Zaproszenie na III spotkanie informacyjne dotyczące projekt planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Łysogóry.

loga-plan-ochrony

Świętokrzyski Park Narodowy, w związku z opracowywaniem  „Projektu planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Łysogóry na lata 2013-2033”, uprzejmie zaprasza na III spotkanie informacyjne dla lokalnych społeczności, które odbędzie się dnia  29 października 2013 roku o godz. 9.00 w siedzibie dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie ul. Suchedniowska 4.

Program spotkania

Godz.9.00-9.10

Przywitanie uczestników, sprawy organizacyjne

Godz.9.10-10.30

Omówienie zagrożeń zachowania celów ochrony Parku

a)     zagadnienia wstępne: charakterystyka typów zagrożeń

b)     omówienie zagrożeń dla zachowania celów ochrony Parku

c)      dyskusja.

Godz. 10.30-12.00

Przedstawienie propozycji koncepcji ochrony zasobów przyrodniczych i kulturowych Parku.

a)    strategiczne cele ochrony

b)    szczegółowe cele ochrony

c)    przyrodnicze i społeczne uwarunkowania realizacji celów ochrony

d)    potrzeby i uwarunkowania ochrony ścisłej, czynnej i krajobrazowej

e)    mapa stref ochrony i proponowane zmiany

f)     miejsca i zasady stosowania poszczególnych sposobów ochrony

g)    dyskusja

 

Godz. 12.00 – 12.30

Przerwa kawowa

Cz. 2. Obszar Natura 2000 Łysogóry

Godz. 12.30-13.30

Omówienie przedmiotów ochrony obszaru Natura 2000 „Łysogóry”

a)     omówienie gatunków i siedlisk chronionych w obszarze Natura 2000

b)     określenie stanu przedmiotów ochrony w obszarze

c)      dyskusja

Godz. 13.30-14.30

Strategia ochrony obszaru Natura 2000

a)     określenie zagrożeń dla poszczególnych przedmiotów ochrony

b)     określenie celów działań ochronnych

Godz. 14.30-15.30

Dyskusja, zgłaszanie uwag i wniosków

Godz. 15.30

Zakończenie spotkania

Z przyczyn organizacyjnych uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału wraz z podaniem liczby osób reprezentujących do dnia 23 października br.  pocztą elektroniczną dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl lub telefonicznie 41 311 51 06