Galeria widokowa na gołoborzu

Wejście na galerię widokową

Gołoborze na Łysej Górze jest wizytówką Świętokrzyskiego Parku Narodowego. Nie dziwi więc, że od lat jest to miejsce licznie odwiedzane przez turystów. Zwiedzającym udostępniany jest górny fragment gołoborza na Łysej Górze (595 m n.p.m. synonim: Łysiec, Św. Krzyż) oraz przebiegający w bezpośrednim sąsiedztwie pogański wał kultowy z VII-XI wieku n. e.

W przeszłości przystosowując gołoborze do zwiedzania, wybrano i odrzucono na boki głazy na jęzorze prowadzącym do otwartego gołoborza. Zniszczono także fragment wału kultowego. Na tak prowizorycznie wyrównanej trasie wykonano prymitywne schody z głazów z gołoborza. Turyści schodzili do punktu widokowego po, chybotliwych kamieniach. Taki sposób zwiedzania powodował niszczenie roślin i zwierząt żyjących na gołoborzu i w jego otoczeniu. Zagrażał także bezpieczeństwu zwiedzających. W 2003 roku na zlecenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego dr inż. arch. Mirosław Holewiński opracował projekt „Ochrona i odtworzenie zniszczonego ekosystemu gołoborza na Łyścu”.

Opłaty za wstęp na galerię widokową na gołoborzu na Łysej Górze

 • 10,00 zł brutto za normalny bilet wstępu;
 • 6,00 zł brutto za ulgowy bilet wstępu;
 • 3,00 zł brutto za specjalny bilet wstępu
 • osoby zwolnione z opłat otrzymają potwierdzenie wejścia na galerię widokową po pozytywnej weryfikacji uprawnienia do zwolnień z opłat takich osób. Udowodnienie uprawnień do ulgi lub zwolnienia (poprzez okazanie właściwych dokumentów) spoczywa na kupującym bilet.

Bilety ulgowe przysługują:

Zejście do tarasu widokowego
 • osobom posiadającym ważny normalny bilet wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego;
 • młodzieży szkolnej i studentom;
 • emerytom i rencistom;
 • inwalidom po okazaniu legitymacji inwalidzkiej;
 • osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny, w wieku powyżej 18 roku życia, którym nie przysługują bilety specjalne,
 • nauczycielom – opiekunom podczas wycieczki szkolnej (1 osoba na 10 uczniów)

Bilety specjalne przysługują:

 • osobom posiadającym ważny ulgowy bilet wstępu do Świętokrzyskiego Parku Narodowego
 • osobom posiadającym zgodę Dyrektora Parku,
 • dzieciom od czterech do siedmiu lat,
 • osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny, w wieku do ukończenia 18 roku życia, w wieku do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się w szkole lub szkole wyższej; bez ograniczeń wiekowych, w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.
 • pracownikom innych Parków Narodowych oraz pracownikom PGL Lasy Państwowe

Z opłat zwolnieni są mieszkańcy gmin położonych w granicach parku narodowego i gmin graniczących z parkiem narodowym; tj. osób mających ważny dokument poświadczający stałe zamieszkanie na terenie gminy Bieliny, miasta i gminy Bodzentyn, gminy Łączna, gminy Górno, gminy Masłów, miasta i gminy Nowa Słupia, gminy Pawłów, osoby posiadające zgodę Dyrektora Parku, oraz dzieci do lat trzech.

Opłaty za wstęp na galerię widokową na Łysej Górze są pobierane przez cały rok przy czym:

 • sprzedaż online w sieci Internet odbywa się przez cały rok w sposób ciągły przez 24 godziny na dobę
 • sprzedaż offline odbywa się minimum od 1 kwietnia do 31 października, bilety można nabyć  w następujących punktach poboru opłat:
  • przy wejściu do ŚPN na szlak niebieski w Nowej Słupi
  • przy wejściu do ŚPN na szlak czerwony w Świętej Katarzynie,
  • przy galerii widokowej na gołoborzu na Łysej Górze,
  • w kasie Muzeum ŚPN na Łysej Górze (w dniach i godzinach pracy Muzeum)
  • w kasie w budynku dyrekcji ŚPN w Bodzentynie przez cały rok (w dniach i godzinach pracy dyrekcji),
Taras widokowy

Opłaty będą pobierane przez pracowników Parku lub inne osoby prowadzące administracyjną obsługę ruchu turystycznego posiadające imienny identyfikator z logo ŚPN.

Potwierdzeniem uiszczenia opłaty jest bilet w wersji papierowej, będący jednocześnie paragonem fiskalnym od kasjera lub bilet w wersji elektronicznej na telefon komórkowy lub inne urządzenie mobilne – (sprzedaż online). Bilety oraz ewentualne dowody uiszczenia opłaty należy zachować do kontroli.

 

Zajęcia edukacyjne na tarasie widokowym