Przetarg na dzierżawę gruntów rolnych

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na dzierżawę gruntów rolnych Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Organizator przetargu: Świętokrzyski Park Narodowy zwany dalej ŚPN

Forma przetargu: Publiczny przetarg ustny nieograniczony (licytacja publiczna)

1. Przedmiot przetargu

1.1 Nieruchomości ,,Klonów” złożone z:

GRUNTY ROLNE :

 • Pastwisko kl. V = 0,92 ha
 • Sad kl.V = 0,22 ha
 • Rola kl. VI = 0,73 ha
 • Rola kl.V = 1,62 ha
 • Łąka kl.IV = 1,03 ha

Razem = 4,52 ha

Grunty rolne położone na działce nr 581 i 581 gm. Łączna, obręb Klonów, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Są Rejonowy w Kielcach Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KI1L/00102098/5

Oferowana do wydzierżawienia grunty położone są na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w m. Klonów (przy osadzie leśniczego Obwodu Ochronnego Klonów).

1.2 Nieruchomości ,, Bodzentyn” złożone z:

GRUNTY ROLNE:

 • Pastwisko kl. IV = 1,57 ha
 • Sad kl.III = 0,32 ha
 • Rola kl. IIIb = 1,45 ha

Razem = 3,34 ha

 

Grunty rolne położone na działce nr 2181 gm. Bodzentyn, obręb Bodzentyn, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Starachowicach Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KI1H/00029537/5

Oferowana do wydzierżawienia grunty położone są na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w m. Bodzentyn ul. Szermentowskiego 12 (przy osadzie Obwodu Ochronnego Podgórze)

1.3 Nieruchomść ,,Psary-Kąty 72” złożone z:

GRUNTY ROLNE:

 • Rola kl. IIIb = 0,74 ha
 • Rola kl. IVa = 1,41 ha
 • Rola kl.IVb = 0,48 ha
 • Rola kl. V = 0,53 ha
 • Łąka kl. IV = 0,50 ha
 • Pastwisko kl. V = 0,47 ha

Razem = 4,63 ha

Grunty rolne położone na działce nr 194 i 195 gm. Bodzentyn, obręb Psary-Katy, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Starachowicach Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KI1H/0004185/1

Oferowana do wydzierżawienia grunty położone są na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w m. Psary-Kąty 72 (przy osadzie strażnika Obwodu Ochronnego Klonów).

1.4 Nieruchomość ,,Wzorki” złożone z:

GRUNTY ROLNE:

 • Łąka kl. IV = 2,84 ha
 • Łąka kl. V = 1,27 ha

Razem = 4,11 ha

Grunty rolne położone na działce nr 4336 gm. Bodzentyn, obręb Celiny-Podgórze, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Starachowicach Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KI1H/000274455/2

Oferowana do wydzierżawienia grunty położone są na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w m. Grabowa (przy osadzie Obwodu Ochronnego Podgórze).

1.5 Nieruchomość ,,Dębno” złożone z:

GRUNTY ROLNE:

 • Rola kl. IIIb = 0,84 ha
 • Rola kl. IVa = 0,10 ha

Razem = 0,94 ha

Grunty rolne położone na działce nr 734 gm. Bodzentyn, obręb Wola Szczygiełkowa, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Są Rejonowy w Starachowicach Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KI1H/00029537/5

Oferowana do wydzierżawienia grunty położone są na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w m. Dębno (przy osadzie leśniczego Obwodu ochronnego Dębno).

1.6 Nieruchomość ,,Psary-Kąty 99”

GRUNTY ROLNE:

 • Sad kl.V = 0,40 ha
 • Rola kl. V = 2,85 ha
 • Rola kl.IVa = 0,74 ha

Razem = 3,99 ha

Grunty rolne położone na działce nr 533/2 gm. Bodzentyn, obręb Psary-Katy, dla której prowadzona jest księga wieczysta przez Sąd Rejonowy w Starachowicach Wydział Ksiąg Wieczystych o nr KI1H/00063874/3

Oferowana do wydzierżawienia grunty położone są na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego w m. Psary-Kąty 99 (przy osadzie podleśniczego Obwodu Ochronnego Klonów).

2. Przeznaczenie nieruchomości gruntowej

Prowadzenia ekstensywnej gospodarki rolnej zgodnie z zasadami obowiązującymi na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego

3. Termin, w jakim można dokonać oględzin nieruchomości:

Od dnia 25 marca 2013 roku, w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 do 14.00, po wcześniejszym uzgodnieniu z Panem Leszkiem Sepioło- tel. 41 3115106 wew. 16.

4. Okres dzierżawy: począwszy od dnia podpisania umowy dzierżawy na okres do 5 lat.

Przed przystąpieniem do przetargu, uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapoznania się ze lokalizacją nieruchomości gruntowej oraz jej stanem użytkowym.

