Dotacje 2022

W dniu 1 sierpnia 2022 roku została zawarta umowa pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym, Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych, a Świętokrzyskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Bodzentynie, o udzielenie dofinansowania ze środków funduszu leśnego na działania ochronne realizowane w ekosystemach leśnych oraz inne działania związane z gospodarką leśną.

Umowa nr: EZ.0290.1.18.2022

Kwota dofinansowania: 1 420 770,38 zł

L.p. Nazwa działania Elementy składowe działania (czynności, materiały, itp.) – poddziałanie Jednostka miary Liczba jednostek miar
1. Pielęgnowanie drzewostanu dojrzałego do odnowienia – Trzebieże późne – pozyskanie drewna i zrywka drewna 1.1 Pozyskanie drewna m3 1 119,00
1.2 Zrywka drewna m3 471,00
2. Pozostałe melioracje agrotechniczne w toku hodowli lasu (działania nie mające charakteru robót budowlano-montażowych) Melioracje ręczne – wycinanie odrośli, podszytów, podrostów i roślinności zielnej ha 15,16
3. Pozostałe melioracje agrotechniczne w toku hodowli lasu (działania nie mające charakteru robót budowlano-montażowych) Melioracje ręczne – wycinanie odrośli, podszytów, podrostów i roślinności zielnej ha 11,26
4. Cięcia sanitarne w drzewostanach chorych i osłabionych Chirurgia drzew związana z zapewnieniem bezpieczeństwa na szlakach turystycznych i ścieżkach edukacyjnych i ochrona bioróżnorodności szt. 130,00
5. Likwidacja miejsc nielegalnego gromadzenia odpadów tzw. „dzikich wysypisk śmieci” Likwidacja tzw. „dzikich wysypisk śmieci” z terenu ŚPN rbg 200,00
6. Zapewnienie przejezdności drogi pożarowej 6.1. Obustronne czyszczenie poboczy (wykaszanie i odkrzaczanie) mb 2 800,00
6.2. Udrażnianie przepustów mb 32,00
6.3. Wykopanie rowów mb 100,00
6.4. Podczyszczanie rowu mb 1 300,00
7. Zakup pilarek akumulatorowych wraz z osprzętem Zakup pilarek akumulatorowych wraz z osprzętem szt. 2,00
8. Utworzenie 3 terenowych baz sprzętu p-poż. Zakup trzech garaży blaszanych, osadzenie ich na utwardzonym podłożu i doposażenie w 10 łopat, 10 tłumic, 10 hydronetek plecakowych dla każdego punktu szt. 3,00
9. Zagospodarowanie miejsc na terenie parku w celach turystyczno – rekreacyjnych, położonych przy wejściach na szlaki turystyczne i ścieżki edukacyjne 9.1. Zagospodarowanie w celach turystyczno – rekreacyjnych wejścia na szlak czerwony w miejscowości Kakonin wg. projektu zagospodarowania (brama mała – 1 szt., ławka bez oparcia – 4 szt., stół – 1 szt., ogrodzenie bez poręczy – 10 przęseł, kosz na trzy pojemniki – 1 szt., stojak pod tablicę na dwóch słupach (wariant duży) – 1 szt. oraz roboty związane z odwodnieniem terenu (wymiana przepustu) kpl./szt. 1,00/10,00
9.2 Zagospodarowanie w celach turystyczno – rekreacyjnych wejścia na szlak niebieski w miejscowości Podgórze wg. projektu zagospodarowania, tj. budowa elementów infrastruktury (brama mała – 1 szt., ławka bez oparcia – 4 szt., stół – 1 szt., ogrodzenie bez poręczy – 10 przęseł, kosz na trzy pojemniki – 1 szt., stojak pod tablicę na dwóch słupach – wariant duży – 1 szt.) kpl./szt. 1,00/9,00
9.3. Zagospodarowanie w celach turystyczno – rekreacyjnych wejścia na szlak czarny w miejscowości Pokrzywianka wg. projektu zagospodarowania (brama mała – 1 szt., ławka bez oparcia – 4 szt., stół – 1 szt., ogrodzenie bez poręczy – 10 przęseł, kosz na trzy pojemniki – 1 szt., stojak pod tablicę na dwóch słupach – wariant duży – 1 szt.) kpl./szt. 1,00/9,00
