Fotopułapki

W Świętokrzyskim Parku Narodowym wykorzystuje się urządzenia do bezobsługowej, automatycznej, elektronicznej rejestracji obrazów zwane dalej fotopułapkami, zgodnie z Zarządzeniem nr 32/2014 Dyrektora ŚPN z dnia 18 września 2014 roku.

Obrazy i dane uzyskane za pomocą fotopułapek służą wzbogacaniu wiedzy o przyrodzie ŚPN, ochronie mienia oraz zwalczaniu przestępstw i wykroczeń w zakresie ochrony przyrody.

Informację o wykorzystywaniu fotopułapek na terenie ŚPN zamieszczono na stronie internetowej ŚPN oraz w miejscach wejść na teren ŚPN. Oznakowanie w terenie zawiera stosowny piktogram.