5. Licytacja ustna stawki rocznego czynszu dzierżawnego za nieruchomość.

6. Miejsce, termin, i zasady prowadzenia przetargu- licytacji ustnej:

a) przetarg odbędzie się w siedzibie ŚPN , w sali konferencyjnej (parter pokój nr 5) w dniu 03.04.2013 r. godz. 11.00, będzie miał charakter ustny nieograniczony (licytacja ustna). Przewodniczącego oraz członków komisji od 3 do 5 osób wyznacza Dyrektor ŚPN.

b) Licytację prowadzi przewodniczący komisji przetargowej albo wyznaczony przez niego członek komisji przetargowej.

c) Przed wywołaniem licytacji prowadzący licytację sprawdza, czy uczestnicy przetargu wnieśli wadium w terminie określonym w ogłoszeniu o przetargu.(dowód wniesienia wadium przez uczestnika podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu).

d) Wywołujący licytację, podaje do wiadomości przedmiot przetargu, wysokość rocznych opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości.

e) Prowadzący licytację informuje uczestników o nieprzyjmowaniu dalszych postąpień po trzecim wywołaniu najwyższej zaproponowanej oferty.

f) Uczestnicy przetargu decydują o wysokości postąpień , z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % wysokości rocznego czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości, postąpienie nie może wynosić mniej niż:

 • dla nieruchomości ,, Klonów” = 4 zł (słownie: cztery zł ).
 • dla nieruchomości ,,Bodzentyn” = 10 zł ( słownie: dziesięć zł)
 • dla nieruchomości ,,Psary-Katy 72” = 11 zł ( słownie: jedenaście zł)
 • dla nieruchomości ,,Wzorki” = 5 zł ( słownie: pięć zł )
 • dla nieruchomości ,,Dębno” = 4 zł (słownie: cztery zł)
 • dla nieruchomości ,,Psary- Kąty 99” = 5 zł (słownie: pięć zł)

g) Uczestnicy przetargu zgłaszają kolejne postąpienia wysokości rocznego czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości.

h) Przetarg jest ważny bez względu na liczbę jego uczestników , jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferuje co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny rocznego czynszu dzierżawy.

i) Po ustaniu zgłaszania postąpień prowadzący licytację wywołuje trzykrotnie ostatnią najwyższą cenę rocznego czynszu dzierżawy , i zamyka licytację, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę uczestnika przetargu, który przetarg wygrał.

j) Prowadzący przetarg sporządza protokół z przebiegu przetargu , który zawiera: : oznaczenie miejsca, terminu i rodzaju przetargu, oznaczenie nieruchomości i sposobu rozporządzenia tą nieruchomością, zobowiązaniach i obciążeniach nieruchomości, wysokość stawki wywoławczej czynszu dzierżawnego, informację o osobach zakwalifikowanych do licytacji ustnej(wnieśli w terminie wadium) , przyczyny odrzucenia pozostałych uczestników przetargu, najwyższą roczną stawkę dzierżawy zaoferowaną za nieruchomość, imię nazwisko i miejsce zamieszkania osoby wygrywającej przetarg lub nazwę i adres firmy, która przetarg wygrała, wzmiankę o odczytaniu protokółu ,imiona i nazwiska członków komisji, przewodniczącego komisji, prowadzącego licytację , ich podpisy i wygrywającego, datę sporządzenia i podpisania protokołu.

7. Postanowienia dotyczące licytacji ustnej.

7.1. Wywoławcza wysokość rocznego czynszu dzierżawnego :

 • dla nieruchomości ,,Klonów” wynosi: 398,00 ( trzysta dziewięćdziesiąt osiem zł)
 • dla nieruchomości ,,Bodzentyn” wynosi:925,00 (dziewięćset dwadzieśćia pięć zł)
 • dla nieruchomości ,,Psary-Katy 72” wynosi:1073,00 (jeden tysiąć siedemdziesiąt trzy zł)
 • dla nieruchomości ,,Wzorki” wynosi: 489,00 (czterysta osiemdziesiąt dziewięć zł)
 • dla nieruchomości ,,Dębno” wynosi: 358,00 (trzysta pięćdziesiąt osiem zł)
 • dla nieruchomości ,,Psary-Katy 99” wynosi: 473,00 (czterysta siedemdziesiąt trzy zł)

8. Cena jest jedynym kryterium wyboru oferenta.

9. Postanowienia dotyczące wadium

9.1. Przed przystąpieniem do licytacji należy wnieść wadium w wysokości:

 • dla nieruchomości ,,Klonów” = 40,00 (czterdzieści zł)
 • dla nieruchomości ,,Bodzentyn”= 95,00 (dziewięćdziesiąt pięć zł)
 • dla nieruchomości ,,Psary-Katy 72”= 110,00 (sto dziesięć zł)
 • dla nieruchomości ,,Wzorki”= 50,00 (pięćdziesiąt zł)
 • dla nieruchomości ,,Dębno”= 40,00 (czterdzieści zł)
 • dla nieruchomości ,,Psary-Katy 99”= 50,00 (pięćdziesiąt zł)

