Galeria widokowa na gołoborzu

Wejście na galerię widokową

Gołoborze na Łysej Górze jest wizytówką Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Nie dziwi więc, że od lat jest to miejsce licznie odwiedzane przez turystów. Zwiedzającym udostępniany jest górny fragment gołoborza na Łysej Górze (595 m n.p.m. synonim: Łysiec, Św. Krzyż) oraz przebiegający w bezpośrednim sąsiedztwie pogański wał kultowy z VII-XI wieku n. e.

W przeszłości przystosowując gołoborze do zwiedzania, wybrano i odrzucono na boki głazy na jęzorze prowadzącym do otwartego gołoborza. Zniszczono także fragment wału kultowego. Na tak prowizorycznie wyrównanej trasie wykonano prymitywne schody z głazów z gołoborza. Turyści schodzili do punktu widokowego po, chybotliwych kamieniach. Taki sposób zwiedzania powodował niszczenie roślin i zwierząt żyjących na gołoborzu i w jego otoczeniu. Zagrażał także bezpieczeństwu zwiedzających. W 2003 roku na zlecenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego dr inż. arch. Mirosław Holewiński opracował projekt „Ochrona i odtworzenie zniszczonego ekosystemu gołoborza na Łyścu”.

Opłaty za wstęp na galerię widokową na gołoborzu na Łysej Górze

 • 13,00 zł brutto za normalny bilet wstępu;
 • 7,00 zł brutto za ulgowy bilet wstępu;
 • 4,00 zł brutto za specjalny bilet wstępu
 • 17,00 zł brutto za bilet wstępu do ŚPN (normalny) i na galerię widokową (ulgowy);
 • 9,00 zł brutto za bilet wstępu do ŚPN (ulgowy) i na galerię widokową (specjalny).
 • osoby zwolnione z opłat otrzymają potwierdzenie wejścia na galerię widokową po pozytywnej weryfikacji uprawnienia do zwolnień z opłat takich osób. Udowodnienie uprawnień do ulgi lub zwolnienia (poprzez okazanie właściwych dokumentów) spoczywa na kupującym bilet.

Zasady pobierania opłat  za wstęp na galerię widokową na gołoborzu na Łysej Górze

 1. Opłata za wstęp na galerię widokową na gołoborze na Łysej Górze jest pobierana w okresie całorocznym.
 2. Bilet wstępu na galerię widokową, zakupiony na dany dzień kalendarzowy upoważnia do jednorazowego wstępu w tym dniu.
 3. Zakupiony normalny bilet wstępu do ŚPN upoważnia w tym samym dniu do zakupu jednorazowego biletu ulgowego na galerię widokową na gołoborzu na Łysej Górze, natomiast zakupiony ulgowy bilet wstępu do ŚPN upoważnia w tym samym dniu do zakupu jednorazowego biletu specjalnego na galerię widokową na gołoborzu na Łysej Górze.
 4. Bilety ulgowe przysługują:
 • osobom posiadającym ważny normalny bilet wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego;
 • młodzieży szkolnej i studentom;
 • emerytom i rencistom;
 • inwalidom po okazaniu legitymacji inwalidzkiej
 • osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny, w wieku powyżej 18 roku życia, którym nie przysługują bilety specjalne
 • nauczycielom – opiekunom podczas wycieczki szkolnej (1 osoba na 10 uczniów)
 1. Bilety specjalne przysługują:
 • osobom posiadającym ważny ulgowy bilet wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego;
 • osobom posiadającym zgodę Dyrektora Parku;
 • dzieciom od czterech do siedmiu lat;
 • osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny, w wieku do ukończenia 18 roku życia, w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej; bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • pracownikom innych Parków Narodowych oraz pracownikom PGL Lasy Państwowe.
 1. Z opłat zwolnieni są mieszkańcy gmin położonych w granicach parku narodowego i gmin graniczących z parkiem narodowym; tj. osób mających ważny dokument poświadczający stałe zamieszkanie na terenie gminy Bieliny, miasta i gminy Bodzentyn, gminy Łączna, gminy Górno, gminy Masłów, miasta i gminy Nowa Słupia, gminy Pawłów, gminy Waśniów, a także osoby posiadające zgodę Dyrektora Parku oraz dzieci do lat trzech.
 2. Odpowiedni bilet wstępu na galerię widokową na gołoborze na Łysej Górze można zakupić poprzez:
 • sprzedaż online w sieci Internet odbywa się przez cały rok w sposób ciągły przez 24 godziny na dobę;
 • sprzedaż offline (stacjonarna w punktach poboru opłat) może odbywać się przez cały rok (minimum w okresie od 1 kwietnia do 31 października) w następujących punktach:

  Zejście do tarasu widokowego
  1. przy wejściu do galerii widokowej na gołoborzu na Łysej Górze;
  2. przy wejściu do ŚPN w Nowej Słupi;
  3. przy wejściu do ŚPN w Świętej Katarzynie.
 • sprzedaż offline (stacjonarna w kasie Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie) odbywa się przez cały rok w dniach i godzinach pracy kasy Dyrekcji.
 • sprzedaż mobilna może odbywać się przez cały rok na szlakach, ścieżkach edukacyjnych z częstotliwością uzależnioną od warunków pogodowych oraz ruchu turystycznego;
 • opłacenie dowodu zakupu (np. faktury wystawionej na wniosek zamawiającego).
 1. Opłaty będą pobierane przez osoby prowadzące administracyjną obsługę ruchu turystycznego posiadający jednolity strój w kolorze zielonym z napisem „Obsługa turystyczna w Świętokrzyskim Parku Narodowym” oraz imienny identyfikator z logo ŚPN lub przez pracowników ŚPN.
 2. W przypadku braku obsługi w punkcie pobierania opłat zwiedzający ma obowiązek uiścić opłatę wstępu online (płatność kanałem elektronicznym) bądź offline w najbliższym czynnym punkcie sprzedaży np. przy zejściu ze szlaku, bądź u osoby upoważnionej do mobilnego pobierania opłat (kasjer mobilny).

  Taras widokowy
 3. Potwierdzeniem uiszczenia opłaty jest bilet w wersji papierowej, będący jednocześnie paragonem fiskalnym od kasjera/kasjera mobilnego (sprzedaż offline), bilet w wersji elektronicznej na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym – (zakupiony poprzez sprzedaż online) lub faktura w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym (sprzedaż w kasie Dyrekcji ŚPN). Bilety oraz ewentualne dowody uiszczenia opłaty należy zachować do kontroli.
 4. Niewykorzystanie biletu we wskazanym terminie nie uprawnia do zwrotu kosztów jego zakupu.
 5. Pracownicy Służby Parku, Straży Parku lub inne osoby upoważnione przez Dyrektora mogą dokonywać kontroli dowodów wniesienia opłat.