Dotacje w 2023

W dniu 27 czerwca 2023 roku została zawarta umowa pomiędzy Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych z siedzibą w Warszawie, a Świętokrzyskim Parkiem Narodowym z siedzibą w Bodzentynie, o udzielenie dofinansowania ze środków funduszu leśnego na działania ochronne realizowane w ekosystemach leśnych oraz inne działania związane z gospodarką leśną.

Umowa nr: MZ.0290.1.18.2023

Kwota dofinansowania: 714 075,23 PLN

 

Nr działania Nazwa działania Elementy składowe działania (czynności, materiały, itp.) – poddziałanie Jednostka miary Liczba jednostek miar
1. Odnowienie naturalne drogą samosiewu górnego lub bocznego (w tym przygotowanie gleby dla stworzenia korzystnych warunków do wschodów) –  melioracje agrotechniczne ręczne na powierzchni gniazd, wyprzedzające przygotowanie gleby – mechaniczne wyoranie 1. Melioracje agrotechniczne ręczne na powierzchni gniazd ha 0,55
2. Mechaniczne wyoranie bruzd na powierzchni gniazd ha 0,55
2. Trzebież późna w drzewostanach jodłowych – pozyskanie drewna Pozyskanie drewna m3 614,00
3. Trzebież późna w drzewostanach jodłowych – pozyskanie drewna Pozyskanie drewna m3 70,00
4. Pozostałe melioracje agrotechniczne w toku hodowli lasu (działania nie mające charakteru robót budowlano-montażowych) Melioracje ręczne – wycinanie odrośli, podszytów, podrostów i roślinności zielnej ha 13,14
5. Przebudowy drzewostanu w związku z dostosowaniem składu gatunkowego do siedliska – pozyskanie drewna Pozyskanie drewna m3 44,00
6. Pozostałe melioracje agrotechniczne w toku hodowli lasu (działania nie mające charakteru robót budowlano-montażowych) Melioracje ręczne – wycinanie odrośli, podszytów, podrostów i roślinności zielnej ha 11,26
7. Czynności gospodarcze związane z urządzaniem lasu -Wykonanie korekty podziału powierzchniowego i zmiany numeracji oddziałów i wydzieleń W ramach działania  zaplanowano korektę granic wyłączeń taksacyjnych (pododdziałów) na skutek zmian jakie zaszły od 2014 (ostatnie urządzanie lasu) do 2022 r (podziały działek, wyłaczenie z granic Parku działek, wykupy gruntów, modernizacja ewidencji gruntów i budynków, oraz włączenie w granice ŚPN działek będących własnością nadleśnictwa Łagów oraz inne zmiany jakie zaszły od ostatniego urządzania lasu szt. 1,00
8. Cięcia sanitarne w drzewostanach chorych i osłabionych Chirurgia drzew związana z zapewnieniem bezpieczeństwa na szlakach turystycznych i ścieżkach edukacyjnych i ochrona bioróżnorodności szt. 86,00
9. Pielęgnowanie drzewostanu dojrzałego do odnowienia – Trzebieże późne – pozyskanie drewna i zrywka drewna 1. Pozyskanie drewna m3 1 048,00
2. Zrywka drewna m3 451,00
10. Zakup i montaż nowych oraz konserwacja i naprawa istniejących urządzeń – szlabany 1. Konserwacja i naprawa istniejących urządzeń – szlabany szt. 20,00
2. Wstawienie nowych szlabanów szt 3,00
11. Likwidacja zbędnych przejazdów na drogach wjazdowych do lasu Likwidacja zbędnych wjazdów do lasu przez wykopanie rowów poprzecznych mb 100,00
12. Zapewnienie przejezdności drogi pożarowej 1. Obustronne czyszczenie poboczy (wykaszanie i odkrzaczanie) mb 3 000,00
2. Udrażnianie przepustów mb 70,00
3. Wykopanie rowów mb 300,00
4. Podczyszczanie rowu mb 1 200,00
13. Ochrona lasu przed innymi czynnikami abiotycznymi Usuwanie (poza teren ŚPN) pojawiających się zanieczyszczeń stałych (śmieci), w szczególności nie podlegających szybkiej biodegradacji, zarówno występujących w formie pojedynczej, jak i w formie mniejszych lub większych wysypisk oraz przetransportowanie odpadów do kontenerów wyznaczonych przez Służbe Parku Narodowego rbg 200,00
14. Utrzymanie szlaków i ścieżek edukacyjnych poprzez prace porządkowe i konserwacyjne 1. Zbieranie śmieci na szlakach oraz ścieżkach edukacyjnych, pozostawionych w czasie ruchu turystycznego rbg 1 467,00