9.4. Zagospodarowanie w celach turystyczno – rekreacyjnych wejścia na szlak czarny w miejscowości Serwis wg. projektu zagospodarowania (brama mała – 1 szt., ławka bez oparcia – 4 szt., stół – 1 szt., ogrodzenie bez poręczy – 10 przęseł, kosz na trzy pojemniki – 1 szt., stojak pod tablicę na dwóch słupach – wariant duży – 1 szt.)  kpl./szt. 1,00/9,00
10. Konserwacja i naprawa ogrodzenia z poręczą 10.1. Konserwacja i naprawa przęseł ogrodzenia na szlaku czerwonym Święta Katarzyna – Łysica wg przedmiaru robót szt. 166,00
10.2. Konserwacja i naprawa przęseł ogrodzenia na szlaku niebieskim Nowa Słupia – Święty Krzyż wg przedmiaru robót szt. 109,00
11. Budowa pomostów drewnianych na terenach udostępnionych 11.1. Budowa pomostu (przejścia dla pieszych) znajdującego się nad zagłębieniem terenu w miejscu udostępnionym turystycznie na szlaku niebieskim Bodzentyn – Święta Katarzyna w O.O. Podgórze szt. 1,00
11.2. Budowa pomostu (przejścia dla pieszych) znajdującego się nad zagłębieniem terenu w miejscu udostępnionym turystycznie na szlaku czerwonym Święty Krzyż – Trzcianka w O.O. Święty Krzyż szt. 1,00
11.3.Budowa pomostu (przejścia dla pieszych) znajdującego się nad zagłębieniem terenu w miejscu udostępnionym turystycznie na ścieżce edukacyjnej zielonej Nowa Słupia – Święta Katarzyna w O.O. Święty Krzyż szt. 1,00
11.4. Budowa pomostu (przejścia dla pieszych) oraz roboty związane z odwodnieniem terenu (wykonanie przepustu) znajdującego się nad zagłębieniami terenu w miejscach udostępnionych turystycznie na szlaku czerwonym Dalianka – Huta Szklana w O.O. Jastrzębi Dół szt. 1,00
12. Budowa nowych deszczochronów Budowa deszczochronów (schron przeciwdeszczowy mały) z drewna modrzewiowego i odpowiednio zaimpregnowane szt. 2,00
13. Utrzymanie terenów udostępnionych poprzez prace porządkowe i konserwacyjne na szlakach, ścieżkach i obiektach edukacyjnych    13.1. Zbieranie śmieci na szlakach oraz ścieżkach edukacyjnych pozostawionych w czasie ruchu turystycznego rbg 1 366,00
13.2. Zakup worków na śmieci o pojemności 60 l z taśmą szt. 3 000,00
13.3. Zakup rękawic roboczych par 150,00
13.4. Wywóz zebranych śmieci szt 12,00
13.5. Wykaszanie i odkrzaczanie  terenów udostępnionych rbg 150,00
13.6. Czyszczenie i malowanie urządzeń infrastruktury turystycznej zlokalizowanych na terenach udostępnionych szt 45,00
13.7. Utrzymanie drożności przepustów na szlakach i ścieżkach edukacyjnych rbg 113,00
13.8 Ręczne podczyszczanie rowków odpływowych na szlakach i ścieżkach edukacyjnych mb 1 500,00
14. Ustawienie siedmiu przenośnych toalet (kabin sanitarnych) wraz z ich czyszczeniem
i serwisowaniem
Wyposażenie terenów udostępnionych w 7 szt. przenośnych toalet (kabin sanitarnych) – w tym na terenie Obwodu Ochronnego Święty Krzyż  (4 szt.) i Święta Katarzyna (2 szt.) oraz Obwodu Ochronnego Podgórze – 1 szt. wraz z ich czyszczeniem i serwisowaniem od dnia 1 lutego do 30 listopada 2022 r. szt. 7,00
15. Oznakowanie terenu szlaków turystycznych i ścieżek edukacyjnych w Świętokrzyskim Parku Narodowym 15.1. Wykonanie tablic informacyjno-edukacyjnych dla zwiedzających o wym. 75 x 58 cm szt. 11,00
15.2. Wykonanie tablic informacyjno-edukacyjnych dla zwiedzających o wym. 49 x 79 cm szt. 6,00
15.3. Wykonanie graficznych piktogramów informujących o zasadach uwzględnionych w regulaminie zwiedzania Świętokrzyskiego Parku Narodowego o wym.10 x 20 cm szt. 100,00
15.4. Wykonanie strzałek kierunkowych na  szlaki turystyczne i ścieżki edukacyjne o wym. 15 x 45 cm szt. 35,00