Opłata za wstęp do Muzeum

Regulamin zwiedzania i zasady rezerwacji ekspozycji przyrodniczej w Muzeum ŚPN na Świętym Krzyżu określa Zarządzenie nr 14/2024 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego z siedzibą w Bodzentynie z dnia 27 lutego 2024 roku w sprawie udostępniania ekspozycji przyrodniczej  w Muzeum ŚPN na Świętym Krzyżu.

Opłata za wstęp do Muzeum Przyrodniczego ŚPN na Świętym Krzyżu jest pobierana na podstawie Zarządzenie nr 35/2023  Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego i wynosi:

 • 13,00 zł brutto – normalny bilet wstępu;
 • 7,00 zł brutto – ulgowy bilet wstępu;
 • 4,00 zł brutto – specjalny bilet wstępu.

Bilety ulgowe przysługują:

 • młodzieży szkolnej i studentom (do ukończenia 26 r. życia);
 • emerytom i rencistom;
 • inwalidom po okazaniu legitymacji inwalidzkiej;
 • osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny, w wieku powyżej 18 roku życia, którym nie przysługują bilety specjalne;
 • nauczycielom – opiekunom podczas wycieczki szkolnej (1 osoba na 10 uczniów);
 • dorosłym mieszkańcom gmin położonych w granicach ŚPN i gmin graniczących z ŚPN; tj. osób mających ważny dokument poświadczający stałe zamieszkanie na terenie gminy Bieliny, miasta i gminy Bodzentyn, gminy Łączna, gminy Górno, gminy Masłów, miasta i gminy Nowa Słupia, gminy Pawłów, gminy Waśniów.

Bilety specjalne przysługują:

 • osobom posiadającym zgodę Dyrektora ŚPN;
 • dzieciom od czterech lat do ukończenia siódmego roku życia;
 • osobom posiadającym ważną Kartę Dużej Rodziny:
  • w wieku do ukończenia 18 roku życia;
  • w wieku do ukończenia 26 roku życia, w przypadku gdy osoba uczy się w szkole lub szkole wyższej;
  • bez ograniczeń wiekowych, w przypadku osób legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • pracownikom innych Parków Narodowych oraz pracownikom PGL Lasy Państwowe;
 • dzieciom i młodzieży szkolnej będących mieszkańcami gmin położonych w granicach parku narodowego i gmin graniczących z parkiem narodowym; tj. osób mających ważny dokument poświadczający stałe zamieszkanie na terenie gminy Bieliny, miasta i gminy Bodzentyn, gminy Łączna, gminy Górno, gminy Masłów, miasta i gminy Nowa Słupia, gminy Pawłów, gminy Waśniów.

Z opłat zwolnione są osoby posiadające pisemną zgodę Dyrektora ŚPN oraz dzieci do lat trzech.

Odpowiedni bilet wstępu na ekspozycję przyrodniczą w Muzeum Świętokrzyskiego Parku Narodowego można zakupić poprzez:

 • sprzedaż online w sieci Internet, która odbywa się przez cały rok w sposób ciągły przez 24 godziny na dobę;
 • sprzedaż offline (stacjonarna) w kasie znajdującej się w budynku Muzeum ŚPN na Świętym Krzyżu oraz w kasie Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie, która odbywa się przez cały rok w dniach i godzinach pracy kasy w Muzeum i kasy w Dyrekcji ŚPN;
 • opłacenie dowodu zakupu (np. faktury wystawionej na wniosek zamawiającego);

Potwierdzeniem uiszczenia opłaty jest bilet w wersji papierowej, będący jednocześnie paragonem fiskalnym od kasjera (sprzedaż offline), bilet w wersji elektronicznej na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym – (zakupiony poprzez sprzedaż online) lub faktura w wersji papierowej lub w wersji elektronicznej na telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym. Bilety oraz ewentualne dowody uiszczenia opłaty należy zachować do kontroli.

Niewykorzystane biletu we wskazanym terminie nie uprawnia do zwrotu kosztów jego zakupu.

