Opłata za wstęp do Muzeum Przyrodniczego

Opłaty za wstęp do Muzeum Przyrodniczego ŚPN na Świętym Krzyżu

 1. Opłata za wstęp na Ekspozycję Przyrodniczą wynosi:
 • 10,00 zł brutto za normalny bilet wstępu;
 • 5,00 zł brutto za ulgowy bilet wstępu;
 • 9,00 zł brutto za normalny bilet z rabatem;
 • 4,00 zł brutto za ulgowy bilet z rabatem;
 • 1,00 zł brutto za specjalny bilet wstępu;
 1. Opłata za wstęp na Ekspozycję Więzienną wynosi:
 • 2,00 zł brutto za normalny bilet wstępu;
 • 1,00 zł brutto za ulgowy bilet wstępu;
 1. Bilety ulgowe przysługują:
 • młodzieży szkolnej i studentom;
 • emerytom i rencistom;
 • inwalidom po okazaniu legitymacji inwalidzkiej;
 • nauczycielom – opiekunom podczas wycieczki szkolnej (1 osoba na 10 uczniów);
 1. Bilety specjalne przysługują:
 • osobom posiadającym zgodę Dyrektora Parku,
 • dzieciom do lat siedmiu,
 • pracownikom innych Parków Narodowych oraz pracownikom PGL Lasy Państwowe,
 • posiadaczom ważnej Karty Dużej Rodziny,
 1. Bilety specjalne na Ekspozycję Przyrodniczą upoważniają również do wstępu na Ekspozycję Więzienną
 2. Opłaty będą pobierane w kasie Muzeum ŚPN oraz w Kasie Dyrekcji ŚPN w Bodzentynie przez pracowników Świętokrzyskiego Parku Narodowego lub inne osoby na podstawie pisemnego upoważnienia Dyrektora Parku.

 

Regulamin zwiedzania i funkcjonowania
Muzeum Przyrodniczego ŚPN na Świętym Krzyżu
Święty Krzyż 1; 26-004 Bieliny
Tel. 41 31 77 087; 690 080 034

 

Regulamin zwiedzania i funkcjonowania

Muzeum Przyrodniczego ŚPN na Świętym Krzyżu

 

 1. W Muzeum Przyrodniczym można zwiedzać dwie ekspozycje stałe:
 • ekspozycję przyrodniczą.
 • ekspozycję więzienną.
 1. Muzeum można zwiedzać po wniesieniu opłaty według określonego cennika
  (załącznik nr 2 do zarządzenia).
 2. Muzeum jest czynne :
 • w okresie od 1 kwietnia do 30 października we wszystkie dni tygodnia w godzinach od 900 do 1700.
 • w okresie od 1 listopada do 31 marca w poniedziałki nieczynne, od wtorku do niedzieli w godzinach od 900 do 1600.
 • ostatni zwiedzający są wpuszczani na 45 minut przed zamknięciem Muzeum.
 1. Muzeum jest nieczynne:
 • 1 stycznia
 • 6 stycznia
 • pierwszy dzień Świąt Wielkanocnych
 • 1 listopada
 • 11 listopada
 • 25 grudnia.
 1. Czas zwiedzania ekspozycji przyrodniczej wynosi 45 minut. Wejście grup odbywa się co 15 minut.
 2. Rezerwacji zwiedzania ekspozycji należy dokonać pod numerem tel. 41 317 70 87 lub kom. 690 080 034.
 3. W przypadku rezygnacji z zarezerwowanego terminu zwiedzania prosimy o jak najszybszą informację pod w/w numery telefonów.
 4. Ekspozycję można zwiedzać indywidualnie lub grupowo. Grupa nie powinna liczyć więcej niż 25 osób łącznie z opiekunami grupy (w przypadku gdy opiekun grupy chce wprowadzić jednocześnie większą ilość zwiedzających, należy taką możliwość uzgodnić indywidualnie z obsługą Muzeum. ŚPN nie ponosi odpowiedzialności za sytuacje wynikłe z wprowadzenia większej ilości zwiedzających). Większe grupy są dzielone.
 5. Ekspozycję więzienną można zwiedzać po wykupieniu oddzielnych biletów wstępu
  w godzinach otwarcia Muzeum.
 6. Pierwszeństwo zwiedzania mają grupy posiadające rezerwację. Grupa taka powinna zgłosić swoje przybycie na co najmniej 10 minut przed zarezerwowanym terminem zwiedzania, bądź uprzedzić co najmniej o jedną godzinę wcześniej o ewentualnym spóźnieniu. Niedotrzymanie tych warunków może być powodem anulowania rezerwacji.
 7. Obiekt jest MONITOROWANY – wszelkie wykroczenia względem obowiązujących przepisów, w tym niniejszego regulaminu mogą być dokumentowane i zgłaszane właściwym organom.
 8. Opiekun grupy ma obowiązek towarzyszyć grupie podczas zwiedzania ekspozycji.
 9. Świętokrzyski Park Narodowy nie odpowiada za przerwy w zwiedzaniu spowodowane przyczynami niezależnymi od Parku (niewykorzystane bilety po odpowiedniej adnotacji mogą być wykorzystane w innym terminie).
 10. Zabrania się zwiedzającym dotykania eksponatów. Za wyrządzone szkody będzie obciążona osoba, która ich dokonała, a w przypadku osób nieletnich opiekun grupy.
 11. Na ekspozycji nie wolno spożywać żywności, napojów oraz palić tytoniu. Zabrania się także wprowadzania i wnoszenia zwierząt.
 12. Zabrania się wstępu osobom nietrzeźwym lub zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych.
 13. W trakcie zwiedzania zezwala się na wykonywanie zdjęć fotograficznych w sposób nie przeszkadzający innym w zwiedzaniu.
 14. Cała ekspozycja obejmująca materiał wideo, audio, teksty, aranżacje i inne jest własnością Świętokrzyskiego Parku Narodowego i nie może być wykorzystana bez pisemnej zgody ŚPN do celów komercyjnych. Wszelkie inne próby wykorzystania ekspozycji bez zezwolenia do celów reklamowych, kopiowania, naśladowania, powielania oraz filmowania są zabronione.
 15. Świętokrzyski Park Narodowy zastrzega sobie prawo przerwania zwiedzania ekspozycji dla osób i grup, które nie przestrzegają niniejszego regulaminu oraz w razie wyższej konieczności np.: prowadzenia akcji ratowniczej oraz działań związanych z bezpieczeństwem powszechnym.
 16. Pracownicy Służby Świętokrzyskiego Parku Narodowego są uprawnieni do kontroli i egzekwowania przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie Muzeum ŚPN.
 17. Wszelkie odstępstwa od niniejszego regulaminu wymagają pisemnej zgody Dyrektora Świętokrzyskiego Parku Narodowego.

Muzeum Przyrodnicze na Świętym Krzyżu