Fotopułapki

W Świętokrzyskim Parku Narodowym wykorzystuje się urządzenia do bezobsługowej, automatycznej, elektronicznej rejestracji obrazów zwane dalej fotopułapkami, zgodnie z Zarządzeniem nr 10/2021 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z dnia 3 lutego 2021 roku w sprawie zasad wykorzystania fotopułapek na terenie Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Obrazy i dane uzyskane za pomocą fotopułapek służą wzbogacaniu wiedzy o przyrodzie ŚPN, ochronie mienia oraz zwalczaniu przestępstw i wykroczeń w zakresie ochrony przyrody.

Informację o wykorzystywaniu fotopułapek na terenie ŚPN zamieszczono na stronie internetowej ŚPN oraz w miejscach wejść na teren ŚPN. Oznakowanie w terenie zawiera stosowny piktogram.