Zwrot kosztów biletu, zakupionego poprzez zawarcie umowy on-line (na odległość) poprzez zamówienie przez klienta Wejściówki, określa Regulamin sprzedaży on-line dostępny na https://www.swietokrzyskipn.org.pl/regulamin-sprzedazy-online/


  Nazwa rezerwującego

  Adres rezerwującego

  Data i godzina rezerwacji Muzeum

  Liczba uczestników (włącznie z opiekunami):

  Osoba wyznaczona do kontaktu ze Świętokrzyskim Parkiem Narodowym
  Imię i nazwisko

  Telefon

  Adres e-mail

  Ta strona korzysta z zabezpieczenia reCAPTCHA Google PrywatnośćWarunki

  • Uzupełnienie zgłoszenia na zajęcia edukacyjne nie jest jednoznaczne z rezerwacją terminu zajęć.

  • Potwierdzenie rezerwacji nastąpi przez pracownika ŚPN.

  • Na podstawie prawidłowo wypełnionego zgłoszenia na zajęcia edukacyjne zostanie sporządzona przelewowa FV dostępna w dniu zajęć.


  Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Świętokrzyski Park Narodowy z siedzibą w Bodzentynie, ul. Suchedniowska 4, 26-010 Bodzentyn,

  2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych - iodo@swietokrzyskipn.org.pl,

  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora,

  4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty będące zaangażowane w kontakt,

  5. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres określony w instrukcji kancelaryjnej,

  6. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

  7. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  8. podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu.


  Regulamin zwiedzania ekspozycji przyrodniczej w Muzeum Świętokrzyskiego Parku Narodowego na Świętym Krzyżu

  W budynku Muzeum Świętokrzyskiego Parku Narodowego (ŚPN) na Świętym Krzyżu udostępniona jest do zwiedzania ekspozycja przyrodnicza.

