpożarowej, wynikających ze stosownych przepisów oraz ogólnie przyjętych norm dotyczących porządku publicznego.
 14. Dopuszcza się rozpalanie ognia wyłącznie w miejscu do tego przeznaczonym – murowany grill, miejsce na ognisko.
 15. Korzystanie z ognia może odbywać się tylko pod nadzorem osoby pełnoletniej, przy czym:
  • rozpalający ogień zobowiązany jest do zachowania szczególnej ostrożności przy jego rozpalaniu i utrzymywaniu;
  • w trakcie korzystania z miejsca na ognisko zabrania się pozostawiania ognia bez nadzoru;
  • po zakończeniu pobytu w obiekcie, osoby które korzystały z miejsca na ognisko zobowiązane są do jego zagaszenia i sprawdzenia, czy używane palenisko zostało skutecznie zagaszone;
  • w trakcie korzystania z miejsca na ognisko należy zachować szczególną ostrożność przy używaniu okapu.
 16. Drewno do rozpalenia i utrzymania ognia na palenisku zapewnia Świętokrzyski PN za określoną opłatą.
 17. Na terenie obiektu i wokół niego zabrania się:
  • wjazdu pojazdami mechanicznymi bez zgody Dyrektora ŚPN;
  • zaśmiecania i zanieczyszczania obiektu;
  • niszczenia budowli i wyposażenia obiektu;
  • niszczenia zieleni;
  • puszczania psów bez smyczy (obowiązek sprzątania po psie ciąży na jego opiekunie);
  • biwakowania;
  • korzystania z wyposażenia terenu niezgodnie z jego przeznaczeniem.
 18. Korzystającym z obiektu zabrania się używania wulgarnego słownictwa, zachowywania się w sposób agresywny i zagrażający bezpieczeństwu.
 19. Korzystający z obiektu mają obowiązek stosować się do zaleceń pracowników ŚPN. Pracownicy ŚPN mają prawo wyprosić Korzystających w przypadku złamania zasad zapisanych w niniejszym Regulaminie.
 20. Wszelkie odpady wytworzone w czasie korzystania z obiektu należy zabrać ze sobą lub zostawić w pojemnikach, znajdujących się obok wiaty.
 21. Korzystający z wiaty ponoszą odpowiedzialność za utrzymanie ładu i porządku w trakcie korzystania z obiektu oraz za szkody powstałe podczas pobytu. W związku z tym przed wejściem na teren obiektu należy zgłosić wszystkie stwierdzone przypadki zniszczeń, nieporządku oraz inne nieprawidłowości.
 22. Parkowanie pojazdów jest możliwe tylko w miejscu wyznaczonym.
 23. Świętokrzyski Park Narodowy nie ponosi odpowiedzialności za:
  • wypadki powstałe na terenie obiektu z winy Korzystających;
  • zgubione rzeczy osobiste i wartościowe.
 24. W sprawach skarg i wniosków dotyczących funkcjonowania obiektu należy się zwracać do Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

 

 

Telefony alarmowe:Drewniana wiata z miejscem grillowo-ogniskowym

 • POGOTOWIE RATUNKOWE 999 lub 112
 • STRAŻ POŻARNA 998 lub 112
 • POLICJA 997 lub 112
 • STRAŻ PARKU 690 033 234