Zaproszenie na IV spotkanie informacyjne dotyczące projektu planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Łysogóry.

loga-plan-ochrony
Świętokrzyski Park Narodowy, w związku z opracowywaniem  „Projektu planu ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Łysogóry na lata 2013-2033”, uprzejmie zaprasza na IV spotkanie informacyjne, które odbędzie się dnia  4 grudnia 2013 roku o godz. 9.00 w siedzibie dyrekcji Świętokrzyskiego Parku Narodowego w Bodzentynie ul. Suchedniowska 4.

 PROGRAM

IV spotkania informacyjnego w ramach opracowania planu ochrony

Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000

 

Charakterystyka, cele ochrony, zagrożenia i zadania ochronne walorów kulturowych i krajobrazowych Parku oraz zagadnienia związane z planowaniem przestrzennym, udostępnianiem i edukacją

 

Godz.9.00-9.15

Przywitanie uczestników, sprawy organizacyjne

Godz.9.15-10.15

Walory kulturowe Parku

 • Omówienie walorów kulturowych materialnych i niematerialnych (np.: miejsca pamięci narodowej, zabytki, miejsca kultu, symbole religijne, legendy itp.),
 • Cele ochrony zasobów kulturowych
 • Zagrożenia dla zachowania tych walorów na terenie Parku
 • Koncepcja ochrony walorów kulturowych
 • Zadania ochronne

Godz. 10.15-11.15

Walory krajobrazowe

 • Omówienie walorów (zinwentaryzowane elementy osie widokowe, miejsca widokowe, jednostki architektoniczne i krajobrazowe)
 • Cele ochrony walorów krajobrazowych
 • Zagrożeń dla zachowania tych walorów na terenie Parku
 • Koncepcja ochrony walorów krajobrazowych
 • Zadania ochronne

Godz. 11.15 – 11.45

Przerwa kawowa

Godz. 11.45-13.15

Zagospodarowanie przestrzenne

 • Omówienie istniejących studiów i planów
 • Wskazanie zagrożeń wynikających z tych dokumentów
 • Wskazanie korytarzy ekologicznych
 • Proponowane wskazania do zmian planów i studiów

Godz. 13.15 – 13.30

Przerwa kawowa

Godz. 13.30-14.30

Udostępnianie parku i edukacja

 • Inwentaryzacja infrastruktury edukacyjnej i turystycznej
 • Koncepcja działalność edukacyjnej Parku
 • Zasady udostępniania wg obowiązujących przepisów
 • Udostępnianie naukowe
 • Udostępnianie turystyczne
 • Kanalizacja ruchu turystycznego (ze szczególnym uwzględnieniem Świętego Krzyża)
 • Udostępnianie dla celów rekreacyjnych i sportowych
 • Udostępnianie dla celów komunikacyjnych

Godz. 14.30-15.30

Dyskusja, zgłaszanie uwag i wniosków

Godz. 15.30

Zakończenie spotkania

Z przyczyn organizacyjnych uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału wraz z podaniem liczby osób reprezentujących do dnia 28 listopada br.  pocztą elektroniczną dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl lub telefonicznie 41 311 51 06