  1. Zwiedzanie ekspozycji przyrodniczej może wiązać się z wniesieniem opłaty za udostępnienie.
  2. Ekspozycję przyrodniczą można zwiedzać:
  • w okresie od 2 stycznia do 30 kwietnia od wtorku do niedzieli w godzinach od 900 do 1600;
  • w okresie od 1 maja do 30 września we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 900 do 1700;
  • w okresie od 1 października do 31 grudnia od wtorku do niedzieli w godzinach od 900 do 1600;
  • ostatni zwiedzający są wpuszczani na 45 minut przed zamknięciem Muzeum.
  1. Ekspozycja przyrodnicza jest nieczynna:
  • 1 stycznia;
  • 6 stycznia.
  • pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych
  • 1 listopada;
  • 11 listopada;
  • 25 grudnia.
  1. Ekspozycje można zwiedzać indywidualnie lub grupowo. Grupa nie powinna liczyć więcej niż 35 osób łącznie z opiekunami grupy (w przypadku gdy opiekun grupy chce wprowadzić jednocześnie większą ilość zwiedzających, należy taką możliwość uzgodnić indywidualnie z obsługą Muzeum. ŚPN nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje wynikłe z wprowadzenia większej ilości zwiedzających). Grupy większe niż 35 osób są dzielone.
  2. Pierwszeństwo zwiedzania mają grupy posiadające rezerwację. Grupa taka powinna zgłosić swoje przybycie na co najmniej 10 minut przed zarezerwowanym terminem zwiedzania, bądź uprzedzić co najmniej o jedną godzinę wcześniej o ewentualnym spóźnieniu, pod numerem telefonu 41 317 70 87 lub 690 080  034. Niedotrzymanie tych warunków może być powodem anulowania rezerwacji lub zmianę godziny zwiedzania na inną dostępną.
  3. Rezerwacja zwiedzania ekspozycji jest dokonywana na podstawie formularza zgłoszeniowego, który jest dostępny na stronie internetowej Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
  4. Możliwość dokonywania rezerwacji zwiedzania ekspozycji przysługuje grupom liczącym min. 10 osób.
  5. Przed przystąpieniem do sporządzenia formularza zgłoszeniowego, o którym mowa w pkt. 6 zalecana jest weryfikacja dostępności wolnych terminów zwiedzania ekspozycji na stronie https://www.swietokrzyskipn.org.pl/kup-bilet.
  6. Przesłanie formularza zgłoszeniowego, nie jest jednoznaczne z rezerwacją terminu zwiedzania ekspozycji. Świętokrzyski Park Narodowy zastrzega sobie możliwość zaproponowania innego terminu zwiedzania ekspozycji w stosunku do terminu wskazanego w formularzu zgłoszeniowym.
  7. Potwierdzenie rezerwacji terminu zwiedzania ekspozycji nastąpi przez pracownika ŚPN nie później niż w ciągu trzech dni roboczych po otrzymaniu formularza zgłoszeniowego w formie wiadomości elektronicznej.
  8. Rezygnacja z zarezerwowanego terminu zwiedzania ekspozycji odbywa się poprzez przesłanie informacji na adres e-mail: dyrekcja@swietokrzyskipn.org.pl, najpóźniej na 7 dni przed terminem rezerwacji.
  9. Brak przekazania do ŚPN informacji o rezygnacji ze zwiedzania ekspozycji w terminie, o którym mowa w pkt. 11 może stanowić dla ŚPN podstawę do obciążenia rezerwującego kosztami zwiedzania ekspozycji przyrodniczej w Muzeum ŚPN.
  10. W przypadku wcześniejszego zakupu biletów wstępu na ekspozycję, warunkiem dopuszczenia do zwiedzania ekspozycji jest okazanie dowodu zakupu obsłudze Muzeum ŚPN.
  11. Grupa przybywająca do Muzeum powinna posiadać przy sobie potwierdzenie rezerwacji zwiedzania ekspozycji przesłane przez pracownika ŚPN.
  12. Wysokość pobieranych opłat za zwiedzanie ekspozycji została określona w Zarządzeniu nr 35/2023 Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego.
  13. Faktura za zakupione bilety wstępu na ekspozycję przyrodniczą w Muzeum ŚPN zostanie wystawiona na wniosek nabywcy.
  14. Budynek, w którym mieści się ekspozycja jest MONITOROWANY – wszelkie wykroczenia względem obowiązujących przepisów, w tym niniejszego Regulaminu mogą być dokumentowane i zgłaszane właściwym organom.
  15. Opiekun grupy ma obowiązek towarzyszyć grupie podczas zwiedzania ekspozycji.
  16. Świętokrzyski Park Narodowy nie odpowiada za przerwy w zwiedzaniu spowodowane przyczynami niezależnymi od Parku (niewykorzystane z tego powodu bilety, po odpowiedniej adnotacji dokonanej przez pracownika ŚPN, mogą być wykorzystane w innym terminie).
  17. Zabrania się zwiedzającym dotykania eksponatów. Za wyrządzone szkody będzie obciążona osoba, która ich dokonała, a w przypadku osób nieletnich opiekun takiej osoby.
  18. Na ekspozycji nie wolno spożywać żywności, napojów oraz palić tytoniu oraz korzystać z innych używek. Zabrania się także wprowadzania i wnoszenia zwierząt.
  19. Zabrania się wstępu na ekspozycję osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu eksponatów, zakłóca porządek zwiedzania, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
  20. W trakcie zwiedzania zezwala się na wykonywanie zdjęć fotograficznych w sposób nie przeszkadzający innym w zwiedzaniu.
  21. Cała ekspozycja obejmująca materiał wideo, audio, teksty, aranżacje i inne jest własnością Świętokrzyskiego Parku Narodowego i nie może być wykorzystana bez pisemnej zgody ŚPN do celów komercyjnych. Wszelkie inne próby wykorzystania ekspozycji bez zezwolenia do celów reklamowych, kopiowania, naśladowania, powielania oraz filmowania są zabronione.
  22. Świętokrzyski Park Narodowy zastrzega sobie prawo przerwania zwiedzania ekspozycji dla osób i grup, które nie przestrzegają niniejszego Regulaminu oraz w razie wyższej konieczności np.: prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem powszechnym.
  23. Pracownicy Służby Świętokrzyskiego Parku Narodowego są uprawnieni do kontroli i egzekwowania przestrzegania przepisów obowiązujących w budynku Muzeum ŚPN.
  24. Wszelkie odstępstwa od niniejszego Regulaminu wymagają pisemnej zgody Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego.