Nowe urządzenia turystyczne na szlakach Świętokrzyskiego Parku Narodowego

W roku 2012 w Świętokrzyski Park Narodowy w ramach poprawy i rozbudowy infrastruktury turystycznej wykonano:

– 9 pomostów o łącznej długości 165 mb na szlaku pieszym niebieskim Św. Katarzyna – Bodzentyn oraz na szlaku czerwonym Święta Katarzyna – Huta Szklana.

– wykonano nowe ogrodzenie 10 mb. na szlaku pieszym niebieskim Nowa Słupia – Św. Krzyż oraz 300 mb na szlaku czerwonym Św. Katarzyna – Łysica.

– zainstalowano 2 miejsca odpoczynku i obserwacji przyrody na szlaku pieszym – deszczochrony.

– zamontowano 48 szt. ławek, 18 stołów na szlakach pieszych w parku.

– ustawiono w ważnych węzłowych punktach turystycznych mapę Świętokrzyskiego Parku Narodowego i okolicy (5 szt) w następujących miejscach: w Bodzentynie przy Dyrekcji Parku, w Św. Katarzynie, na szlaku niebieskim Św. Katarzyna – Bodzentyn, na szlaku zielonym Bodzentyn – Bukowa Góra.

Świętokrzyski Park Narodowy odwiedza ok. 1 miliona. turystów rocznie. Znaczne nasilenie tego ruchu odnotowuje się w obrębie Obwodu Ochronnego Św. Krzyż oraz Obwodu Ochronnego Święta Katarzyna (Łysica). Rosnące natężenie ruchu turystycznego powoduje znaczne zużycie istniejących obiektów, nie bez znaczenia są także akty wandalizmu. Brak odpowiedniej infrastruktury turystycznej jest zagrożeniem dla przyrody parku ze względu na niekontrolowany ruch turystów. Dobrze oznakowane i zagospodarowane szlaki poprzez zastosowanie estetycznych i jednolitych urządzeń umieszczonych we właściwych punktach w terenie, minimalizuje niekontrolowaną penetrację cennych przyrodniczo obszarów i zmniejsza negatywny wpływ takiego ruchu turystycznego na ekosystemy w ŚPN. Wybudowanie nowych urządzeń turystycznych  poprawia bezpieczeństwo zwiedzających. Turyści będą mogli korzystać w pełni z walorów parku w sposób niezagrażający przyrodzie, czując się przy tym komfortowo i bezpiecznie. Odpowiednie zagospodarowanie szlaków turystycznych pozwala na przekazanie niezbędnych informacji tak aby turyści świadomie i odpowiedzialnie uczestniczyli w poznawaniu terenów o niezwykłych walorach przyrodniczych i krajobrazowych.

Projekt finansowany jest z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. pod nazwą „Wykonanie robót i urządzeń parkowego systemu informacji w Świętokrzyskim Parku Narodowym cz. II”, wartość całego przedsięwzięcia wyniosła 247 650 zł.

Marcin Matysek