2. Sprzątanie toalety leśnej zlokalizowanej przy wejściu do parku w Świętej Katarzynie rbg 58,00
3. Zakup worków na śmieci szt. 3 500,00
4. Zakup rękawic ochronnych par 200,00
5. Wywóz zebranych śmieci szt. 12,00
6. Wykaszanie i odkrzaczanie miejsc na szlakach oraz ścieżkach edukacyjnych rbg 150,00
7. Utrzymanie drożności przepustów usytuowanych na szlakach oraz ścieżkach edukacyjnych rbg 224,00
8. Odtworzenie rowków odpływowych na szlakach oraz ścieżkach edukacyjnych mb 1 500,00
15. Konserwacja urządzeń infrastruktury turystycznej na trasie przyrodniczo – kulturowej ścieżki edukacyjnej „Śladem kolejki wąskotorowej” Konserwacja urządzeń infrastruktury turystycznej, wykonanych z elementów drewnianych, poprzez ich czyszczenie i malowanie – Ogrodzenie z poręczą TYP 1 szt. 3,00
Konserwacja urządzeń infrastruktury turystycznej, wykonanych z elementów drewnianych, poprzez ich czyszczenie i malowanie – Ogrodzenie z poręczą TYP 2 szt. 4,00
Konserwacja urządzeń infrastruktury turystycznej, wykonanych z elementów drewnianych, poprzez ich czyszczenie i malowanie – Ogrodzenie z poręczą TYP 4 szt. 4,00
Konserwacja urządzeń infrastruktury turystycznej, wykonanych z elementów drewnianych, poprzez ich czyszczenie i malowanie – Ogrodzenie z poręczą TYP 5 szt. 5,00
Konserwacja urządzeń infrastruktury turystycznej, wykonanych z elementów drewnianych, poprzez ich czyszczenie i malowanie – Ogrodzenie z poręczą TYP 6 szt. 1,00
Konserwacja urządzeń infrastruktury turystycznej, wykonanych z elementów drewnianych, poprzez ich czyszczenie i malowanie – Schron przeciwdeszczowy szt. 1,00
Konserwacja urządzeń infrastruktury turystycznej, wykonanych z elementów drewnianych, poprzez ich czyszczenie i malowanie – Słupek drogowskaz z daszkiem szt. 9,00
16. Ochrona ekosystemów sąsiadujących z miejscami udostępnionymi, szlakami turystycznymi, ścieżkami edukacyjnymi 1. Ustawienie przenośnych toalet (kabin sanitarnych) wraz z usługą ich czyszczenia i serwisowania szt. 7,00
2. Serwis zbiornika na czystą wodę toalety leśnej, zlokalizowanej przy wejściu do parku w Świętej Katarzynie szt. 6,00
3. Serwis zbiornika na nieczystości toalety leśnej, zlokalizowanej przy wejściu do parku w Świętej Katarzynie szt. 7,00
17. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Modernizacja galerii widokowej na Łysej Górze w celu zwiększenia dostępności dla osób o zmniejszonej mobilności Opracowanie koncepcji modernizacji galerii widokowej na gołoborzu na Łysej Górze w tym zagospodarowanie wejścia wraz z opracowaniem kompletnej dokumentacji projektowo – technicznej zad. 0,00
18. Pozostałe obiekty tworzące infrastrukturę zagospodarowania turystycznego, rekreacyjnego i wypoczynkowe 1. Wymiana zniszczonych elementów ogrodzenia według wzoru Parkowego Systemu Informacji (PSI II). Ogrodzenie znajduje się na działce ewidencyjnej nr 2039/4 obok cmentarza jeńców na Świętym Krzyżu. Zadanie obejmuje wymianę istniejącego (starego) drewnianego ogrodzenia o długości 82,50 m, ręczne wykonanie wykopów jamistych i zalewanie betonowych stóp fundamentowych wraz z osadzeniem metalowych kotew pod słupki ogrodzenia, montowanie poszczególnych drewnianych elementów ogrodzenia oraz ogólna impregnacja (74 przęsła).  mb 82,50
2. Nadzór archeologiczny i wypełnienie obowiązków wynikających z uzgodnienia Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Kielcach 
 zad. 1,00
19. Wykonanie oraz montaż urządzeń turystycznych na trasie ścieżki edukacyjnej „Bukowa Góra – Wilków”  1. Wykonanie oraz montaż infrastruktury turystycznej – witacz szt. 4,00
2. Wykonanie oraz montaż infrastruktury turystycznej – słupek drogowskaz z daszkiem szt. 4,00
3. Wykonanie oraz montaż infrastruktury turystycznej – słupek drogowskaz bez daszka szt. 2,00