Dotacje 2017

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy PaństwoweW dniu 22 sierpnia 2017 roku Świętokrzyski Park Narodowy podpisał z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe dwie umowy o dofinansowanie: nr EZ.0290.1.34.2017 na realizację zadania „Badania naukowe w ekosystemach Świętokrzyskiego Parku Narodowego w 2017 roku” oraz nr EZ.0290.1.35.2017 na realizację zadania „Ochrona czynna w ekosystemach Świętokrzyskiego Parku Narodowego w 2017 roku”.

W ramach zadania „Badania naukowe w ekosystemach Świętokrzyskiego Parku Narodowego w 2017 roku” zaplanowano następujące działanie:

Ochrona czynna modrzewia polskiego Larix decidua ssp. polonica na Chełmowej Górze w Świętokrzyskim Parku Narodowym. Etap I – Rozpoznanie struktury genetycznej modrzewia polskiego na Chełmowej Górze

W ramach zadania „Ochrona czynna w ekosystemach Świętokrzyskiego Parku Narodowego w 2017 roku” zaplanowano następujące działania:

 1. Szkodnictwo leśne: zakłócenie przebiegu naturalnych procesów w ekosystemach oraz nielegalne pozyskiwania drewna, obłamanych konarów i gałęzi, stroiszu jodłowego i runa leśnego.
 2. Monitorowanie we współpracy z Zespołem Ochrony Lasu w Radomiu występowania foliofagów sosny Pinus sivestris przez kontrolne poszukiwanie owadów w ściółce leśnej.
 3. Wspomaganie naturalnych procesów renaturalizacyjnych zachodzących w drzewostanach przez usuwanie drzew lokalnie obcych, wprowadzonych w wyniku sadzenia, głównie sosny Pinus sylvestris hamującej tempo tych procesów.
 4. Kształtowanie siedliska modrzewia Larix decidua, w szczególności podgatunku modrzewia polskiego Larix decidua ssp. polonica, a także wspomaganie naturalnych odnowień tego gatunku.
 5. Kształtowanie widnego lasu (grądu, dąbrowy lub boru mieszanego o luźnej więźbie drzewostanu) o charakterze pastwiskowym, ze znacznym udziałem drzew starych – usuwanie części drzew w wieku do 100 lat oraz krzewów podszytowych i w miarę możliwości wprowadzenie kontrolowanego wypasu.
 6. Ochrona naturalnej dynamiki rodzimej flory leśnej, przez inwentaryzowanie, a następnie usuwanie obcych geograficznie gatunków roślin ich siewek i odrośli, krzewów oraz roślin zielnych inwazyjnych, w szczególności dębu czerwonego Quercus rubra L., jesionu pensylwańskiego Fraxinus pennsylvanica, czeremchy późnej Padus serotina i innych gatunków drzew (w tym ich siewek i odrośli).
 7. Zagrożenie ekosystemów leśnych i łąkowych przez pożary.
 8. Szkodnictwo leśne, podpalanie lasu i łąk.
 9. Monitorowanie liczebności wybranych gatunków kambio- i foliofagów posiadających skłonność do masowego pojawiania się (kornik drukarz, kornik modrzewiowiec, jodłowiec krzywozębny, zwójka zieloneczka i krobik modrzewiowiec) przez wykładanie pułapek zapachowych (feromonowych) i analiza odłowionego materiału oraz fauny towarzyszącej.
 10. Prowadzenie przez Służbę Parku kontroli miejsc szczególnie narażonych na zanieczyszczanie odpadami i egzekwowanie przestrzegania zakazów obowiązujących w tym zakresie. Likwidacja nielegalnych składowisk odpadów.
 11. Wdrożenie Parkowego Systemu Informacji na szlakach turystycznych poprzez: budowę i remont urządzeń turystycznych, ustawienie tablic informacyjnych i edukacyjnych oraz urządzenie miejsc odpoczynku i obserwacji przyrody.

Oba zadania zostaną zrealizowane do 15 grudnia 2017 roku. Wartość dofinansowania w przypadku umowy nr EZ.0290.1.34.2017 wynosi 104 251,00 zł, a w przypadku umowy nr EZ.0290.1.35.2017 – 309 426,90 zł.