9.2. Wadium należy wnieść do dnia 28 marca 2013 roku

9.3. Wadium należy wpłacić do kasy organizatora przetargu w dyrekcji ŚPN lub przelewem na rachunek bankowy Nr: BGK o/Kielce

Nr konta bankowego 66 1130 1192 0027 6162 2820 0003 – z dopiskiem na blankiecie przelewu: -dla nieruchomość Klonów – ,,Klonów”,

 • dla nieruchomości Bodzentyn – ,,Bodzentyn” ,
 • dla nieruchomości Psary-Kąty 72 – ,, Psary-Kąty 72”
 • dla nierchomości Wzorki – ,,Wzorki”
 • dla nieruchomości Dębno -,,Dębno”
 • dla nieruchomości Psary-Katy 99 – ,,Psary-Katy 99”

9.4. W przypadku wnoszenia wadium przelewem na rachunek bankowy – o jego wniesieniu decyduje data wpływu środków na w/w rachunek bankowy.

9.5. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy,

a) przynajmniej jeden uczestnik nie zaoferuje, co najmniej jednego postąpienia powyżej ceny wywoławczej,

b) uczestnik przetargu, który wygrał przetarg uchyli się od zawarcia umowy

9.6. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał , zalicza się na poczet czynszu dzierżawnego.

9.7. Niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od przetargu lub zamknięcia przetargu lub unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym wniesione przez uczestnika wadium podlega zwrotowi.

10. Inne postanowienia.

10.1. Przed rozpoczęciem przetargu organizator przetargu może odstąpić od jego prowadzenia bez podania przyczyny.

10.2. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący i członkowie komisji przetargowej oraz uczestnik przetargu, który przetarg wygrał.

10.3. Uczestnik przetargu, który przetarg wygrał otrzymuje protokół z przeprowadzonego przetargu, który stanowi podstawę zawarcia umowy dzierżawy.

10.4. Osoby reprezentujące oferenta przy podpisaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy.

11. Z Komisji Przetargowej podlegają wyłączeniu

Członkowie tej Komisji będący uczestnikiem przetargu lub, których osoba bliska jest uczestnikiem przetargu, przy czym przez osoby bliskie rozumie się zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, małżonka, osoby przysposabiające i przysposobione oraz osobę pozostającą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, które może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności członka komisji przetargowej.

12. Protesty i odwołania

12.1. Uczestnik przetargu może zaskarżyć czynności związane z przeprowadzeniem przetargu do Ministra właściwego do spraw Środowiska w terminie 7 dni za pośrednictwem Dyrektora ŚPN.

12.2 Minister Środowiska rozpatruje skargę w terminie 7 dni od jej otrzymania. Do czasu rozpatrzenia skargi czynności związane z dzierżawą ulegają wstrzymaniu.

12.3. W przypadku nie zaskarżenia w wyznaczonym terminie czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu Dyrektor ŚPN podaje do publicznej wiadomości , wywieszając na tablicy ogłoszeń ŚPN (Bodzentyn, ul. Suchedniowska 4) i umieszczając na stronie internetowej (BIP) ŚPN na okres 7 dni informację o wyniku przetargu.

12.4. Informacja Dyrektora o sposobie rozstrzygnięcia skargi przez Ministra zostanie zamieszczona na okres 7 dni na stronie internetowej (BIP) ŚPN oraz na tablicy ogłoszeń ŚPN ( ul. Suchedniowska 4 Bodzentyn) niezwłocznie po zawiadomieniu Dyrektora o sposobie rozstrzygnięcia skargi.

13. Terminy wnoszenia opłat i zasady ich aktualizacji

13.1. Terminy wnoszenia opłat z tytułu dzierżawy oraz innych opłat oraz zasady ich aktualizacji zawarte zostały w umowie stanowiącej integralną część ogłoszenia o przetargu (sposób płatności , termin płatności, podatki.)

13.2. Opłaty miesięczne z tytułu dzierżawy waloryzowane będą corocznie , jeden raz na początku każdego roku kalendarzowego według wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku minionym ogłoszonego przez Prezesa GUS.

13.3 Przekazanie nieruchomości wyłonionemu w drodze przetargu dzierżawcy nastąpi po podpisaniu umowy dzierżawy.

 

DYREKTOR
mgr inż. Wojciech Świątkowski

 

14 Załączniki:

Zał. nr 1 Regulamin

Zał. nr 2 Wzór umowy